CN TN 10 Nam B

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 10 TN NĂM B (Mc 3,20-35) Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3,35)

Slide2:

20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. 22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng :

Slide3:

Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. 2 3 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “ Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? 2 4 Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; 25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy

Slide4:

không thể vững. 26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. 27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. 28 “ Tôi bảo thật anh em : mọi tội

Slide5:

của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng , và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần , thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời ” . 30 Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám.”

Slide6:

31 Mẹ và anh em Chúa Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “ Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! ” 33 Nhưng Người đáp lại: “ Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? ”

Slide7:

34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “ Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Slide8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide9:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ … … ăn uống được. (Mc 3,20)

Slide10:

1 K H Ô N G S A O 2 3 4 5 6 7 8 2. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ … … Người đã mất trí. (Mc 3,21)

Slide11:

1 K H Ô N G S A O 2 N Ó I R Ằ N G 3 4 5 6 7 8 3. Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng : Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người … … quỷ vương mà trừ quỷ. (Mc 3,22)

Slide12:

1 K H Ô N G S A O 2 N Ó I R Ằ N G 3 D Ự A T H Ế 4 5 6 7 8 4. Tôi bảo thật … … : mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. (Mc 3,28)

Slide13:

1 K H Ô N G S A O 2 N Ó I R Ằ N G 3 D Ự A T H Ế 4 A N H E M 5 6 7 8 5. Tôi bảo thật anh em : mọi tội của con cái loài người, kể cả tội … … … , và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. (Mc 3,28)

Slide14:

1 K H Ô N G S A O 2 N Ó I R Ằ N G 3 D Ự A T H Ế 4 A N H E M 5 N Ó I P H Ạ M T H Ư Ợ N G 6 7 8 6. Nhưng ai nói phạm đến … … , thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời ” . (Mc 3,29)

Slide15:

1 K H Ô N G S A O 2 N Ó I R Ằ N G 3 D Ự A T H Ế 4 A N H E M 5 N Ó I P H Ạ M T H Ư Ợ N G 6 T H Á N H T H Ầ N 7 8 7. Lúc ấy, … … đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “ Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! ” (Mc 3,32)

Slide16:

1 K H Ô N G S A O 2 N Ó I R Ằ N G 3 D Ự A T H Ế 4 A N H E M 5 N Ó I P H Ạ M T H Ư Ợ N G 6 T H Á N H T H Ầ N 7 Đ Á M Đ Ô N G 8 8. Ai … … ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3,35)

Slide17:

1 K H Ô N G S A O 2 N Ó I R Ằ N G 3 D Ự A T H Ế 4 A N H E M 5 N Ó I P H Ạ M T H Ư Ợ N G 6 T H Á N H T H Ầ N 7 Đ Á M Đ Ô N G 8 T H I H À N H 9. Chủ đề ô chữ hàng dọc tuần này là gì?

Slide18:

ANH EM TÔI

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide21:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm bốn phần: 1) Thân nhân coi Chúa Giêsu là người mất trí (c. 20 - 21 ) ; 2) Kinh sư coi Chúa Giêsu là người bị quỷ ám (c. 22 ); 3) Chúa Giêsu trả lời về việc quỷ ám (c. 2 3-3 0 ) ; 4) Chúa Giêsu nói, ai mới thật là mẹ và anh em của Người.

Slide22:

H: Trong Tin Mừng, ai là người luôn ghi nhớ những sự kiện về Chúa Giêsu và những lời Chúa Giêsu đã nói?

Slide23:

T: Mẹ Maria là người luôn ghi nhớ những sự kiện về Chúa Giêsu và những lời Chúa Giêsu đã nói. (x. Lc 2,19.51b)

Slide24:

H: Dụ ngôn nghĩa là gì?

Slide25:

T: Dụ ngôn là mẩu truyện so sánh để minh họa cho chân lý nào đó. Trong đó luôn gửi gắm kèm theo thông điệp sống.

Slide26:

H: Tại sao thân nhân của Chúa Giêsu lại nói rằng Người đã mất trí?

Slide27:

T: Thân nhân của Chúa Giêsu đã vì hiểu lầm, vì ghen tương, vì cố chấp mà nói rằng Người đã mất trí.

Slide28:

H: Tại sao các kinh sư từ Giêrusalem xuống điều tra lại nói rằng Chúa Giêsu đã quỷ ám?

Slide29:

T: Các kinh sư không thể phủ nhận việc Chúa Giêsu đã trừ quỷ nhưng họ cố tình giải thích với ác ý để mọi người xa lánh Người và dễ kết tội Người.

Slide30:

H: Trong câu Chúa Giêsu nói: “ Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” Vậy, Đức Mẹ thì sao?

Slide31:

T: Đức Mẹ là người duy nhất xứng đáng là Mẹ của Chúa Giêsu, vì Đức Mẹ là người mẫu mực trong việc thi hành ý muốn Thiên Chúa. Đức Mẹ cũng đã dạy mọi người làm như thế: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2,5)

Slide32:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN10 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help