CN Lễ Chúa Hiển Linh - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN LỄ CHÚA HIỂN LINH NĂM B (Mt 2,1-12) Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến (Mc 2,11b).

Slide2:

1 Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem,

Slide3:

2 và hỏi: “Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."

Slide4:

3 Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu.

Slide5:

5 Họ trả lời: "Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 "Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa,

Slide6:

ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời."

Slide7:

7 Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng:

Slide8:

"Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."

Slide9:

9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.

Slide10:

10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.

Slide11:

Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Slide12:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide13:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 . Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy … … … từ phương Đông đến Giêrusalem (Mt 2,1).

Slide14:

1 N H À C H I Ê M T I N H 2 3 4 5 6 7 8 2 . Mấy nhà chiêm tinh hỏi vua Hêrôđê: Vua dân … … mới sinh, hiện ở đâu? (x. Mt 2,2)

Slide15:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 4 5 6 7 8 3 . Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành … cũng xôn xao. (x. Mt 2,3)

Slide16:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 5 6 7 8 4 . Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và … … trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. (x. Mt 2,4)

Slide17:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 6 7 8 4 . Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và … … trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. (x. Mt 2,4)

Slide18:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 6 7 8 5 . Phần ngươi, hỡi … , miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa. (x. Mt 2,6a)

Slide19:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 7 8 6 . Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ … … đã xuất hiện. (Mt 2,7)

Slide20:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 N G Ô I S A O 7 8 7 . Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về … …, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người. (Mt 2,8)

Slide21:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 N G Ô I S A O 7 H À I N H I 8 8 . Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, … … và một dược mà dâng tiến. (Mt 2,11)

Slide22:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 N G Ô I S A O 7 H À I N H I 8 N H Ũ H Ư Ơ N G 9 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide23:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 N G Ô I S A O 7 H À I N H I 8 N H Ũ H Ư Ơ N G

Slide24:

HIỂN LINH

Slide25:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide26:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide27:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành bốn phần: 1 ) Câu mở đầu ( Mt 2,1); 2 ) Tại đền vua Hêrôđê . Điểm chính là sấm ngôn về lãnh tụ dân Israel (Mt 2,2-8); 3 ) Tại nơi Hài Nhi giáng sinh. Điểm chính là thái độ thờ lạy ( Mt 2,9- 1 1 ); 4 ) Câu kết ( Mt 2, 1 2).

Slide28:

H: Ý nghĩa của lễ Hiển Linh là gì?

Slide29:

T: Đó là việc Chúa tỏ mình cho dân ngoại. Thiên Chúa mặc khải rằng dân ngoại cũng được cứu rỗi nếu họ sống theo lương tâm công chính.

Slide30:

H: Cụm từ “vì sao của Người” có nghĩa gì?

Slide31:

T: Thời ấy, người Do Thái tin rằng mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh. Nên các nhà chiêm tinh đã cho rằng mình nhìn thấy ngôi sao của Đấng Cứu Thế.

Slide32:

H: Câu nói nào trong Cựu Ước tiên trưng cho ngôi sao dẫn đường cho các nhà chiêm tinh?

Slide33:

T: Đó là lời của ông Balaam: “một vì sao xuất hiện từ Giacop, một vương trượng trỗi dậy từ I s rae l ” (x. Ds 24,17)

Slide34:

H: Theo truyền thống, các nhà chiêm tinh là những ai?

Slide35:

T: Vào thế kỷ VIII, thánh Bêđa đã miêu tả các nhà chiêm tinh như sau: - Người 1 là Melchior , một cụ già tóc trắng và râu bạc phơ. Ông dâng vàng lên cho Hài nhi Giêsu.

Slide36:

Người II là người còn trẻ, da đỏ , tên Gaspar. Ông dâng lên nhũ hương . Người III là người da đen, râu rậm, tên Balthasar. Ông dâng lên mộ t dược .

Slide37:

H: Ý nghĩa của vàng trong lễ vật là gì?

Slide38:

T: L à dấu chỉ để công nhận Vương quyền của Chúa Giêsu.

Slide39:

H: Ý nghĩa của nhũ hương trong lễ vật là gì?

Slide40:

T: L à dấu chỉ để công nhận Thiên tính của Chúa Giêsu.

Slide41:

H: Ý nghĩa của một dược trong lễ vật là gì?

Slide42:

T: Một dược dùng để chữa lành và tẩn liệm. Đây là dấu chỉ để công nhận Nhân tính của Chúa Giêsu: Chúa sẽ chịu chết để cứu độ loài người.

Slide43:

H: Việc viếng thăm của mấy nhà chiêm tinh nói lên điều gì?

Slide44:

T: Việc ấy được coi là cách Thiên Chúa tỏ mình ra cho mọi người. Chúa mời gọi người Do Thái lẫn dân ngoại cùng đến nhận ơn cứu rỗi.

Slide45:

Cảm ơn BẠN đã tham gia Ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN lễ CHÚA HIỂN LINH NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, Gp. Sài Gòn