CN 3 MV NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 3 MV NĂM B (Ga 1, 6-8. 19-28 ) " Giữa các ngươi có một Ðấng mà các ngươi không biết.” (Ga 1,26b)

Slide2:

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan . 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin .

Slide3:

8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 19 Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do-thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?"

Slide4:

20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô.” 21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không? " Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không."

Slide5:

22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” 23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói.

Slide6:

24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô , cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?"

Slide7:

26 Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."

Slide8:

28 Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan , nơi ông Gioan làm phép rửa.

Slide9:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide10:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 . Có một người được Thiên Chúa sai đến, … … … (Ga 1,6).

Slide11:

1 T Ê N L À G I O A N 2 3 4 5 6 7 8 2 . Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông … … (Ga 1,7).

Slide12:

1 T Ê N L À G I O A N 2 M À T I N 3 4 5 6 7 8 3 . Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến … … … về ánh sang (Ga 1,8).

Slide13:

1 T Ê N L À G I O A N 2 M À T I N 3 Đ Ể L À M C H Ứ N G 4 5 6 7 8 4 . Và đây là … … của ông Gioan, khi người Do-thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?“ (Ga 1,19).

Slide14:

1 T Ê N L À G I O A N 2 M À T I N 3 Đ Ể L À M C H Ứ N G 4 L Ờ I C H Ứ N G 5 6 7 8 5 . Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi … … là Đấng Kitô.” (Ga 1,20).

Slide15:

1 T Ê N L À G I O A N 2 M À T I N 3 Đ Ể L À M C H Ứ N G 4 L Ờ I C H Ứ N G 5 K H Ô N G P H Ả I 6 7 8 6 . Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để … … đi, như ngôn sứ Isaia đã nói (Ga 1,23).

Slide16:

1 T Ê N L À G I O A N 2 M À T I N 3 Đ Ể L À M C H Ứ N G 4 L Ờ I C H Ứ N G 5 K H Ô N G P H Ả I 6 Đ Ứ C C H Ú A 7 8 7 . Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là … … , cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?"(Ga 1,25).

Slide17:

1 T Ê N L À G I O A N 2 M À T I N 3 Đ Ể L À M C H Ứ N G 4 L Ờ I C H Ứ N G 5 K H Ô N G P H Ả I 6 Đ Ứ C C H Ú A 7 Đ Ấ N G K I T Ô 8 8 . Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia … … , nơi ông Gioan làm phép rửa (Ga 1,28).

Slide18:

1 T Ê N L À G I O A N 2 M À T I N 3 Đ Ể L À M C H Ứ N G 4 L Ờ I C H Ứ N G 5 K H Ô N G P H Ả I 6 Đ Ứ C C H Ú A 7 Đ Ấ N G K I T Ô 8 S Ô N G G I O Đ A N 9 . Hãy tìm chủ đề ô chữ theo cột dọc.

Slide19:

1 T Ê N L À G I O A N 2 M À T I N 3 Đ Ể L À M C H Ứ N G 4 L Ờ I C H Ứ N G 5 K H Ô N G P H Ả I 6 Đ Ứ C C H Ú A 7 Đ Ấ N G K I T Ô 8 S Ô N G G I O Đ A N

Slide20:

LÀM CHỨNG

Slide21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide22:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide23:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần: 1) Ông Gioan là người làm chứng của Thiên Chúa ( 1,6-8 ); 2) Ông Gioan làm chứng về Đấng Kitô ( 1 , 19-28 ).

Slide24:

H: Ánh sáng là gì?

Slide25:

T: Chính là Ngôi Lời nhập thể.

Slide26:

H: Tư tế là ai?

Slide27:

T: Trong Cựu Ước, tư tế là những người thuộc chi tộc Lêvi, được chọn để chuyên lo gìn giữ Thánh Điện, dâng hy lễ, cầu nguyện cho dân, đón nhận giáo huấn và sự ban phúc của Đức Chúa cho dân.

Slide28:

H: Thầy Lêvi là ai?

Slide29:

T: Là những người thuộc chi tộc Lêvi, được thánh hiến cho việc phụng tự tôn giáo. Công việc của họ là mang Hòm Bia Giao Ước, phụng sự Đức Chúa và chúc phúc cho dân nhân danh Đức Chúa (x. Đnl 10,8-9).

Slide30:

H: Tại sao một số tư tế và thầy Lêvi hỏi: “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?”

Slide31:

T: Vì trong Cựu Ước, Đức Chúa đã nói: “ Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy ” (Đnl 18,18).

Slide32:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN 3 MV NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help