CN 33 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 33 TN năm A (Mt 25,14-30) “ Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi ” (Mt 25,29).

Slide 2:

14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức , 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán , và gây lời được năm yến khác.

Slide 3:

17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói :

Slide 4:

" Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây ." 21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !"

Slide 5:

22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây." 23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "

Slide 6:

24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy !" 26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,

Slide 7:

27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.

Slide 8:

30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia , hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó , sẽ phải khóc lóc nghiến răng .”

Slide 9:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 10:

1 . Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi … … đến mà giao phó của cải mình cho họ . (Mt 25,14 ) 1 2 3 4 5 6 7 8

Slide 11:

1 Đ Ầ Y T Ớ 2 3 4 5 6 7 8 2 . Ông chủ khen người đầy tớ đã lãnh năm yến bạc là người tài giỏi và … … ? (Mt 25,21)

Slide 12:

1 Đ Ầ Y T Ớ 2 T R U N G T H À N H 3 4 5 6 7 8 3 . N gười đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn … … , và gây lời được năm yến khác . ( Mt 25,16)

Slide 13:

4 . N gười đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn … … , và gây lời được năm yến khác . ( Mt 25,16) 1 Đ Ầ Y T Ớ 2 T R U N G T H À N H 3 B U Ô N B Á N 4 5 6 7 8

Slide 14:

5 . Được giao ít mà anh đã trung thành , thì tôi sẽ giao nhiều cho anh . Hãy vào mà … … … của chủ anh !”(Mt 25,18) 1 Đ Ầ Y T Ớ 2 T R U N G T H À N H 3 B U Ô N B Á N 4 C H Ô N G I Ấ U 5 6 7 8

Slide 15:

6 . Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ … … và biếng nhác !” (Mt 25,26) 1 Đ Ầ Y T Ớ 2 T R U N G T H À N H 3 B U Ô N B Á N 4 C H Ô N G I Ấ U 5 H Ư Ở N G N I Ề M V U I 6 7 8

Slide 16:

7 . Sau một thời gian lâu dài , ông chủ đến … … với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ . (Mt 25, 19 ) 1 Đ Ầ Y T Ớ 2 T R U N G T H À N H 3 B U Ô N B Á N 4 C H Ô N G I Ấ U 5 H Ư Ở N G N I Ề M V U I 6 T Ồ I T Ệ 7 8

Slide 17:

8 . Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm … … : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. (Mt 25, 30 ) 1 Đ Ầ Y T Ớ 2 T R U N G T H À N H 3 B U Ô N B Á N 4 C H Ô N G I Ấ U 5 H Ư Ở N G N I Ề M V U I 6 T Ồ I T Ệ 7 T Í N H S Ổ 8

Slide 18:

1 Đ Ầ Y T Ớ 2 T R U N G T H À N H 3 B U Ô N B Á N 4 C H Ô N G I Ấ U 5 H Ư Ở N G N I Ề M V U I 6 T Ồ I T Ệ 7 T Í N H S Ổ 8 B Ê N N G O À I 9 . Chủ đề của ô chữ tuần này là gì ?

Slide 19:

TRUNG TÍN

Slide 20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 21:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 22:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần : 1 ) Giới thiệu nhân vật ( 25,1 4 - 18 ); 2) Ông chủ đến tính sổ (25, 19 - 30 ) .

Slide 23:

H: Ông chủ giàu có trong dụ ngôn biểu trưng cho ai ?

Slide 24:

T: Ông chủ giàu có biểu trưng cho Thiên Chúa .

Slide 25:

H: Cách sống của người đầy tớ lãnh năm và hai yến bạc biểu trưng cho điều gì ?

Slide 26:

T: Cách sống của hai người đầy tớ nhận năm , hai yến bạc biểu trưng cho việc sống trung thành theo thánh ý Thiên Chúa .

Slide 27:

H: Cách sống của người đầy tớ lãnh một yến bạc biểu trưng cho điều gì ?

Slide 28:

T: Cách sống của người đầy tớ nhận một yến bạc biểu trưng cho việc sống bất trung , không theo thánh ý Thiên Chúa .

Slide 29:

H: Một yến bạc là bao nhiêu tiền ?

Slide 30:

T: Yến bạc hay nén bạc của người Do thái vào khoảng 10.000 quan tiền hay 10.000 đồng . Một quan tiền hay một đồng có giá trị bằng một ngày công (Mt 20,2).

Slide 31:

H: Trong đoạn Tin Mừng này , yến bạc biểu trưng cho điều gì ?

Slide 32:

T: Trong đoạn Tin Mừng này , yến bạc biểu trưng cho sự hiểu biết của riêng mỗi người về Tin Mừng . Sự hiểu biết ấy không cất riêng mà phải được sinh hoa trái để phục vụ tha nhân .

Slide 33:

H: Từ “ niềm vui của chủ anh ” có nghĩa là gì ?

Slide 34:

T: Đó là niềm vui được chọn vào tiệc cưới Nước Trời , là tâm trạng được sống hưởng kiến vinh phúc muôn đời .

Slide 35:

H: Câu “Ai có sẽ được cho thêm và sẽ có dư thừa ” nghĩa là gì ?

Slide 36:

T : Câu đó muốn nói : những người trung tín từ việc nhỏ nơi trần gian sẽ được ban thưởng trong ngày cánh chung .

Slide 37:

H: Từ “ chỗ tối tăm bên ngoài ” có nghĩa là gì ?

Slide 38:

T: “ Chỗ tối tăm bên ngoài ” ý nói tình trạng sống không có sự hiện diện của Thiên Chúa .

Slide 39:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 33 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help