CN 31 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 31 TN năm A (Mt 23,1-12) “ Ai tôn mình lên , sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống , sẽ được tôn lên .” (Mt 23,12)

Slide 2:

1 Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 "Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy . 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.

Slide 3:

4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta , nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào . 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.

Slide 4:

6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi ". 8 " Phần anh em , thì đừng để ai gọi mình là " ráp -bi", vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau .

Slide 5:

9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời . 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.

Slide 6:

12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên .

Slide 7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 8:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Các … … và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy . (Mt 23,2 )

Slide 9:

1 K I N H S Ư 2 3 4 5 6 7 8 2. Vậy , tất cả những gì họ nói, … … hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm . (Mt 23,3 )

Slide 10:

1 K I N H S Ư 2 A N H E M 3 4 5 6 7 8 3. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai … … , nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào . (Mt 23,4 )

Slide 11:

1 K I N H S Ư 2 A N H E M 3 N G Ư Ờ I T A 4 5 6 7 8 4. Họ làm mọi việc cốt để cho … … thấy . Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài . (Mt 23,5 )

Slide 12:

1 K I N H S Ư 2 A N H E M 3 N G Ư Ờ I T A 4 T H I Ê N H Ạ 5 6 7 8 5. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, … hàng ghế đầu trong hội đường . (Mt 23,6 )

Slide 13:

1 K I N H S Ư 2 A N H E M 3 N G Ư Ờ I T A 4 T H I Ê N H Ạ 5 C H I Ế M 6 C H Ỉ C Ó M Ộ T T H Ầ Y 7 8 6. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em … … … … ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. (Mt 23,8 )

Slide 14:

1 K I N H S Ư 2 A N H E M 3 N G Ư Ờ I T A 4 T H I Ê N H Ạ 5 C H I Ế M 6 C H Ỉ C Ó M Ộ T T H Ầ Y 7 8 7. Ai tôn mình lên, sẽ … … … ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên . (Mt 23,12 )

Slide 15:

1 K I N H S Ư 2 A N H E M 3 N G Ư Ờ I T A 4 T H I Ê N H Ạ 5 C H I Ế M 6 C H Ỉ C Ó M Ộ T T H Ầ Y 7 B Ị H Ạ X U Ố N G 8 8. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là … … … (Mt 23,9 )

Slide 16:

1 K I N H S Ư 2 A N H E M 3 N G Ư Ờ I T A 4 T H I Ê N H Ạ 5 C H I Ế M 6 C H Ỉ C Ó M Ộ T T H Ầ Y 7 B Ị H Ạ X U Ố N G 8 C H A T R Ê N T R Ờ I 9 . Chủ đề ô chữ hàng dọc là gì ?

Slide 17:

KHIÊM TỐN

Slide 18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 19:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần : 1) Chúa Giêsu giảng dạy cho dân và các môn đệ (2 3 , 1 ); 2) Chúa Giêsu nói về các kinh sư và người Pharisêu (2 3 , 2 - 7 ); 3) Chúa Giêsu hướng dẫn dân và các môn đệ cách sống (2 3 , 8 - 12 ).

Slide 21:

H: Kinh sư là ai ?

Slide 22:

T: Kinh sư là những người thông thạo Thánh Kinh Do Thái giáo , chuyên nghiên cứu và giải thích Lề Luật , có một số thuộc nhóm Pharisêu .

Slide 23:

H: Những người Pharisêu là ai ?

Slide 24:

T: Pharisêu hay Biệt phái là một nhóm tín đồ Do Thái giáo , thông thạo Lề Luật , giữ luật cách nhiệm nhặt theo mặt chữ , tự cho mình là thánh thiện , sống tách biệt với dân nghèo và dân ngoại .

Slide 25:

H: Chúa Giêsu nói “tòa ông Môsê ” có nghĩa là gì ?

Slide 26:

T: “ Tòa ông Môsê ” là cách nói hoán dụ để chỉ chức năng giảng dạy . Chúa Giêsu nhìn nhận các kinh sư và Pharisêu là những người thừa kế ông Môsê trong việc khuyên bảo dân chúng .

Slide 27:

H: Từ “ gánh nặng ” trong câu 4 có nghĩa là gì ?

Slide 28:

T: Từ “ gánh nặng trong câu 4 là là những bó buộc về lương tâm mà các kinh sư và Pharisêu áp đặt cho dân chúng do những giải thích Kinh Thánh của họ .

Slide 29:

H: Trong hộp kinh đựng những gì ?

Slide 30:

T: Trong hộp kinh bằng da dê đen đựng bốn bản văn Kinh Thánh : Đnl 11,13-22; 6,4-9; Xh 13,11-16; 13,2-10 . Các kinh sư và Pharisêu đeo những hộp kinh trên tay và trên trán có ý thường xuyên ghi nhớ Lề Luật Thiên Chúa và cam kết thi hành (x. Đnl 11,18-19).

Slide 31:

Ngoài ra , người Do Thái còn có hộp kinh gắn trên khung cửa nhà , cửa phòng khách sạn hay cửa thành (x. Đnl 11,20).

Slide 32:

Hộp kinh đeo trên trán và trên tay .

Slide 33:

Hộp kinh trên cổng thành Giêrusalem .

Slide 34:

Hộp kinh trên khung cửa khách sạn ở Nazreth .

Slide 35:

H: Tua áo có ý nghĩa gì ?

Slide 36:

T: Người Do Thái mang tua áo ở gấu áo để nhắc mình thuộc cộng đoàn linh thánh . Khi cầu nguyện , người Do Thái đội mũ sợ Chúa ( kippah ), áo choàng có tua và hộp kinh trên trán , trên tay .

Slide 37:

Hộp kinh , mũ sợ Chúa , tua áo .

Slide 38:

H: Rapbi có nghĩa là gì ?

Slide 39:

T: Rapbi nghĩa là “] thầy ”. Đ ây là danh xưng dành cho các bậc kinh sư của người Do Thái , có vai trò cố vấn trong các vụ xét xử và tham gia vào Thượng Hội Đồng Do Thái .

Slide 40:

H: Chúa Giêsu muốn nói điều gì qua cụm từ “ tôn lên ” và “ hạ xuống ”?

Slide 41:

T: Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy phục vụ với tinh thần khiêm tốn , đừng đặt mình ngang hàng với danh hiệu của Đức Kitô .

Slide 42:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 31 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help