CN 28 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 28 TN năm A (Mt 22,1-14) “ Kẻ được gọi thì nhiều , mà người được chọn thì ít ” (Mt 22,14)

Slide2:

1 Chúa Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng : 2 “ Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình . 3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến . 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ:

Slide3:

“ Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới ! ” 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn , 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết .

Slide4:

7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ , sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và tiêu hủy thành phố của chúng . 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng . 9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường , gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới." 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt ,

Slide5:

cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách . 11 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới , 12 mới hỏi người ấy: “ Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ? ” Người ấy câm miệng không nói được gì . 13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch :

Slide6:

“ Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng ! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít . ”

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. … … cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình (Mt 22,2).

Slide9:

1 N Ư Ớ C T R Ờ I 2 3 4 5 6 7 8 2. Nhà vua … … … đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. (Mt 22,3).

Slide10:

1 N Ư Ớ C T R Ờ I 2 S A I Đ Ầ Y T Ớ 3 4 5 6 7 8 3 . “ Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến … … … ! ” (Mt 22,4).

Slide11:

1 N Ư Ớ C T R Ờ I 2 S A I Đ Ầ Y T Ớ 3 D Ự T I Ệ C C Ư Ớ I 4 5 6 7 8 4 . còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và … … (Mt 22,6).

Slide12:

1 N Ư Ớ C T R Ờ I 2 S A I Đ Ầ Y T Ớ 3 D Ự T I Ệ C C Ư Ớ I 4 G I Ế T C H Ế T 5 6 7 8 5 . Nhà vua liền … … … … , sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng ( Mt 22,7).

Slide13:

1 N Ư Ớ C T R Ờ I 2 S A I Đ Ầ Y T Ớ 3 D Ự T I Ệ C C Ư Ớ I 4 G I Ế T C H Ế T 5 N Ổ I C Ơ N T H Ị N H N Ộ 6 7 8 6 . Vậy các ngươi đi ra … … … , gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới ( Mt 22,9).

Slide14:

1 N Ư Ớ C T R Ờ I 2 S A I Đ Ầ Y T Ớ 3 D Ự T I Ệ C C Ư Ớ I 4 G I Ế T C H Ế T 5 N Ổ I C Ơ N T H Ị N H N Ộ C Á C N G Ã Đ Ư Ờ N G 6 7 8 7 . Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục … … ( Mt 22,11).

Slide15:

1 N Ư Ớ C T R Ờ I 2 S A I Đ Ầ Y T Ớ 3 D Ự T I Ệ C C Ư Ớ I 4 G I Ế T C H Ế T 5 N Ổ I C Ơ N T H Ị N H N Ộ C Á C N G Ã Đ Ư Ờ N G 6 7 L Ễ C Ư Ớ I 8 8 . Nhà vua liền bảo những người phục dịch : “ Trói chân tay nó lại, quăng nó ra … … … bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! ( Mt 22,13).

Slide16:

1 N Ư Ớ C T R Ờ I 2 S A I Đ Ầ Y T Ớ 3 D Ự T I Ệ C C Ư Ớ I 4 G I Ế T C H Ế T 5 N Ổ I C Ơ N T H Ị N H N Ộ C Á C N G Ã Đ Ư Ờ N G 6 7 L Ễ C Ư Ớ I 8 C H Ỗ T Ố I T Ă M 9 . Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì ?

Slide17:

TIỆC CƯỚI

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành bốn phần : 1) Chúa Giêsu dùng dụ ngôn (22,1 ); 2) Dụ ngôn t iệc cưới của nhà vua tổ chức bị thất bại (22,2-7); 3) Nhà vua thay đổi cách tổ chức khiến tiệc cưới thành công (22,8-13) ;

Slide21:

4) Chúa Giêsu rút ra ý nhấn mạnh từ dụ ngôn tiệc cưới (22,14) .

Slide22:

H: Hình ảnh nhà vua trong dụ ngôn để chỉ về ai ?

Slide23:

T: Hình ảnh nhà vua trong d ụ ngôn để chỉ về Thiên Chúa .

Slide24:

H: Cụm từ “ mở tiệc cưới cho con mình ” diễn tả điều gì ?

Slide25:

T: Cụm từ “ mở tiệc cưới cho con mình ” có ý nói ơn cứu độ được Thiên Chúa ban cho Dân mình cách nhưng không . Hình ảnh t iệc cưới được mượn ý trong sách Isaia .

Slide26:

- Isaia 26,6: Ngày ấy, trên núi này, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon , thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế .

Slide27:

- Isaia 55,1-3 : 1 Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào .

Slide28:

2 Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng ? Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon , được thưởng thức cao lương mỹ vị .

Slide29:

3 Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống . Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu , để trọn bề nhân nghĩa với Đavít.

Slide30:

H: Hình ảnh hoàng tử con vua trong dụ ngôn để chỉ về ai ?

Slide31:

T: Hình ảnh hoàng tử con vua dùng để chỉ về Chúa Giêsu .

Slide32:

H: Hình ảnh các đầy tớ của vua trong dụ ngôn để chỉ về ai ?

Slide33:

T: Hình ảnh các đầy tớ của nhà vua dùng để chỉ về các ngôn sứ và các tông đồ .

Slide34:

H: Hình ảnh những người không quan tâm đến tiệc cưới , những người giết đầy tớ của vua ám chỉ về ai ?

Slide35:

T: Hình ảnh những người không quan tâm đến tiệc cưới, những người giết đầy tớ của vua dùng để ám chỉ về những người Do Thái .

Slide36:

H: Hình ảnh những người được tập hợp từ các ngả đường ám chỉ về ai ?

Slide37:

T: Hình ảnh những người được tập hợp từ các ngả đường dùng để ám chỉ về dân ngoại và người tội lỗi .

Slide38:

H: Việc “ tru diệt bọn sát nhân ” và “ tiêu hủy thành phố của chúng ” báo trước về điều gì ?

Slide39:

T: Việc “ tru diệt bọn sát nhân ” và “ tiêu hủy thành phố của chúng ” báo trước rằng thành Giêrusalem sẽ bị phá hủy .

Slide40:

H: Tiệc cưới biểu trưng cho điều gì ?

Slide41:

T: Tiệc cưới biểu trưng cho Nước Trời ở trần gian hay là Hội Thánh .

Slide42:

H: Việc nhà vua quan sát khách dự tiệc cưới (22,11) muốn báo trước điều gì ?

Slide43:

T: Việc nhà vua quan sát khách dự tiệc cưới báo trước việc Thiên Chúa sẽ đến phán xét .

Slide44:

H: Y phục trong tiệc cưới muốn báo trước điều gì ?

Slide45:

T: Thời Chúa Giêsu không có lệ buộc khách mời mặc y phục riêng cho lễ cưới . Do vậy , y phục lễ cưới trong bản văn là cách nói ẩn dụ về thái độ đón nhận ân sủng của Thiên Chúa .

Slide46:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 28 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help