CN 23 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 23 TN năm A (Mt 18,15-20) Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ” (Mt 16,24a)

Slide 2:

15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội , thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.

Slide 3:

17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. 18 " Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

Slide 4:

19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất , hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy , giữa họ.”

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Nếu người anh em của anh trót … … , thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em (Mt 18,15).

Slide 7:

1 P H Ạ M T Ộ I 2 3 4 5 6 7 8 2. Nếu người anh em của anh trót phạm tội , thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó … … anh, thì anh đã chinh phục được người anh em (Mt 18,15).

Slide 8:

1 P H Ạ M T Ộ I 2 C H Ị U N G H E 3 4 5 6 7 8 3. … … … anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy (Mt 18,18).

Slide 9:

1 P H Ạ M T Ộ I 2 C H Ị U N G H E 3 T H Ầ Y B Ả O T H Ậ T 4 5 6 7 8 4. Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc … … ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy (Mt 18,18).

Slide 10:

1 P H Ạ M T Ộ I 2 C H Ị U N G H E 3 T H Ầ Y B Ả O T H Ậ T 4 N H Ư V Ậ Y 5 6 7 8 5. Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em … … những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy (Mt 18,18).

Slide 11:

1 P H Ạ M T Ộ I 2 C H Ị U N G H E 3 T H Ầ Y B Ả O T H Ậ T 4 N H Ư V Ậ Y 5 T H Á O C Ở I 6 7 8 6. Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở … … , hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho (Mt 18,19).

Slide 12:

1 P H Ạ M T Ộ I 2 C H Ị U N G H E 3 T H Ầ Y B Ả O T H Ậ T 4 N H Ư V Ậ Y 5 T H Á O C Ở I 6 D Ư Ớ I Đ Ấ T 7 8 7. Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin … … điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho (Mt 18,19).

Slide 13:

1 P H Ạ M T Ộ I 2 C H Ị U N G H E 3 T H Ầ Y B Ả O T H Ậ T 4 N H Ư V Ậ Y 5 T H Á O C Ở I 6 D Ư Ớ I Đ Ấ T 7 B Ấ T C Ứ 8 8. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy … … , giữa họ (Mt 18,20).

Slide 14:

1 P H Ạ M T Ộ I 2 C H Ị U N G H E 3 T H Ầ Y B Ả O T H Ậ T 4 N H Ư V Ậ Y 5 T H Á O C Ở I 6 D Ư Ớ I Đ Ấ T 7 B Ấ T C Ứ 8 Ở Đ Ấ Y 9. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide 15:

THẦY Ở ĐẤY

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần: 1 / Kỷ luật của Giáo Hội (Mt 18,15-18); 2 / Sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô ( Mt 18,19-20 ) .

Slide 19:

H: Câu 15 có đoạn “ anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi ” được lấy ý từ sách nào của Cựu Ước?

Slide 20:

T: Thánh sử Matthêu viết lại Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô dành cho người Do Thái. Vì thế, Thánh sử thường dùng những điển ngữ trong Cựu Ước để tiên báo cho việc xảy ra trong Tân Ước. Mệnh đề trên được lấy ý từ sách Lêvi:

Slide 21:

“ Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó .” (Lv 19,17)

Slide 22:

H: Câu 16 có đoạn “ mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. ” được lấy ý từ sách nào của Cựu Ước?

Slide 23:

T: Đoạn trên lấy ý từ sách Đệ Nhị Luật: “ Một nhân chứng duy nhất không thể đứng lên buộc tội một người về bất cứ một tội một lỗi nào; về bất cứ lỗi nào người ấy phạm, phải căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay căn cứ vào lời của ba nhân chứng, sự việc mới được cứu xét. ” (Đnl 19,15)

Slide 24:

H: Câu “H ãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. ” có nghĩa là gì?

Slide 25:

T: Người Do Thái thời đó rất ghét người ngoại và người thu thuế nên không chấp nhận những người đó trong cộng đồng cũng như kết hôn với họ. Vì người Do Thái cho rằng khi giao tiếp với những người đó thì họ bị ô uế, bất xứng với Thiên Chúa. Hai hạng người trên bị coi là ngoan cố và không biết phục thiện.

Slide 26:

H: Từ “cầm buộc” và “tháo cởi” trong câu 18 có nghĩa gì?

Slide 27:

T: Từ “cầm buộc” và “tháo cởi” được Chúa Giêsu dùng để nói về trách nhiệm của người đứng đầu Hội Thánh khi tuyên bố rằng một giáo thuyết nào đó đúng hay bị lầm lạc.

Slide 28:

H: Cụm từ “nhân danh Thầy” trong câu 20 có nghĩa gì?

Slide 29:

T: “Nhân” nghĩa là dựa vào; “danh” nghĩa là chính Chúa Giêsu. Cụm từ “nhân danh Thầy” trong câu 20 có nghĩa là dựa vào tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.

Slide 30:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 23 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help