CN 22 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 22 TN năm A (Mt 16,21-27) Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ” ( Mt 16,24a)

Slide 2:

21 Từ lúc đó , Chúa Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “ Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! ”

Slide 3:

23 Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: “ Xatan , lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” 24 Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “ Ai muốn theo Thầy , phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo .

Slide 4:

25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ? ”

Slide 5:

27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. … … … , Chúa Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại ( Mt 16,21).

Slide 8:

1 T Ừ L Ú C Đ Ó 2 3 4 5 6 7 8 2. … … liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “ Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! ” ( Mt 16,22).

Slide 9:

1 T Ừ L Ú C Đ Ó 2 Ô N G P H Ê R Ô 3 4 5 6 7 8 3. Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn … … , phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ( Mt 16,24).

Slide 10:

1 T Ừ L Ú C Đ Ó 2 Ô N G P H Ê R Ô 3 T H E O T H Ầ Y 4 5 6 7 8 4. Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy , phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình … … ( Mt 16,24).

Slide 11:

1 T Ừ L Ú C Đ Ó 2 Ô N G P H Ê R Ô 3 T H E O T H Ầ Y 4 M À T H E O 5 6 7 8 5. Quả vậy, ai … … mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy ( Mt 16,25).

Slide 12:

1 T Ừ L Ú C Đ Ó 2 Ô N G P H Ê R Ô 3 T H E O T H Ầ Y 4 M À T H E O 5 M U Ố N C Ứ U 6 7 8 6. Vì nếu người ta được cả … … mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ? ( Mt 16,26)

Slide 13:

1 T Ừ L Ú C Đ Ó 2 Ô N G P H Ê R Ô 3 T H E O T H Ầ Y 4 M À T H E O 5 M U Ố N C Ứ U 6 T H Ế G I Ớ I 7 8 7. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “ Xin … … thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! ” ( Mt 16,22)

Slide 14:

1 T Ừ L Ú C Đ Ó 2 Ô N G P H Ê R Ô 3 T H E O T H Ầ Y 4 M À T H E O 5 M U Ố N C Ứ U 6 T H Ế G I Ớ I T H I Ê N C H Ú A 7 8 8 . Vì Con Người sẽ ngự đến trong … … của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm ( Mt 16,27).

Slide 15:

1 T Ừ L Ú C Đ Ó 2 Ô N G P H Ê R Ô 3 T H E O T H Ầ Y 4 M À T H E O 5 M U Ố N C Ứ U 6 T H Ế G I Ớ I T H I Ê N C H Ú A 7 8 V I N H Q U A N G 9. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide 16:

THEO CHÚA

Slide 17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1 / Chúa Giêsu loan báo Cuộc Thương Khó (Mt 16,21); 2 / Ông Phêrô can ngăn Chúa Giêsu đi vào Cuộc Thương Khó ( Mt 16,22-23 ) ; 3 / Chúa Giêsu giáo huấn về cuộc sống người môn đệ ( Mt 16,24-27 ) .

Slide 20:

H: Xatan (Satan) là ai?

Slide 21:

T: Xatan (Satan) tiếng Híppri nghĩa là cản trở, đối kháng. Xatan được hiểu là ác thần, thế lực thiêng liêng gây ra sự dữ, thế lực thiêng liêng chống lại Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu chỉ có hai lần mắng Xatan:

Slide 22:

Lần thứ nhất khi Chúa Giêsu chịu cám dỗ: “ Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi ” (Mt 4,10). Lần thứ hai: mắng ông Phêrô vì đã cản trở Thầy (Mt 16,23).

Slide 23:

H: “Từ bỏ chính mình” trong câu 24 có nghĩa là gì?

Slide 24:

T: Từ bỏ chính mình nghĩa là chiến thắng các cám dỗ và không màng đến những quyền lợi chính đáng của riêng mình vì lòng yêu mến Thiên Chúa .

Slide 25:

H: Tại sao Chúa Giêsu vừa khen ngợi ông Phêrô là tảng đá để Chúa xây dựng Hội Thánh (Mt 16,18) mà bây giờ lại mắng ông là Xatan?

Slide 26:

T: Ở Mt 16,18 Chúa Giêsu gọi ông Phêrô là tảng đá để xây dựng Hội Thánh vì đó là do ơn Thiên Chúa ban, còn suy nghĩ của chính ông lúc đó lại là tảng đá cản trở (Xatan) bước chân của Chúa Giêsu.

Slide 27:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 22 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help