CN 19 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 19 TN năm A (Mt 14,22-33) Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “ Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? ” (Mt 14,31).

Slide 2:

22 Chúa Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.

Slide 3:

25 Vào khoảng canh tư , Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên . 27 Chúa Giêsu liền bảo các ông : “ Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! ”

Slide 4:

28 Ông Phêrô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. ” 29 Chúa Giêsu bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước , và đến với Chúa Giêsu. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ,

Slide 5:

và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! " 31 Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? ” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “ Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa ! ”

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Chúa Giêsu liền bắt … … … xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng (Mt 14,22).

Slide 8:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Giải tán họ xong, Người … … một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình (Mt 14,23).

Slide 9:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Còn … … thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió (Mt 14,24).

Slide 10:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 5 6 7 8 9 10 4. … … liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. ” (Mt 14,28)

Slide 11:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 6 7 8 9 10 5. Chúa Giêsu bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, … … … … , và đến với Chúa Giêsu (Mt 14,29).

Slide 12:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 Đ I T R Ê N M Ặ T N Ư Ớ C 6 7 8 9 10 6. Vào khoảng … … , Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ (Mt 14,25).

Slide 13:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 Đ I T R Ê N M Ặ T N Ư Ớ C 6 C A N H T Ư 7 8 9 10 7. Chúa Giêsu … … … … : “ Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! ”(Mt 14,27).

Slide 14:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 Đ I T R Ê N M Ặ T N Ư Ớ C 6 C A N H T Ư 7 L I Ề N B Ả O C Á C Ô N G 8 9 10 8. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “ Ma đấy! ” , và … … … … (Mt 14,26).

Slide 15:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 Đ I T R Ê N M Ặ T N Ư Ớ C 6 C A N H T Ư 7 L I Ề N B Ả O C Á C Ô N G 8 S Ợ H Ã I L A L Ê N 9 10 9. Vào khoảng canh tư, Người đi trên … … mà đến với các môn đệ (Mt 14,25).

Slide 16:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 Đ I T R Ê N M Ặ T N Ư Ớ C 6 C A N H T Ư 7 L I Ề N B Ả O C Á C Ô N G 8 S Ợ H Ã I L A L Ê N 9 M Ặ T B I Ể N 10 10. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “ Quả thật Ngài là … … … ! ” (Mt 14,33).

Slide 17:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 L Ê N N Ú I 3 C H I Ế C T H U Y Ề N 4 Ô N G P H Ê R Ô 5 Đ I T R Ê N M Ặ T N Ư Ớ C 6 C A N H T Ư 7 L I Ề N B Ả O C Á C Ô N G 8 S Ợ H Ã I L A L Ê N 9 M Ặ T B I Ể N C O N T H I Ê N C H Ú A 10 11. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide 18:

ĐI TRÊN BIỂN

Slide 19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 21:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành bốn phần: 1 / Các môn đệ trước sóng gió (Mt 14,22-24); 2 / Chúa Giêsu đi trên mặt biển ( Mt 14,25-27 ) ; 3 / Ông Phêrô đi trên mặt biển ( Mt 14,28-31 ) ; 4/ Các môn đệ sau cơn sóng gió (Mt 14,32-33).

Slide 22:

H: Việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển xảy ra ở đâu?

Slide 23:

T: Việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển xảy ở Biển Hồ Galilê. Vì ở gần vùng đồng bằng Ghennêxarét nên vị trí đó còn gọi là Biển Hồ Ghennêxarét ( x. Mt 14,34). Đây là hồ nước ngọt thấp nhất trên thế giới (thấp hơn 209m so với mặt nước biển).

Slide 24:

vùng đồng bằng Ghennêxarét

Slide 25:

H: Từ “mấy cây số” trong câu 24 thật ra là khoảng bao nhiêu mét?

Slide 26:

T: Trong bản văn tiếng Anh là “a few miles offshore” (vài dặm ngoài khơi). Dặm Anh = 1,609km, dặm Trung Quốc = 0,5km. Ở đây là dặm của Hy Lạp xưa = 192m. Vậy, “mấy cây số” đúng ra là vài dặm Hy Lạp dài khoảng 1km – 2km.

Slide 27:

H: Thuyền trong Kinh Thánh Tân Ước là biểu trưng cho điều gì?

Slide 28:

T: Thuyền trong Kinh Thánh Tân Ước biểu trưng cho Hội Thánh. Khi có Chúa Giêsu ở cùng con thuyền Hội Thánh thì dầu sóng to gió lớn đến đâu cũng chẳng hề chi ( x. Mt 8, 23-27).

Slide 29:

H: Canh tư trong câu 25 là khoảng mấy giờ?

Slide 30:

T: Canh tư của người Do Thái là khoảng từ 3g đến 6g sáng . Ngày của người Do Thái bắt đầu từ 6g chiều (18g). Vậy, canh một: 18g – 21g; canh hai: 21g – 24g; canh ba: 1g – 3g; canh tư: 3g – 6g.

Slide 31:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 19 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.