CN 13 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 13 TN năm A (Mt 10,37-42) “A i cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu ” (Mt 10,42).

Slide 2:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  37 Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy , thì không xứng với Thầy . Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy . 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy , thì không xứng với Thầy. 39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy,

Slide 3:

thì sẽ tìm thấy được. 40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. 41 Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính , vì người ấy là người công chính,

Slide 4:

thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. 42 Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Ai yêu cha yêu mẹ hơn … , thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy (Mt 10,37).

Slide 7:

1 T H Ầ Y 2 3 4 5 6 7 8 2. Ai không vác … … mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy (Mt 10,38).

Slide 8:

1 T H Ầ Y 2 T H Ậ P G I Á 3 4 5 6 7 8 3. Ai đón tiếp … … là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy (Mt 10,40).

Slide 9:

1 T H Ầ Y 2 T H Ậ P G I Á 3 A N H E M 4 5 6 7 8 4. Ai không vác thập giá mình mà … … , thì không xứng với Thầy (Mt 10,38).

Slide 10:

1 T H Ầ Y 2 T H Ậ P G I Á 3 A N H E M 4 T H E O T H Ầ Y 5 6 7 8 5. Ai đón tiếp một người … … , vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính (Mt 10,41).

Slide 11:

1 T H Ầ Y 2 T H Ậ P G I Á 3 A N H E M 4 T H E O T H Ầ Y 5 C Ô N G C H Í N H 6 7 8 6. Ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh … … dành cho bậc công chính (Mt 10,41).

Slide 12:

1 T H Ầ Y 2 T H Ậ P G I Á 3 A N H E M 4 T H E O T H Ầ Y 5 C Ô N G C H Í N H 6 P H Ầ N T H Ư Ở N G 7 8 7. Khi ấy, … … phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy (Mt 10,37).

Slide 13:

1 T H Ầ Y 2 T H Ậ P G I Á 3 A N H E M 4 T H E O T H Ầ Y 5 C Ô N G C H Í N H 6 P H Ầ N T H Ư Ở N G 7 C H Ú A G I Ê S U 8 8. Và … … một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu (Mt 10,42).

Slide 14:

1 T H Ầ Y 2 T H Ậ P G I Á 3 A N H E M 4 T H E O T H Ầ Y 5 C Ô N G C H Í N H 6 P H Ầ N T H Ư Ở N G 7 C H Ú A G I Ê S U 8 A I C H O 9. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide 15:

THEO CHÚA

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần: 1 / những điều Chúa Giêsu đòi hỏi nơi một người môn đệ ( Mt 10 , 37-39 ); 2 / vinh dự và phần thưởng của người môn đệ ( Mt 10 , 40-42 ) .

Slide 19:

H: Trong bài Tin Mừng trên, cụm từ “ không xứng với Thầy ” được lặp lại mấy lần?

Slide 20:

T: Trong bài Tin Mừng trên, cụm từ “không xứng với Thầy” được lặp lại ba lần. Hai lần ở câu 37 và một lần ở câu 38. Điều này muốn nhấn mạnh rằng, Chúa Giêsu chính là Giá Trị hơn hẳn mọi giá trị cao quý mà con người có được, như gia đình, mạng sống của bản thân.

Slide 21:

H: “ Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. (c38)” có nghĩa là gì?

Slide 22:

T: Câu 38 có nghĩa là mọi của lễ đền tội của loài người dâng lên Thiên Chúa đều bất xứng nếu không nhúng vào trong hy lễ thập giá của Chúa Giêsu Kitô, Người Con Chí Ái của Thiên Chúa.

Slide 23:

H: Trong bài Tin Mừng ở trên , từ “phần thưởng” được lặp lại mấy lần?

Slide 24:

T: Trong bài Tin Mừng trên, từ “phần thưởng” được lặp lại ba lần, với ý nhấn mạnh: hãy xác tín phần thưởng chính là hoa trái Chúa ban ngay ở đời này và cả đời sau. Cho dù việc chúng ta làm cho Chúa chỉ nhỏ bé như việc đón tiếp hay chia sẻ một chén nước lã.

Slide 25:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 13 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.