CN TN31 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 31 năm C (Lc 19,1-10) “ Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham” (Lc 19,9)

Slide 2:

1 Sau khi vào Giêrikhô, Chúa Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn .

Slide 3:

4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Chúa Giêsu , vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Chúa Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Dakêu , xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! ” 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.

Slide 4:

7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! ” 8 Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."

Slide 5:

9 Chúa Giêsu mới nói về ông ta rằng: “ Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham ” .

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 7 1. Chúa Giêsu mới nói về ông ta rằng: “ Hôm nay, … … … đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham ” (Lc 19,9).

Slide 8:

1 Ơ N C Ứ U Đ Ộ 2 3 4 5 6 7 2. Ông ta tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta … … (Lc 19,3).

Slide 9:

1 Ơ N C Ứ U Đ Ộ 2 L Ạ I L Ù N 3 4 5 6 7 3. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một … … để xem Chúa Giêsu , vì Người sắp đi qua đó (Lc 19,4).

Slide 10:

1 Ơ N C Ứ U Đ Ộ 2 L Ạ I L Ù N 3 C Â Y S U N G 4 5 6 7 4. Ông Dakêu … … thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn ” (Lc 19,8).

Slide 11:

1 Ơ N C Ứ U Đ Ộ 2 L Ạ I L Ù N 3 C Â Y S U N G 4 Đ Ứ N G Đ Ó 5 6 7 5. Khi Chúa Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông … , xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! ” (Lc 19,5).

Slide 12:

1 Ơ N C Ứ U Đ Ộ 2 L Ạ I L Ù N 3 C Â Y S U N G 4 Đ Ứ N G Đ Ó 5 D A K Ê U 6 7 6. Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ … … Người (Lc 19,6).

Slide 13:

1 Ơ N C Ứ U Đ Ộ 2 L Ạ I L Ù N 3 C Â Y S U N G 4 Đ Ứ N G Đ Ó 5 D A K Ê U 6 Đ Ó N R Ư Ớ C 7 7. Ở đó có … … tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có (Lc 19,2).

Slide 14:

1 Ơ N C Ứ U Đ Ộ 2 L Ạ I L Ù N 3 C Â Y S U N G 4 Đ Ứ N G Đ Ó 5 D A K Ê U 6 Đ Ó N R Ư Ớ C 7 M Ộ T N G Ư Ờ I 8. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 15:

ƠN CỨU ĐỘ

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành bốn phần: 1) Giới thiệu về ông Dakêu nhân qua hành trình của Chúa Giêsu (19,1-4); 2) Chúa Giêsu chủ động để gặp ông Dakêu (19,5-7); 3) Ông Dakêu hoán cải (19,8-9). 4) Sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu.

Slide 19:

H: Tên Dakêu theo tiếng Hipri có nghĩa là gì?

Slide 20:

T: Tên Dakêu theo tiếng Hipri là Zakkai, nghĩa là trong sạch và vô tội.

Slide 21:

H: Công việc người thu thuế trong xã hội người Do thái ra sao? Vì sao họ bị xem thường?

Slide 22:

T: Họ là những người trực tiếp định giá thuế và thu thuế muối. Sau đó bớt lại một phần và nộp số còn lại cho chính quyền. Họ lại thường xuyên tiếp xúc với đủ hạng người, cả người ngoại giáo. Vì vậy, họ bị xem là người tội lỗi và bị xa lánh do quy tắc thanh tẩy trong luật Môsê.

Slide 23:

H: Việc ông Dakêu “xin đền gấp bốn” những gì đã chiếm đoạt của người khác nói lên điều gì?

Slide 24:

T: Việc đó nói lên sự chủ động hoán cải của ông Dakêu. Bởi vì theo luật Môsê, ông Dakêu chỉ phải trả lại phần đã chiếm cộng thêm một phần năm giá trị đó nữa là đủ (x. Lv 5,21-24).

Slide 25:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 31 năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help