CN TN28 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 28 năm C (Lc 17,11-19) “ Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,19)

Slide 2:

11 Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!

Slide 3:

14 Thấy vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch . 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn . Anh ta lại là người Samari.

Slide 4:

17 Chúa Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ”. 19 Rồi Người nói với anh ta: “ Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh .”

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin … … … chúng tôi! (Lc 17,13).

Slide 7:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 3 4 5 6 7 8 2. Thấy vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ … … (Lc 17,14).

Slide 8:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 4 5 6 7 8 3. Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà … … . Anh ta lại là người Samari (Lc 17,16).

Slide 9:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 T Ạ Ơ N 4 5 6 7 8 4. Chúa Giêsu mới nói: "Không phải cả … … đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? (Lc 17,17 )

Slide 10:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 T Ạ Ơ N 4 M Ư Ờ I N G Ư Ờ I 5 6 7 8 5. Chúa Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì … người kia đâu? (Lc 17,17 )

Slide 11:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 T Ạ Ơ N 4 M Ư Ờ I N G Ư Ờ I 5 C H Í N 6 7 8 6. Sao không thấy họ trở lại … … Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? (Lc 17,18 )

Slide 12:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 T Ạ Ơ N 4 M Ư Ờ I N G Ư Ờ I 5 C H Í N 6 T Ô N V I N H 7 8 7. Trên đường lên Giêrusalem, … … đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê (Lc 17,11).

Slide 13:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 T Ạ Ơ N 4 M Ư Ờ I N G Ư Ờ I 5 C H Í N 6 T Ô N V I N H 7 C H Ú A G I Ê S U 8 8. Rồi Người nói với anh ta: “ Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã … … … ” (Lc 17,19).

Slide 14:

1 D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 2 Đ Ư Ợ C S Ạ C H 3 T Ạ Ơ N 4 M Ư Ờ I N G Ư Ờ I 5 C H Í N 6 T Ô N V I N H 7 C H Ú A G I Ê S U 8 C Ứ U C H Ữ A A N H 9. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 15:

TẠ ƠN CHÚA

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành bốn phần: 1) Địa điểm (17,11); 2) Chúa Giêsu chữa lành cho mười người phong (17,12-14); 3) Chỉ có người Samari trở lại cám ơn Chúa Giêsu (17,15-18); 4) Sự liên hệ giữa đức tin và cứu độ (17,19).

Slide 19:

H: Xã hội Do thái dưới thời Chúa Giêsu đối xử với người bị phong hủi ra sao?

Slide 20:

T: Xã hội người Do thái thời Chúa Giêsu xem tất cả các loại bệnh là hình phạt của Thiên Chúa. Đặc biệt, bệnh phong hủi là biểu trưng của tội lỗi. Vì vậy, ai mắc bệnh này sẽ bị loại ra khỏi cộng đồng. Họ được vào làng để xin ăn nhưng không được vào thành.

Slide 21:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại bảo mười người phong hủi đi trình diện với các tư tế?

Slide 22:

T: Chúa không chữa cho họ ngay mà thử lòng tin của họ bằng việc chính họ phải đi trình diện các tư tế tình trạng bệnh của mình. Theo quy định từ Cựu Ước (Lv 13, 9-17), các tư tế có quyền khám và tuyên bố về bệnh phong hủi.

Slide 23:

H: Có mấy người từng bị phong hủi nghe lời Chúa Giêsu trình diện các tư tế?

Slide 24:

T: Có chín người Do thái đi gặp các tư tế trong tình trạng bệnh được khỏi. Chỉ có một người Samari khi thấy mình khỏi bệnh liền quay lại lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.

Slide 25:

H: Cụm từ “ Lòng tin của anh đã cứu chữa anh ” có nghĩa là gì?

Slide 26:

T: Với người Samari nọ, việc được chữa lành không chỉ là khỏi bệnh phần xác mà là ơn huệ được gặp gỡ Thiên Chúa qua sự hiện diện của Chúa Giêsu.

Slide 27:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 28 năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help