CN TN24 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 24 năm C (Lc 15,1-32) Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy (Lc 15,32).

Slide 2:

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

Slide 3:

4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.

Slide 4:

7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối , hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. 8 "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng , lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?

Slide 5:

9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” 11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai.

Slide 6:

12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng . Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

Slide 7:

14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.

Slide 8:

17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

Slide 9:

21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng .

Slide 10:

25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.

Slide 11:

29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó , sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

Slide 12:

31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy .”

Slide 13:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 14:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường … … và ăn uống với chúng. ” (Lc 15,2)

Slide 15:

1 T Ộ I L Ỗ I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2. Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, … … … gọi là con cha nữa (Lc 15,21 ).

Slide 16:

1 T Ộ I L Ỗ I 2 C H Ẳ N G C Ò N Đ Á N G 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi … … … … , hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn (Lc 15,7).

Slide 17:

1 T Ộ I L Ỗ I 2 C H Ẳ N G C Ò N Đ Á N G 3 Ă N N Ă N S Á M H Ố I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4. Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất … … , lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? (Lc 15,8)

Slide 18:

1 T Ộ I L Ỗ I 2 C H Ẳ N G C Ò N Đ Á N G 3 Ă N N Ă N S Á M H Ố I 4 M Ộ T Đ Ồ N G 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa … … Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15,10)

Slide 19:

1 T Ộ I L Ỗ I 2 C H Ẳ N G C Ò N Đ Á N G 3 Ă N N Ă N S Á M H Ố I 4 M Ộ T Đ Ồ N G 5 T R I Ề U T H Ầ N 6 7 8 9 10 11 12 13 6. Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con … … . Và người cha đã chia của cải cho hai con (Lc 15,12).

Slide 20:

1 T Ộ I L Ỗ I 2 C H Ẳ N G C Ò N Đ Á N G 3 Ă N N Ă N S Á M H Ố I 4 M Ộ T Đ Ồ N G 5 T R I Ề U T H Ầ N 6 Đ Ư Ợ C H Ư Ở N G 7 8 9 10 11 12 13 7. Ít ngày sau, … … … thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình (Lc 15,13).

Slide 21:

1 T Ộ I L Ỗ I 2 C H Ẳ N G C Ò N Đ Á N G 3 Ă N N Ă N S Á M H Ố I 4 M Ộ T Đ Ồ N G 5 T R I Ề U T H Ầ N 6 Đ Ư Ợ C H Ư Ở N G 7 N G Ư Ờ I C O N T H Ứ 8 9 10 11 12 13 8. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được … ... gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! (Lc 15,17)

Slide 22:

1 T Ộ I L Ỗ I 2 C H Ẳ N G C Ò N Đ Á N G 3 Ă N N Ă N S Á M H Ố I 4 M Ộ T Đ Ồ N G 5 T R I Ề U T H Ầ N 6 Đ Ư Ợ C H Ư Ở N G 7 N G Ư Ờ I C O N T H Ứ 8 C Ơ M D Ư 9 10 11 12 13 9. Thế rồi anh ta … … đi về cùng cha (Lc 15,20).

Slide 23:

1 T Ộ I L Ỗ I 2 C H Ẳ N G C Ò N Đ Á N G 3 Ă N N Ă N S Á M H Ố I 4 M Ộ T Đ Ồ N G 5 T R I Ề U T H Ầ N 6 Đ Ư Ợ C H Ư Ở N G 7 N G Ư Ờ I C O N T H Ứ 8 C Ơ M D Ư 9 Đ Ứ N G L Ê N 10 11 12 13 10. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu … … (Lc 15,24).

Slide 24:

1 T Ộ I L Ỗ I 2 C H Ẳ N G C Ò N Đ Á N G 3 Ă N N Ă N S Á M H Ố I 4 M Ộ T Đ Ồ N G 5 T R I Ề U T H Ầ N 6 Đ Ư Ợ C H Ư Ở N G 7 N G Ư Ờ I C O N T H Ứ 8 C Ơ M D Ư 9 Đ Ứ N G L Ê N 10 Ă N M Ừ N G 11 12 13 11. liền gọi một người đầy tớ ra mà … … có chuyện gì (Lc 15,26).

Slide 25:

1 T Ộ I L Ỗ I 2 C H Ẳ N G C Ò N Đ Á N G 3 Ă N N Ă N S Á M H Ố I 4 M Ộ T Đ Ồ N G 5 T R I Ề U T H Ầ N 6 Đ Ư Ợ C H Ư Ở N G 7 N G Ư Ờ I C O N T H Ứ 8 C Ơ M D Ư 9 Đ Ứ N G L Ê N 10 Ă N M Ừ N G 11 H Ỏ I X E M 12 13 12. Còn thằng con … … … , sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng! (Lc 15,30).

Slide 26:

1 T Ộ I L Ỗ I 2 C H Ẳ N G C Ò N Đ Á N G 3 Ă N N Ă N S Á M H Ố I 4 M Ộ T Đ Ồ N G 5 T R I Ề U T H Ầ N 6 Đ Ư Ợ C H Ư Ở N G 7 N G Ư Ờ I C O N T H Ứ 8 C Ơ M D Ư 9 Đ Ứ N G L Ê N 10 Ă N M Ừ N G 11 H Ỏ I X E M C Ủ A C H A Đ Ó 12 13 13. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại … … .” (Lc 15,32).

Slide 27:

1 T Ộ I L Ỗ I 2 C H Ẳ N G C Ò N Đ Á N G 3 Ă N N Ă N S Á M H Ố I 4 M Ộ T Đ Ồ N G 5 T R I Ề U T H Ầ N 6 Đ Ư Ợ C H Ư Ở N G 7 N G Ư Ờ I C O N T H Ứ 8 C Ơ M D Ư 9 Đ Ứ N G L Ê N 10 Ă N M Ừ N G 11 H Ỏ I X E M C Ủ A C H A Đ Ó 12 13 T Ì M T H Ấ Y 14. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 28:

LÒNG THƯƠNG XÓT

Slide 29:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 30:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 31:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành hai phần: 1) Một dẫn nhập (15,1-3); 2) Ba Dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa (15,4-32): a) Dụ ngôn Con chiên bị lạc mất và được tìm thấy (cc. 4-7); b) Dụ ngôn Đồng bạc bị đánh mất và được tìm thấy (cc. 8-10); c) Dụ ngôn Người con hư mất và được tìm thấy (cc. 11-32).

Slide 32:

H: “ Các người thu thuế và các người tội lỗi ” trong câu 1 là những dạng người nào?

Slide 33:

T: “Các người thu thuế và các người tội lỗi” trong câu 1 là nói về những người vô đạo, những người sống bên lề xã hội Do thái thời bấy giờ.

Slide 34:

H: Hình ảnh mục tử, người phụ nữ, người cha trong ba dụ ngôn ám chỉ điều gì?

Slide 35:

T: Hình ảnh mục tử, người phụ nữ, người cha trong ba dụ ngôn ám chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa.

Slide 36:

H: Trong ba dụ ngôn, từ một con chiên bị lạc trong số một trăm con chiên đến một đồng bạc bị mất trong số mười đồng và một người con bị hư hỏng trong số hai người con đã nói lên điều gì?

Slide 37:

T: Trong ba dụ ngôn trên, Chúa Giêsu đi từ số một trong một trăm đến một trong mười và cuối cùng là một trong hai để nhấn mạnh lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người tội lỗi là vô bờ bến, vì họ là của cải quý giá của Thiên Chúa.

Slide 38:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 24 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.