CN TN21 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 21 năm C (Lc 13,22-30) “ Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được ” (Lc 13,30)

Slide 2:

22 Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người bảo họ: 24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào , vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

Slide 3:

25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại , mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!, thì ông sẽ bảo anh em: " Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến! 26 Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.

Slide 4:

27 Nhưng ông sẽ đáp lại: " Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính! 28 "Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápra h am , Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.

Slide 5:

29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30 “ Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. ”

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 1. Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người … … … thì ít, có phải không? (Lc 13,23).

Slide 8:

1 Đ Ư Ợ C Ứ U T H O Á T 2 3 4 5 6 2. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và … … … , mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào! ” (Lc 13,25a).

Slide 9:

1 Đ Ư Ợ C Ứ U T H O Á T 2 K H Ó A C Ử A L Ạ I 3 4 5 6 3. Nhưng ông sẽ đáp lại: “ … … … các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính! ” (Lc 13,27).

Slide 10:

1 Đ Ư Ợ C Ứ U T H O Á T 2 K H Ó A C Ử A L Ạ I 3 T A K H Ô N G B I Ế T 4 5 6 4. ông sẽ bảo anh em: “ … … … … ? Ta không biết các anh từ đâu đến! (Lc 13,25b).

Slide 11:

1 Đ Ư Ợ C Ứ U T H O Á T 2 K H Ó A C Ử A L Ạ I 3 T A K H Ô N G B I Ế T 4 C Á C A N H Đ Ấ Y Ư 5 6 5. “ Hãy chiến đấu để qua được … … … … , vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được ” (Lc 13,24).

Slide 12:

1 Đ Ư Ợ C Ứ U T H O Á T 2 K H Ó A C Ử A L Ạ I 3 T A K H Ô N G B I Ế T 4 C Á C A N H Đ Ấ Y Ư 5 C Ử A H Ẹ P M À V À O 6 6. Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông … , Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài (Lc 13,28).

Slide 13:

1 Đ Ư Ợ C Ứ U T H O Á T 2 K H Ó A C Ử A L Ạ I 3 T A K H Ô N G B I Ế T 4 C Á C A N H Đ Ấ Y Ư 5 C Ử A H Ẹ P M À V À O 6 A P R A H A M 7. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 14:

CỬA HẸP

Slide 15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 17:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành hai phần: 1 ) Hoàn cảnh ra đời của đoạn Tin Mừng ( Lc 1 3 , 22 - 23 ); 2) Lời cảnh báo (13,24-30).

Slide 18:

H: Cụm từ “ qua được cửa hẹp mà vào ” nghĩa là gì?

Slide 19:

T: Cửa hẹp đây chính là Nước Thiên Chúa. Qua được cửa hẹp nghĩa là biết hoán cải, sống sám hối. Qua được cửa hẹp mà vào nghĩa là sống hoán cải để xứng đáng vào Nước Thiên Chúa.

Slide 20:

H: Câu “ Một khi chủ nhà đã đứng dậy và kh óa cửa lại ” có nghĩa là gì?

Slide 21:

T: Câu “ Một khi chủ nhà đã đứng dậy và kh óa cửa lại ” nghĩa là đến giờ sau cùng, Thiên Chúa bắt đầu xét xử.

Slide 22:

H: Cụm từ “ lòng Thầy khắc khoải biết bao ” có nghĩa gì?

Slide 23:

T: Cụm từ “lòng Thầy khắc khoải biết bao” nói lên nỗi ao ước hoàn thành sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu.

Slide 24:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 20 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.