CN TN20 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 20 năm C (Lc 12,49-55) “ Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! ” (Lc 12,49)

Slide 2:

" Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! 51 "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ .

Slide 3:

52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng. ”

Slide 4:

54 Chúa Giêsu cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: " Mưa đến nơi rồi ", và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy.

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 7 1. … … … ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! (Lc 12,49).

Slide 7:

1 T H Ầ Y Đ Ã Đ Ế N 2 3 4 5 6 7 2. Thầy còn … … … phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! (Lc 12,50).

Slide 8:

1 T H Ầ Y Đ Ã Đ Ế N 2 M Ộ T P H É P R Ử A 3 4 5 6 7 3. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và … … khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! (Lc 12,50).

Slide 9:

1 T H Ầ Y Đ Ã Đ Ế N 2 M Ộ T P H É P R Ử A L Ò N G T H Ầ Y 3 4 5 6 7 3. Thầy còn … … … phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! (Lc 12,50).

Slide 10:

1 T H Ầ Y Đ Ã Đ Ế N 2 M Ộ T P H É P R Ử A L Ò N G T H Ầ Y 3 4 5 6 7 4. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và … … đúng như vậy (Lc 12,55).

Slide 11:

1 T H Ầ Y Đ Ã Đ Ế N 2 M Ộ T P H É P R Ử A L Ò N G T H Ầ Y 3 4 X Ả Y R A 5 6 7 5. Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là … … … … (Lc 12,51).

Slide 12:

1 T H Ầ Y Đ Ã Đ Ế N 2 M Ộ T P H É P R Ử A L Ò N G T H Ầ Y 3 4 X Ả Y R A 5 Đ E M S Ự C H I A R Ẽ 6 7 6. Chúa Giêsu cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “ … … … … ” , và xảy ra đúng như vậy (Lc 12,54).

Slide 13:

1 T H Ầ Y Đ Ã Đ Ế N 2 M Ộ T P H É P R Ử A L Ò N G T H Ầ Y 3 4 X Ả Y R A 5 Đ E M S Ự C H I A R Ẽ 6 M Ư A Đ Ế N N Ơ I R Ồ I 7 7. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha … … con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng. ” (Lc 12,53).

Slide 14:

1 T H Ầ Y Đ Ã Đ Ế N 2 M Ộ T P H É P R Ử A L Ò N G T H Ầ Y 3 4 X Ả Y R A 5 Đ E M S Ự C H I A R Ẽ 6 M Ư A Đ Ế N N Ơ I R Ồ I 7 C H Ố N G L Ạ I 8. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 15:

THẦY ĐẾN

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 18:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành hai phần: 1 ) Mong ước của Chúa Giêsu (12, 49 - 50 ); 2) Những điều do sứ mạng của Chúa Giêsu đem đến (12,51-53).

Slide 19:

H: Cụm từ “ném lửa vào mặt đất” có nghĩa là gì?

Slide 20:

T: Cụm từ “ném lửa vào mặt đất” ý nói về sự thanh luyện và canh tân (x. Lv 13,52), sự phân biệt (x. Gr 23,29), sự xét xử (x. Xh 9,24) --- “ Người ta phải đốt áo dệt hay áo đan bằng len hay bằng gai, hay bất cứ đồ vật gì bằng da có vết, vì đó là phong hủi dễ lây; đồ vật ấy phải bỏ vào lửa mà thiêu ” (Lv 13,52)

Slide 21:

“ 29 Lời của Ta lại chẳng giống như lửa, chẳng giống như búa đập tan tảng đá sao ? ” (Gr 23,29) “ Đã có mưa đá và lửa loé ra giữa mưa đá; mưa đá rất nặng, như chưa từng có trên khắp đất Ai-cập, kể từ khi chúng thành một dân. ” (Xh 9,24)

Slide 22:

H: Cụm từ “ Thầy còn một phép rửa phải chịu ” có nghĩa là gì?

Slide 23:

T: Cụm từ “Thầy còn một phép rửa phải chịu” ý nói Chúa Giêsu phải lên Giêrusalem và trải qua cuộc Thương Khó. ”

Slide 24:

H: Cụm từ “ lòng Thầy khắc khoải biết bao ” có nghĩa gì?

Slide 25:

T: Cụm từ “lòng Thầy khắc khoải biết bao” nói lên nỗi ao ước hoàn thành sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu.

Slide 26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 20 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.