CN TN15 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 15 năm C (Lc 10,25-37) “ Nhưng ai là người thân cận của tôi? ” (Lc 10,29b)

Slide 2:

25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Chúa Giêsu để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia tài. 26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? ” 27 Ông ấy thưa: " Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình ”.

Slide 3:

28 Chúa Giêsu bảo ông ta: “ Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.” 29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “ Nhưng ai là người thân cận của tôi? ” 30 Chúa Giêsu đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô , dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.

Slide 4:

31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương . 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.

Slide 5:

35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: ‘ Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. ’ 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? ” 37 Người thông luật trả lời: “ Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. ” Chúa Giêsu bảo ông ta: “ Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy .”

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Và này có … … … kia đứng lên hỏi Chúa Giêsu để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia tài (Lc 10,25).

Slide 8:

1 N G Ư Ờ I T H Ô N G L U Ậ T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi … … để thử Người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia tài (Lc 10,25).

Slide 9:

1 N G Ư Ờ I T H Ô N G L U Ậ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. Ông ấy thưa: “ … phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình ” (Lc 10,27).

Slide 10:

1 N G Ư Ờ I T H Ô N G L U Ậ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 N G Ư Ơ I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4. Chúa Giêsu bảo ông ta: “ Ông … … đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống” (Lc 10,28).

Slide 11:

1 N G Ư Ờ I T H Ô N G L U Ậ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 N G Ư Ơ I 4 T R Ả L Ờ I 5 6 7 8 9 10 11 12 5. Chúa Giêsu đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống … , dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp (Lc 10,30a).

Slide 12:

1 N G Ư Ờ I T H Ô N G L U Ậ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 N G Ư Ơ I 4 T R Ả L Ờ I 5 G I Ê R I K H Ô 6 7 8 9 10 11 12 6. Tình cờ, có … … … cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi (Lc 10,31).

Slide 13:

1 N G Ư Ờ I T H Ô N G L U Ậ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 N G Ư Ơ I 4 T R Ả L Ờ I 5 G I Ê R I K H Ô 6 T H Ầ Y T Ư T Ế 7 8 9 10 11 12 7. Rồi cũng thế, một … … đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi (Lc 10,32).

Slide 14:

1 N G Ư Ờ I T H Ô N G L U Ậ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 N G Ư Ơ I 4 T R Ả L Ờ I 5 G I Ê R I K H Ô 6 T H Ầ Y T Ư T Ế 7 T H Ầ Y L Ê V I 8 9 10 11 12 8. Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là … … … với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? ”(Lc 10,36).

Slide 15:

1 N G Ư Ờ I T H Ô N G L U Ậ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 N G Ư Ơ I 4 T R Ả L Ờ I 5 G I Ê R I K H Ô 6 T H Ầ Y T Ư T Ế 7 T H Ầ Y L Ê V I 8 N G Ư Ờ I T H Â N C Ậ N 9 10 11 12 9. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và … … … (Lc 10,33).

Slide 16:

1 N G Ư Ờ I T H Ô N G L U Ậ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 N G Ư Ơ I 4 T R Ả L Ờ I 5 G I Ê R I K H Ô 6 T H Ầ Y T Ư T Ế 7 T H Ầ Y L Ê V I 8 N G Ư Ờ I T H Â N C Ậ N 9 C H Ạ N H L Ò N G T H Ư Ơ N G 10 11 12 10. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: ‘ Nhờ bác … … cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác ’( Lc 10,35).

Slide 17:

1 N G Ư Ờ I T H Ô N G L U Ậ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 N G Ư Ơ I 4 T R Ả L Ờ I 5 G I Ê R I K H Ô 6 T H Ầ Y T Ư T Ế 7 T H Ầ Y L Ê V I 8 N G Ư Ờ I T H Â N C Ậ N 9 C H Ạ N H L Ò N G T H Ư Ơ N G 10 S Ă N S Ó C 11 12 11. Người thông luật trả lời: “ Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. ” Chúa Giêsu bảo ông ta: “ Ông hãy đi, và cũng hãy … … … ” (Lc 10,37).

Slide 18:

1 N G Ư Ờ I T H Ô N G L U Ậ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 N G Ư Ơ I 4 T R Ả L Ờ I 5 G I Ê R I K H Ô 6 T H Ầ Y T Ư T Ế 7 T H Ầ Y L Ê V I 8 N G Ư Ờ I T H Â N C Ậ N 9 C H Ạ N H L Ò N G T H Ư Ơ N G 10 S Ă N S Ó C 11 L À M N H Ư V Ậ Y 12 12. Người thông luật trả lời: “ Chính là kẻ đã thực thi … … … đối với người ấy. ” Chúa Giêsu bảo ông ta: “ Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy” (Lc 10,37).

Slide 19:

1 N G Ư Ờ I T H Ô N G L U Ậ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 N G Ư Ơ I 4 T R Ả L Ờ I 5 G I Ê R I K H Ô 6 T H Ầ Y T Ư T Ế 7 T H Ầ Y L Ê V I 8 N G Ư Ờ I T H Â N C Ậ N 9 C H Ạ N H L Ò N G T H Ư Ơ N G 10 S Ă N S Ó C 11 L À M N H Ư V Ậ Y 12 L Ò N G T H Ư Ơ N G X Ó T 13. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 20:

NGƯỜI THÂN CẬN

Slide 21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 22:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 23:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành hai phần: 1 ) Điều kiện để được sống đời đời (10,25-28 ) ; 2 ) Dụ ngôn người Samari nhân hậu (10,29-37)

Slide 24:

H: Cụm từ “ hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ” có nghĩa là gì?

Slide 25:

T: Cụm từ “ hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ” nghĩa là toàn thể con người.

Slide 26:

H: Thầy tư tế là ai?

Slide 27:

T: Thầy tư tế là người được thánh hiến để gìn giữ Thánh Điện, dâng của lễ và cầu nguyện cho dân chúng trước nhan Thiên Chúa và để thay mặt dân đón nhận lời giáo huấn và sự giáng phúc của Ngài .

Slide 28:

H: Thầy Lêvi là ai?

Slide 29:

T: Ban đầu, Lêvi là tên của người con thứ ba của ông Giacóp (St 29,34) . Về sau, từ thầy Lêvi được dùng để gọi những người không thuộc dòng dõi Aharon, nhưng được giao cho làm những việc lặt vặt trong việc phụng tự và các nghi thức ở Đền Thờ .

Slide 30:

H: Người Samari là ai?

Slide 31:

T: Samari là kinh đô vương quốc phía Bắc do vua Omri sáng lập vào khoảng năm 870 tCN. Về sau, từ Samari trở thành tên gọi mang tính chủng tộc và tôn giáo để chỉ những người cư ngụ ở miền đất giữa Giuđê và Galilê, về phía tây sông Giođan.

Slide 32:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 15 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.