CN TN13 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 13 năm C (Lc 9,51-62) “ Khi đã tới ngày Chúa Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.” (Lc 9,51)

Slide 2:

51 Khi đã tới ngày Chúa Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.

Slide 3:

54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “ Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? ” 55 Nhưng Chúa Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác .

Slide 4:

57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. ” 58 Người trả lời: “ Con chồn có hang , chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. ” 59 Chúa Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! ” Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã."

Slide 5:

6 0 Chúa Giê-su bảo: “ Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa. ” 61 Một người khác nữa lại nói: “ Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy , nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. ” 62 Chúa Giê-su bảo: “ Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa. ”

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Nhưng … … không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem (Lc 9,53).

Slide 8:

1 D Â N L À N G 2 3 4 5 6 7 8 2. Người sai … … … đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến (Lc 9,52).

Slide 9:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 4 5 6 7 8 3. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “ Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến … … … xuống thiêu huỷ chúng nó không? ” (Lc 9,54).

Slide 10:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 L Ử A T Ừ T R Ờ I 4 5 6 7 8 4. Nhưng Chúa Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang … … (Lc 9,55-56).

Slide 11:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 L Ử A T Ừ T R Ờ I 4 L À N G K H Á C 5 6 7 8 5. Người trả lời: “ Con chồn … … , chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. ” (Lc 9,58).

Slide 12:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 L Ử A T Ừ T R Ờ I 4 L À N G K H Á C 5 C Ó H A N G 6 7 8 6. Chúa Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, … … … tôi về chôn cất cha tôi trước đã. ” (Lc 9,59).

Slide 13:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 L Ử A T Ừ T R Ờ I 4 L À N G K H Á C 5 C Ó H A N G 6 X I N C H O P H É P 7 8 7. Chúa Giê-su bảo: “ Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn 0 anh, anh hãy đi … … Triều Đại Thiên Chúa. ” (Lc 9,60).

Slide 14:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 L Ử A T Ừ T R Ờ I 4 L À N G K H Á C 5 C Ó H A N G 6 X I N C H O P H É P 7 L O A N B Á O 8 8. Một người khác nữa lại nói: “ Thưa Thầy, tôi xin … … , nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. ” (Lc 9,61).

Slide 15:

1 D Â N L À N G 2 M Ấ Y S Ứ G I Ả 3 L Ử A T Ừ T R Ờ I 4 L À N G K H Á C 5 C Ó H A N G 6 X I N C H O P H É P 7 L O A N B Á O 8 T H E O T H Ầ Y 9. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 16:

DỨT KHOÁT

Slide 17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 18:

H: “ Khi đã tới ngày Chúa Giê-su được rước lên trời ” có nghĩa là gì?

Slide 19:

T: Có nghĩa là thời gian Chúa Con thực hiện chương trình của Chúa Cha trên trần gian đã đến lúc chấm dứt.

Slide 20:

H: Tại sao dân ở làng người Samari không đón tiếp Chúa Giêsu , khi Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem ?

Slide 21:

T: Người dân ở một làng Samari đã không chịu đón tiếp Chúa Giêsu vì Người và đi về Giêrusalem – đền thờ Đức Chúa của người Do Thái, mà không lên Garidim – núi có đền thờ Đức Chúa của người Samari.

Slide 22:

H: Câu Chúa Giêsu nói “ Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. ” có ý nghĩa gì?

Slide 23:

T: Chúa Giêsu muốn nói ai muốn đi theo Người thì phải từ bỏ mọi sự an toàn của bản thân để toàn tâm cho việc loan báo Tin Mừng.

Slide 24:

H: Câu Chúa Giêsu nói: “ Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa. ” có ý nghĩa gì?

Slide 25:

T: Vì Chúa Giêsu đòi hỏi người đi theo mình phải có sự chọn lựa dứt khoát, phải mạnh dạn quay lưng lại với quá khứ và phải nhìn tới phía trước để chuyên tâm phục vụ việc loan báo Nước Thiên Chúa.

Slide 26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 13 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help