CN TN12 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 12 năm C (Lc 9,18-24) “ Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” (Lc 9,20)

Slide 2:

18 Việc xảy ra là khi Chúa Giê-su cầu nguyện một mình . Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “ Dân chúng nói Thầy là ai? ” 19 Các ông thưa: “ Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a , kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. ”

Slide 3:

20 Người lại hỏi: “ Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Phê-rô thưa: “ Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. ” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

Slide 4:

22 Người còn nói: “ Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. ” 23 Rồi Chúa Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

Slide 5:

24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Việc xảy ra là khi Chúa Giê-su cầu nguyện … … (Lc 9, 18)

Slide 8:

1 M Ộ T M Ì N H 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì … … … mạng sống ấy (Lc 9, 24)

Slide 9:

1 M Ộ T M Ì N H 2 S Ẽ C Ứ U Đ Ư Ợ C 3 4 5 6 7 8 9 3. Các ông thưa: “ Họ bảo … là ông Gio-an Tẩy Giả (Lc 9, 19a)

Slide 10:

1 M Ộ T M Ì N H 2 S Ẽ C Ứ U Đ Ư Ợ C 3 T H Ầ Y 4 5 6 7 8 9 4. Các ông thưa: “ Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là … … , kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. ”(Lc 9, 19)

Slide 11:

1 M Ộ T M Ì N H 2 S Ẽ C Ứ U Đ Ư Ợ C 3 T H Ầ Y 4 Ô N G Ê L I A 5 6 7 8 9 5. Người lại hỏi: “ Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Phê-rô thưa: “ Thầy là … … của Thiên Chúa. ” (Lc 9, 20)

Slide 12:

1 M Ộ T M Ì N H 2 S Ẽ C Ứ U Đ Ư Ợ C 3 T H Ầ Y 4 Ô N G Ê L I A 5 Đ Ấ N G K I T Ô 6 7 8 9 6. Các ông thưa: “ Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ … … đã sống lại. ” (Lc 9, 19)

Slide 13:

1 M Ộ T M Ì N H 2 S Ẽ C Ứ U Đ Ư Ợ C 3 T H Ầ Y 4 Ô N G Ê L I A 5 Đ Ấ N G K I T Ô 6 T H Ờ I X Ư A 7 8 9 7. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông … … … điều ấy với ai (Lc 9, 21).

Slide 14:

1 M Ộ T M Ì N H 2 S Ẽ C Ứ U Đ Ư Ợ C 3 T H Ầ Y 4 Ô N G Ê L I A 5 Đ Ấ N G K I T Ô 6 T H Ờ I X Ư A 7 K H Ô N G Đ Ư Ợ C N Ó I 8 9 8. Người còn nói: “ Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, … … cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. ” (Lc 9, 22).

Slide 15:

1 M Ộ T M Ì N H 2 S Ẽ C Ứ U Đ Ư Ợ C 3 T H Ầ Y 4 Ô N G Ê L I A 5 Đ Ấ N G K I T Ô 6 T H Ờ I X Ư A 7 K H Ô N G Đ Ư Ợ C N Ó I 8 T H Ư Ợ N G T Ế 9 9. Rồi Chúa Giê-su nói với mọi người: “ Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình … … mà theo (Lc 9, 23 ).

Slide 16:

1 M Ộ T M Ì N H 2 S Ẽ C Ứ U Đ Ư Ợ C 3 T H Ầ Y 4 Ô N G Ê L I A 5 Đ Ấ N G K I T Ô 6 T H Ờ I X Ư A 7 K H Ô N G Đ Ư Ợ C N Ó I 8 T H Ư Ợ N G T Ế 9 H Ằ N G N G À Y 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 17:

TUYÊN XƯNG

Slide 18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 19:

H: Đấng Kitô nghĩa là gì?

Slide 20:

T: Đấng Kitô là từ Hy lạp, tên gọi của Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Cứu Thế - nhân vật được xức dầu mà mọi người đang mong đợi, thuộc dòng dõi Đavít, được Thiên Chúa phái đến .

Slide 21:

H: Khi Chúa Giêsu nghiêm giọng truyền cho các môn đệ “ không được nói điều ấy với ai ”, có phải rằng Người từ chối mình không phải là Đấng Kitô?

Slide 22:

T: Chúa Giêsu không phủ nhận Người là Đấng được xức dầu của Thiên Chúa, nhưng cấm các môn đệ nói ra vì danh hiệu này có ảnh hưởng chính trị lớn.

Slide 23:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại nói “Con Người” phải chịu nhiều đau khổ”?

Slide 24:

T: Vì việc chịu đau khổ, chịu tử nạn nằm trong chương trình Cứu độ của Thiên Chúa.

Slide 25:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại đề cập đến ba nhóm người: kỳ mục, thượng tế và kinh sư?

Slide 26:

T: Vì ba nhóm người kỳ mục, thượng tế và kinh sư lập nên Thượng hội đồng của người Do Thái.

Slide 27:

H: Cụm từ “ từ bỏ chính mình ” có nghĩa là gì?

Slide 28:

T: Nghĩa là không lấy mình làm trung tâm, chọn cách sống của Chúa Giêsu và chuyên tâm thực hiện sứ mạng của Người.

Slide 29:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 12 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.