CN TN10 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 10 năm C (Lc 7,11-17) “ Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! ” (Lc 7,14b)

Slide 2:

11 Khi ấy , Chúa Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Khi Chúa Giêsu đến gần cửa thành , thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà .

Slide 3:

13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa! " 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại . Chúa Giêsu nói: “ Này người thanh niên, tôi bảo anh: H ãy trỗi dậy ! ” 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Chúa Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.

Slide 4:

16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “ Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người ” . 17 Lời này về Chúa Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận .

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 7 1. Khi Chúa Giêsu đến gần … … , thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn (Lc 7,12a) .

Slide 7:

1 C Ử A T H À N H 2 3 4 5 6 7 2. Khi ấy , Chúa Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám … … cùng đi với Người (Lc 7,11) .

Slide 8:

1 C Ử A T H À N H 2 R Ấ T Đ Ô N G 3 4 5 6 7 3. Chúa Giêsu nói: “ Này người thanh niên, tôi bảo anh: … … … ! ” (Lc 7,14b) .

Slide 9:

1 C Ử A T H À N H 2 R Ấ T Đ Ô N G 3 H Ã Y T R Ỗ I D Ậ Y 4 5 6 7 4. Khi Chúa Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành … … … … (Lc 7,12b) .

Slide 10:

1 C Ử A T H À N H 2 R Ấ T Đ Ô N G 3 H Ã Y T R Ỗ I D Ậ Y 4 C Ù N G Đ I V Ớ I B À 5 6 7 5. Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng … … (Lc 7,14a) .

Slide 11:

1 C Ử A T H À N H 2 R Ấ T Đ Ô N G 3 H Ã Y T R Ỗ I D Ậ Y 4 C Ù N G Đ I V Ớ I B À 5 D Ừ N G L Ạ I 6 7 6. Lời này về Chúa Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng … … (Lc 7,17) .

Slide 12:

1 C Ử A T H À N H 2 R Ấ T Đ Ô N G 3 H Ã Y T R Ỗ I D Ậ Y 4 C Ù N G Đ I V Ớ I B À 5 D Ừ N G L Ạ I 6 L Â N C Ậ N 7 7. Lời này về Chúa Giêsu được … … khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận (Lc 7,17) .

Slide 13:

1 C Ử A T H À N H 2 R Ấ T Đ Ô N G 3 H Ã Y T R Ỗ I D Ậ Y 4 C Ù N G Đ I V Ớ I B À 5 D Ừ N G L Ạ I 6 L Â N C Ậ N 7 L O A N T R U Y Ề N 8. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 14:

TRỖI DẬY

Slide 15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 16:

H: Câu 11 và 12 giới thiệu bài Tin Mừng có bao nhiêu nhân vật?

Slide 17:

T: Qua câu 11 và 12, các nhân vật trong bài Tin Mừng gồm có: Chúa Giêsu, các môn đệ, đám người rất đông, người chết, bào góa – mẹ của người chết.

Slide 18:

H: Cụm từ “ngôn sứ vĩ đại” trong câu 16 muốn nói về ngôn sứ nào trong Cựu Ước?

Slide 19:

T: Câu “ Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta …” ý nói về ngôn sứ Ê-li-a đã xin Thiên Chúa làm cho người con bà góa Xa-rép-ta sống lại (1V17).

Slide 20:

H: Cụm từ “ Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người ” trong câu 16 muốn liên tưởng về bài ca Tin Mừng nào?

Slide 21:

T: Tác giả dùng cụm từ “ Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người ” để liên tưởng đến bài ca Chúc tụng (Benedictus) (1, 68-79): “ Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người .. . ”

Slide 22:

Bài ca Chúc tụng (Benedictus) nói về Người Con là Thiên Chúa ban tặng cho thế gian. Trong bài Tin Mừng này, tác giả muốn nói về việc Thiên Chúa đã ban tặng cho bà góa đứa con đã mất.

Slide 23:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 10 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help