CN TN Lễ CTT hiện xuống Năm C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG năm C (Ga 14,15-16.23b-26) Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em (Ga 14,26).

Slide 2:

15 Nếu anh em yêu mến Thầy , anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 23 Ai yêu mến Thầy , thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.

Slide 3:

24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy . 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.

Slide 4:

26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 . Nếu anh em yêu mến … , anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy (Ga 14,15).

Slide 7:

1 T H Ầ Y 2 3 4 5 6 7 8 9 2 . Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ … … … … một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi (Ga 14,16).

Slide 8:

1 T H Ầ Y 2 B A N C H O A N H E M 3 4 5 6 7 8 9 3 . Nhưng Đấng Bảo Trợ … … … Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em (Ga 14,26).

Slide 9:

1 T H Ầ Y 2 B A N C H O A N H E M 3 L À T H Á N H T H Ầ N 4 5 6 7 8 9 4 . Ai ... … … , thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy (Ga 14,23).

Slide 10:

1 T H Ầ Y 2 B A N C H O A N H E M 3 L À T H Á N H T H Ầ N 4 Y Ê U M Ế N T H Ầ Y 5 6 7 8 9 5 . … … yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy (Ga 14,24).

Slide 11:

1 T H Ầ Y 2 B A N C H O A N H E M 3 L À T H Á N H T H Ầ N 4 Y Ê U M Ế N T H Ầ Y 5 A I K H Ô N G 6 7 8 9 6 . Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. … … sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy (Ga 14,23).

Slide 12:

1 T H Ầ Y 2 B A N C H O A N H E M 3 L À T H Á N H T H Ầ N 4 Y Ê U M Ế N T H Ầ Y 5 A I K H Ô N G 6 C H A T H Ầ Y 7 8 9 7 . Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời … … nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy (Ga 14,24).

Slide 13:

1 T H Ầ Y 2 B A N C H O A N H E M 3 L À T H Á N H T H Ầ N 4 Y Ê U M Ế N T H Ầ Y 5 A I K H Ô N G 6 C H A T H Ầ Y 7 A N H E M 8 9 8 . Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã … … (Ga 14,24).

Slide 14:

1 T H Ầ Y 2 B A N C H O A N H E M 3 L À T H Á N H T H Ầ N 4 Y Ê U M Ế N T H Ầ Y 5 A I K H Ô N G 6 C H A T H Ầ Y 7 A N H E M 8 S A I T H Ầ Y 9 9 . Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em … … mọi điều Thầy đã nói với anh em (Ga 14,26).

Slide 15:

1 T H Ầ Y 2 B A N C H O A N H E M 3 L À T H Á N H T H Ầ N 4 Y Ê U M Ế N T H Ầ Y 5 A I K H Ô N G 6 C H A T H Ầ Y 7 A N H E M 8 S A I T H Ầ Y 9 N H Ớ L Ạ I 10 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 16:

THÁNH THẦN

Slide 17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 18:

H: Đấng Bảo Trợ khác trong câu 16 được hiểu là ai?

Slide 19:

T: Theo truyền thống, Đấng Bảo Trợ khác trong câu 16 được hiểu như cách giải thích ở câu 26 là “Thánh Thần Chúa Cha sai đến”.

Slide 20:

H: Tại sao Tin Mừng theo Thánh Gioan lại dùng cụm từ “Đấng Bảo Trợ khác” để nói về Chúa Thánh Thần mà không chỉ gọi là Đấng Bảo Trợ?

Slide 21:

T: Vì trong Thư thứ nhất, Thánh Gioan đã dùng từ Đấng Bảo Trợ để nói về Chúa Giêsu: “ Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính (1Ga 2,1).

Slide 22:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN Lễ CTT hiện xuống Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.