CN TN08 Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN CHÚA BA NGÔI năm C (Ga 16,12-15) Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em (Ga 16,15).

Slide 2:

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em . Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn . Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

Slide 3:

14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Slide 4:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 5:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 . Thầy … nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi (Ga 16,12).

Slide 6:

C Ò N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 . Thầy còn nhiều điều phải nói với … … . Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi (Ga 16,12).

Slide 7:

C Ò N 2 A N H E M 3 4 5 6 7 8 9 10 3 . Mọi sự … … có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em (Ga 16,12).

Slide 8:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 5 6 7 8 9 10 4 . Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà … … cho anh em (Ga 16,14).

Slide 9:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 6 7 8 9 10 5 . Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói l ại, và loan báo cho anh em … những điều sẽ xảy đến (Ga 16,13b).

Slide 10:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 B I Ế T 6 7 8 9 10 6 . Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì … … mà loan báo cho anh em (Ga 16,15).

Slide 11:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 B I Ế T 6 C Ủ A T H Ầ Y 7 8 9 10 7 . Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật … … (Ga 16,13a).

Slide 12:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 B I Ế T 6 C Ủ A T H Ầ Y 7 T O À N V Ẹ N 8 9 10 8 . Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, … … nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến (Ga 16,13b).

Slide 13:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 B I Ế T 6 C Ủ A T H Ầ Y 7 T O À N V Ẹ N 8 N G Ư Ờ I S Ẽ 9 10 9 . Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, … … nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến (Ga 16,13b).

Slide 14:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 B I Ế T 6 C Ủ A T H Ầ Y 7 T O À N V Ẹ N 8 N G Ư Ờ I S Ẽ 9 T Ô N V I N H 10 10 . Thầy còn nhiều điều phải … … … … Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi (Ga 16,12).

Slide 15:

C Ò N 2 A N H E M 3 C H Ú A C H A 4 L O A N B Á O 5 B I Ế T 6 C Ủ A T H Ầ Y 7 T O À N V Ẹ N 8 N G Ư Ờ I S Ẽ 9 T Ô N V I N H 10 N Ó I V Ớ I A N H E M 11. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 16:

CHÚA BA NGÔI

Slide 17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 18:

H: Cụm từ “Thần Khí sự thật” dùng để nói về ai?

Slide 19:

T: Cụm từ “Thần Khí sự thật” được Chúa Giêsu dùng để nói về Chúa Thánh Thần.

Slide 20:

H: Cụm từ “mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” nói lên điều gì?

Slide 21:

T: Cụm từ “mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” nói lên rằng, Chúa Giêu chính là Thiên Chúa, cùng một bản tính với Chúa Cha.

Slide 22:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN8 Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.