CN Lễ Chúa Thăng Thiên Năm C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 7 PS Lễ Chúa Thăng Thiên năm C (Lc 24,46-53) Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa (Lc 24,52-53).

Slide 2:

46 Người nói: " Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem , kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.

Slide 3:

48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49 “ Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. ”

Slide 4:

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.

Slide 5:

52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa .

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 7 1 . Người nói: “ … … Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại (Lc 24,46).

Slide 8:

1 C Ó L Ờ I 2 3 4 5 6 7 2 . phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ … , kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội (Lc 24,47).

Slide 9:

1 C Ó L Ờ I 2 G I Ê R U S A L E M 3 4 5 6 7 3 . Chính anh em là … … về những điều này (Lc 24,48).

Slide 10:

1 C Ó L Ờ I 2 G I Ê R U S A L E M 3 C H Ứ N G N H Â N 4 5 6 7 4 . Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều … … đã hứa . Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. ” (Lc 24,49).

Slide 11:

1 C Ó L Ờ I 2 G I Ê R U S A L E M 3 C H Ứ N G N H Â N 4 C H A T H Ầ Y 5 6 7 5 . “ Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng … … … ban xuống. ” (Lc 24,49)

Slide 12:

1 C Ó L Ờ I 2 G I Ê R U S A L E M 3 C H Ứ N G N H Â N 4 C H A T H Ầ Y 5 T Ừ T R Ờ I C A O 6 7 6 . Sau đó, … dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông (Lc 24,50 ).

Slide 13:

1 C Ó L Ờ I 2 G I Ê R U S A L E M 3 C H Ứ N G N H Â N 4 C H A T H Ầ Y 5 T Ừ T R Ờ I C A O 6 N G Ư Ờ I 7 7 . Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng … … (Lc 24,52-53)

Slide 14:

1 C Ó L Ờ I 2 G I Ê R U S A L E M 3 C H Ứ N G N H Â N 4 C H A T H Ầ Y 5 T Ừ T R Ờ I C A O 6 N G Ư Ờ I 7 T H I Ê N C H Ú A 8 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 15:

LÊN TRỜI

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Cụm từ “điều Cha Thầy đã hứa” (c48) nghĩa là gì?

Slide 18:

T: Nghĩa là ban Chúa Thánh Thần. Được giải thích ở câu 49 là “quyền năng từ trời cao”.

Slide 19:

H: Việc Chúa Giêsu giơ tay chúc lành cho các môn đệ có ý nghĩa gì?

Slide 20:

T: Việc Chúa Giêsu giơ tay chúc lành cho các môn đệ ý nói Ngài là “Thượng Tế Muôn Đời” theo phẩm trật Menkixêđê (x. Tv 110,4)

Slide 21:

H: Trong câu 52, “Rồi các ông bái lạy Người” có ý nghĩa gì?

Slide 22:

T: Đó là cử chỉ thờ phượng, công nhận Chúa Giêsu là Thượng Tế và đón nhận phúc lành từ Ngài. Việc này nhắc lại hình ảnh Thượng tế Simôn đã làm cho dân Israen (x. Hc 50,20-21).

Slide 23:

“ Bấy giờ ông Si-môn bước xuống, giơ tay trên toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, và đọc lời chúc lành của Đức Chúa; như thế ông được vinh dự xướng lên Thánh Danh Người. 21 Một lần nữa dân chúng lại phủ phục , để đón nhận phúc lành từ Đấng Tối Cao ” (Hc 50,20-21).

Slide 24:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN7 Lễ PS Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.