CN TN 26 NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 26 TN NĂM B (Mc 9,38-43.45.47-48) Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn (Mc 9,42).

Slide2:

38 Ông Gioan nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." 39 Chúa Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.

Slide3:

40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Slide4:

42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt.

Slide5:

45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã , thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục.

Slide6:

47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục , 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. 49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối.

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 1. … … bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy (Mc 9,39).

Slide9:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 3 4 5 6 7 2. Ai … … cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn (Mc 9,42).

Slide10:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 L À M C Ớ 3 4 5 6 7 3. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó … … … phần thưởng đâu (Mc 9,41).

Slide11:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 L À M C Ớ 3 S Ẽ K H Ô N G M Ấ T 4 5 6 7 4. Ông Gioan nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy … … mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." (Mc 9,38).

Slide12:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 L À M C Ớ 3 S Ẽ K H Ô N G M Ấ T 4 D A N H T H Ầ Y 5 6 7 5. Nếu … … làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi (Mc 9,43a).

Slide13:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 L À M C Ớ 3 S Ẽ K H Ô N G M Ấ T 4 D A N H T H Ầ Y 5 T A Y A N H 6 7 6. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào … … (Mc 9,47).

Slide14:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 L À M C Ớ 3 S Ẽ K H Ô N G M Ấ T 4 D A N H T H Ầ Y 5 T A Y A N H 6 H Ỏ A N G Ụ C 7 7. Nếu chân anh làm cớ cho anh … … , thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. (Mc 9,45).

Slide15:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 L À M C Ớ 3 S Ẽ K H Ô N G M Ấ T 4 D A N H T H Ầ Y 5 T A Y A N H 6 H Ỏ A N G Ụ C 7 S A N G Ã 8. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide16:

CỚ SA NGÃ

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Trong câu 42, “ Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã ” thì phải chịu hình phạt ra sao?

Slide19:

T: Người đó đáng bị “ buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển ”. Đó là hình phạt của chính quyền La Mã đặt ra và người Do-thái rất ghét hình phạt này. Chúa Giêsu đã dùng chính hình ảnh đó để lên án nặng việc làm cớ vấp phạm cho kẻ bé mọn.

Slide20:

H: Từ “hỏa ngục” mà Chúa Giêsu dùng trong câu 45 và 47 có ý nghĩa gì?

Slide21:

T: T ừ “hỏa ngục ” có gốc bởi từ Gêhêna . Đó là thung lũng dưới chân đồi Sion, phía nam thành Giêrusalem, là nơi trước kia người ta giết trẻ con để tế thần Môlec (Gr. 7,31). Sau này nơi đó được dùng làm hố đốt xác thú vật và xác tội phạm, ở đó lửa cháy ngày đêm. Vì vậy, Gêhêna trở thành hỏa ngục , nơi tượng trưng cho hình phạt đời sau. 

Slide22:

H: Trong câu 48, cụm từ “ nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt ” chỉ về nơi chốn nào?

Slide23:

T: Câu “nơi mà giòi bọ không chết và lửa không tắt” được trích từ sách Is 66,24b. Tiên tri Isaiah muốn nói về Gêhêna hay hỏa ngục, nơi giòi bọ rúc rỉa xác chết, nơi lửa đốt xác cháy liên tục ngày đêm.

Slide24:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN26 NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help