CN TN 16 Năm B - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 16 TN NĂM B (Mc 6,30-34) “ Chính anh em hãy lánh riêng , đến nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút (Mc 6,31).

Slide2:

30 Các Tông Đồ tụ họp x ung quanh Chúa Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.

Slide3:

31 Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.

Slide4:

32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng . 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi , trước cả các ngài.

Slide5:

34 Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương , vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. … … … tụ họp x ung quanh Chúa Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. (Mc 6,30)

Slide8:

1 C Á C T Ô N G Đ Ồ 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một … … … mà nghỉ ngơi đôi chút." (Mc 6,31a)

Slide9:

1 C Á C T Ô N G Đ Ồ 2 N Ơ I T H A N H V Ắ N G 3 4 5 6 7 8 9 3. Quả thế, kẻ lui ... … quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. (Mc 6,31b)

Slide10:

1 C Á C T Ô N G Đ Ồ 2 N Ơ I T H A N H V Ắ N G 3 N G Ư Ờ I T Ớ I 4 5 6 7 8 9 4. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy … … , trước cả các ngài. (Mc 6,33)

Slide11:

1 C Á C T Ô N G Đ Ồ 2 N Ơ I T H A N H V Ắ N G 3 N G Ư Ờ I T Ớ I 4 Đ Ế N N Ơ I 5 6 7 8 9 5. Người bảo các ông: "Chính anh em hãy … … ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." (Mc 6,31a)

Slide12:

1 C Á C T Ô N G Đ Ồ 2 N Ơ I T H A N H V Ắ N G 3 N G Ư Ờ I T Ớ I 4 Đ Ế N N Ơ I 5 L Á N H R I Ê N G 6 7 8 9 6. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi … … (Mc 6,32).

Slide13:

1 C Á C T Ô N G Đ Ồ 2 N Ơ I T H A N H V Ắ N G 3 N G Ư Ờ I T Ớ I 4 Đ Ế N N Ơ I 5 L Á N H R I Ê N G 6 H O A N G V Ắ N G 7 8 9 7. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi … … (Mc 6,32).

Slide14:

1 C Á C T Ô N G Đ Ồ 2 N Ơ I T H A N H V Ắ N G 3 N G Ư Ờ I T Ớ I 4 Đ Ế N N Ơ I 5 L Á N H R I Ê N G 6 H O A N G V Ắ N G 7 8 9 7. Các Tông Đồ tụ họp … … Chúa Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy (Mc 6,30).

Slide15:

1 C Á C T Ô N G Đ Ồ 2 N Ơ I T H A N H V Ắ N G 3 N G Ư Ờ I T Ớ I 4 Đ Ế N N Ơ I 5 L Á N H R I Ê N G 6 H O A N G V Ắ N G 7 X U N G Q U A N H 8 9 8. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng … … … ăn uống nữa (Mc 6,31b).

Slide16:

1 C Á C T Ô N G Đ Ồ 2 N Ơ I T H A N H V Ắ N G 3 N G Ư Ờ I T Ớ I 4 Đ Ế N N Ơ I 5 L Á N H R I Ê N G 6 H O A N G V Ắ N G 7 X U N G Q U A N H 8 C Ó T H Ì G I Ờ 9 9. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh … … , vì họ như bầy chiên không người chăn dắt (Mc 6,34a).

Slide17:

1 C Á C T Ô N G Đ Ồ 2 N Ơ I T H A N H V Ắ N G 3 N G Ư Ờ I T Ớ I 4 Đ Ế N N Ơ I 5 L Á N H R I Ê N G 6 H O A N G V Ắ N G 7 X U N G Q U A N H 8 C Ó T H Ì G I Ờ 9 L Ò N G T H Ư Ơ N G 10. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide18:

LÒNG THƯƠNG XÓT

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Trong Tin Mừng nhất lãm, Nhóm Mười Hai được gọi là tông đồ từ lúc nào?

Slide21:

T: Theo Tin Mừng nhất lãm, Nhóm Mười Hai được gọi là Tông Đồ bắt đầu từ sự kiện Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng (Mt 10,5-15 ; Mc 6,7-13; Lc 9,1-6 )

Slide22:

H: Tông đồ có nghĩa là gì?

Slide23:

T: Tông Đồ nghĩa là chính tông môn đồ . Đó là mười hai người được chính Chúa Giêsu chọn lựa, được ở cùng Chúa , được Chúa huấn luyện và dạy bảo, được Chúa sai đi rao giảng và chữa lành.

Slide24:

H: Trong đoạn Tin Mừng trên, đâu là lòng thương xót của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ?

Slide25:

T: Sau khi được Chúa Giêsu sai đi rao giảng và chữa lành, các tông đồ trở về, hớn hở thuật lại những hoạt động của mình. Chúa Giêsu bảo hãy đến nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút vì các ông bận quá, chẳng có đến thì giờ để ăn uống.

Slide26:

H: Trong đoạn Tin Mừng trên, đâu là lòng thương xót của Chúa Giêsu dành cho dân chúng?

Slide27:

T: Chúa Giêsu thấy đám người rất đông thì chạnh lòng thương, họ như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa Giêsu đã dạy dỗ họ nhiều điều . Chính lúc này, Chúa Giêsu đã làm năm cái bánh và hai cái bánh hóa ra nhiều để dân chúng ăn dư thừa.

Slide28:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN16 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Thánh Kinh : Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help