CN Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HiỆN XUỐNG NĂM B (Ga 20,19-23) “ 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau . (Ga 15,17)

Slide2:

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "

Slide3:

20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."

Slide4:

22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Vào chiều ngày ấy, ngày … … trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. (Ga 20, 19a)

Slide7:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người … … (Ga 20, 19a)

Slide8:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 4 5 6 7 8 9 3. Chúa Giêsu đến, đứng giữa … … và nói: "Bình an cho anh em!" (Ga 20, 19b)

Slide9:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 5 6 7 8 9 4. Nói xong, Người cho các ông xem tay và … … Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (Ga 20, 20)

Slide10:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 C Ạ N H S Ư Ờ N 5 6 7 8 9 5. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “ … … cho anh em!" (Ga 20, 19b)

Slide11:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 C Ạ N H S Ư Ờ N 5 B Ì N H A N 6 7 8 9 6. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã … … , thì Thầy cũng sai anh em." (Ga 20, 21)

Slide12:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 C Ạ N H S Ư Ờ N 5 B Ì N H A N 6 S A I T H Ầ Y 7 8 9 7. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được … … (Ga 20, 20)

Slide13:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 C Ạ N H S Ư Ờ N 5 B Ì N H A N 6 S A I T H Ầ Y 7 T H Ấ Y C H Ú A 8 9 8. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em … … ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20, 23)

Slide14:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 C Ạ N H S Ư Ờ N 5 B Ì N H A N 6 S A I T H Ầ Y 7 T H Ấ Y C H Ú A 8 C Ầ M G I Ữ 9 9. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy … … (Ga 20, 22)

Slide15:

1 T H Ứ N H Ấ T 2 D O T H Á I 3 C Á C Ô N G 4 C Ạ N H S Ư Ờ N 5 B Ì N H A N 6 S A I T H Ầ Y 7 T H Ấ Y C H Ú A 8 C Ầ M G I Ữ 9 T H Á N H T H Ầ N 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide16:

THÁNH THẦN

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Trong đoạn Tin Mừng này, cụm từ “bình an cho anh em” xuất hiện mấy lần?

Slide19:

T: Xuất hiện 2 lần: câu 19 và câu 21.

Slide20:

H: Cụm từ “bình an cho anh em” có nghĩa là gì?

Slide21:

T: Nghĩa là xin Thiên Chúa ban cho anh em những điều tốt lành, trong đó có hồng ân cứu độ.

Slide22:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN CTT HiỆN XuỐNG NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn