CN Lễ PS 7 NamB - Chúa Giêsu Thăng Thiên

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH 7 – CHÚA THĂNG THIÊN NĂM B (Mc 16,15-20) “ 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau . (Ga 15,17)

Slide2:

15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

Slide3:

17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe .”

Slide4:

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo .. .. cho mọi loài thọ tạo. (Mc 16, 15)

Slide7:

1 T I N M Ừ N G 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Ai tin và chịu … … , sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. (Mc 16, 16)

Slide8:

1 T I N M Ừ N G 2 P H É P R Ử A 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Người nói với các ông: "Anh em hãy … … tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (Mc 16, 15)

Slide9:

1 T I N M Ừ N G 2 P H É P R Ử A Đ I K H Ă P 3 4 5 6 7 8 9 10 . 4. Đ ây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.. (Mc 16, 17)

Slide10:

1 T I N M Ừ N G 2 P H É P R Ử A Đ I K H Ă P 3 C Ó L Ò N G T I N 4 5 6 7 8 9 10 . 5. Họ sẽ cầm được rắn, và dù … … nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. (Mc 16, 18a)

Slide11:

1 T I N M Ừ N G 2 P H É P R Ử A Đ I K H Ă P 3 C Ó L Ò N G T I N 4 C Ó U Ố N G 5 6 7 8 9 10 . 6. Và nếu họ … … trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe . (Mc 16, 18b)

Slide12:

1 T I N M Ừ N G 2 P H É P R Ử A Đ I K H Ă P 3 C Ó L Ò N G T I N 4 C Ó U Ố N G 5 6 Đ Ặ T T A Y 7 8 9 10 7. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được … … (Mc 16, 18b)

Slide13:

1 T I N M Ừ N G 2 P H É P R Ử A Đ I K H Ă P 3 C Ó L Ò N G T I N 4 C Ó U Ố N G 5 6 Đ Ặ T T A Y 7 M Ạ N H K H Ỏ E 8 9 10 8. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những … … lạ. (Mc 16, 17)

Slide14:

1 T I N M Ừ N G 2 P H É P R Ử A Đ I K H Ă P 3 C Ó L Ò N G T I N 4 C Ó U Ố N G 5 6 Đ Ặ T T A Y 7 M Ạ N H K H Ỏ E 8 T I Ế N G M Ớ I 9 10 9. Nói xong, Chúa Giê-su được đưa … … và ngự bên hữu Thiên Chúa. (Mc 16, 19)

Slide15:

1 T I N M Ừ N G 2 P H É P R Ử A Đ I K H Ă P 3 C Ó L Ò N G T I N 4 C Ó U Ố N G 5 6 Đ Ặ T T A Y 7 M Ạ N H K H Ỏ E 8 T I Ế N G M Ớ I 9 L Ê N T R Ờ I 10 10. C ác Tông Đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng … … … kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. (Mc 16, 20)

Slide16:

1 T I N M Ừ N G 2 P H É P R Ử A Đ I K H Ă P 3 C Ó L Ò N G T I N 4 C Ó U Ố N G 5 6 Đ Ặ T T A Y 7 M Ạ N H K H Ỏ E 8 T I Ế N G M Ớ I 9 L Ê N T R Ờ I 10 N H Ữ N G D Ấ U L Ạ 11. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide17:

THĂNG THIÊN

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Trong đoạn Tin Mừng này, cụm từ “những dấu lạ” xuất hiện mấy lần?

Slide20:

T: Xuất hiện 2 lần: câu 17 và câu 20.

Slide21:

H: Cụm từ “những dấu lạ” có nghĩa là gì?

Slide22:

T: Đó là, nhân danh Chúa Giêsu , những người có lòng tin sẽ trừ được quỷ, nói được những tiếng mới lạ , cầm được rắn, dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao , đ ặt tay trên người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe .”

Slide23:

H: Ngoài những nghĩa đen vừa nêu trên, “những dấu lạ” còn có ý nghĩa gì?

Slide24:

T: Đó là đời sống đạo đức khiến mọi người nhìn nhận có Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong cuộc đời những người Kitô hữu.

Slide25:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN 7 PS NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn