CN4 MV NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Ô CHỮ KINH THÁNH CN 4 Mùa Vọng NĂM B (Lc 1,26-38) "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà ” (Lc 1,28)

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca ( Lc 1,26-38 ) 26 Bà Êlisab e t có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần G ab rien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadar e t, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đav i t. Trinh nữ ấy tên là Maria.

PowerPoint Presentation:

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “ Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

PowerPoint Presentation:

30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.

PowerPoint Presentation:

32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đav i t, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Giac o p đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

PowerPoint Presentation:

34 Bà Maria thưa với sứ thần: “ Việc ấy xảy ra cách nào được , vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ” 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

PowerPoint Presentation:

36 Kìa bà Êlisab e t, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

PowerPoint Presentation:

38 Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 7

PowerPoint Presentation:

CÂU HỎI 1 . Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, … … … , vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (Lc 1,30) 2 . Thiên Chúa đã sai sứ thần nào đến thành Nadar e t để gặp trinh nữ Maria? (Lc 1,26) 3 . S ứ thần vào nhà trinh nữ và nói: … … … (Lc 1,28a) 4 . Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng … … , tổ tiên Người (Lc 1,32b). 5 . Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy … … , Đức Chúa ở cùng bà.“ (Lc 1,28). 6 . Người sẽ trị vì nhà Giac o p đến … … , và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận (Lc 1,33). 7 . Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là … (Lc 1,31). 8 . Chủ đề ô chữ là gì?

PowerPoint Presentation:

ĐÁP ÁN (không có dấu trong ô chữ) 1 . Xin đừng sợ 2 . Gabrien 3 . Mừng vui lên 4 . Vua Đavít 5 . Ân sủng 6 . Muôn đời 7 . Giêsu 8 . Xin vâng

PowerPoint Presentation:

8 . Chủ đề của ô chữ kỳ này là gì? 1 X I N Đ Ừ N G S Ợ G A B R I E N 2 3 M Ừ N G V U I L Ê N 4 V U A Đ A V I T 5 Â N S Ủ N G 6 M U Ô N Đ Ờ I 7 G I Ê S U

PowerPoint Presentation:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

PowerPoint Presentation:

H: Lời chào cửa sứ thần Gabrien được Hội Thánh đưa vào phần đầu của kinh nào?

PowerPoint Presentation:

T: Kinh Kính Mừng

PowerPoint Presentation:

H: Cụm từ “Mừng vui lên” có nghĩa là gì?

PowerPoint Presentation:

T: Cụm từ “Mừng vui lên” lấy ý từ Thánh vịnh mời gọi thiếu nữ Sion vui mừng nhìn ngắm Đấng Cứu Độ đến gần (Xp 3.14). Thiếu nữ Sion trong Cựu Ước là Dân Chúa. Sứ thần dùng lại cụm từ "Mừng vui lên" ý nói Đức Mẹ sẽ là thiếu nữ Sion mới.

PowerPoint Presentation:

H: “Đấng đầy ân sủng” là ai?

PowerPoint Presentation:

T: Chính là Đức Mẹ Maria. Theo Kinh Thánh, khi Thiên Chúa đổi tên cho ai thì giao cho người ấy một sứ mệnh. Thay vì "Kính mừng Maria", sứ thần đã đổi là "Đấng đầy ân sủng.

PowerPoint Presentation:

H: “Đức Chúa ở cùng Bà” có nghĩa là gì?

PowerPoint Presentation:

T: Đó là cách nói khi Thiên Chúa trấn an người được mời gọi nhận sứ mệnh. Bởi vì ai nhận được sứ đưa tin cũng đều sợ hãi.

PowerPoint Presentation:

H: Tên Giêsu có nghĩa là gì?

PowerPoint Presentation:

T: Giêsu có gốc từ Yeshua  , tiếng Hipri, nghĩa là “Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ” .

PowerPoint Presentation:

H: Cụm từ "ngai vàng vua Đavit" và "triều đại vô cùng vô tận" lấy ý từ đâu trong Cựu Ước?

PowerPoint Presentation:

T: Nhắc lại lời Chúa qua tiên tri Nathan nói với vua Đavit: " Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi."

PowerPoint Presentation:

H: Cụm từ "trị vì nhà Giacop" có nghĩa là gì?

PowerPoint Presentation:

T: Nghĩa là Thiên Chúa của Dân Itraen xưa và là Thiên Chúa của Hội Thánh ngày nay.

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN 4 MÙA VỌNG NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, Gp. Sài Gòn

authorStream Live Help