Hat cho linh hon anh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nh?c: Hát Cho Linh H?n Anh Tho: Lê Chi?n Khoá 8/72 Ð?ng Ð? G?i Cho Ngu?i N?m Xu?ng PPS: Trân Nguy?n

Slide 22: 

G?i cho ngu?i n?m xu?ng Cho b?n bè tôi và các chi?n s? QLVNCH d? hy sinh d? b?o v? t? qu?c Vi?t Nam . B?n tôi ch?t ? chi?n tru?ng C? Thành , Qu?ng Tr? xác vuong d?n thù T? dây v?nh bi?t ngàn thu Ngu?i cô ph? khóc l?i ru d?a dày B?n tôi ch?t ch?n d?ng l?y Ð?c Hòa , Ð?c Hu? m? d?y c? hoang Tóc nào tr?ng m?nh khan tang M? già khóc tr? thân tàn n?m xuong B?n tôi ch?t tr?n biên cuong Kon Tum ,Th?n M? m? du?ng Chu Pao

Slide 23: 

Chi?n xa li?m v?i máu dào Con tho vô t?i khóc gào g?i cha B?n tôi ch?t t?i d?n xa C?u Long , sông H?u phù sa ch?y dài C? che ph? kín quan tài Cha già khóc nh?ng dêm dài v?ng con B?n tôi ch?t m?ng chua tròn Ngh?a trang n?ng r?i l?i mòn bo vo Chi?u nay trên c?i xa m? Nh? ai vi?t m?t bài tho g?i bu?n . Lê Chi?n khóa 8/72 Ð?ng Ð?