Liczby niemiecki

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Liczby po niemiecku. Liczby niemiecki. Liczby w języku niemieckim. Źródło: https://speakin.pl

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Źródło: http://speakin.pl/liczby-po-niemiecku/ Liczby po niemiecku

slide 2:

Liczby po niemiecku  Liczby po niemiecku to bez w ątpienia jedno z podstawowych zagadnie ń które trzeba si ę opanowa ć podczas nauki j ęzyka niemieckiego. Znajomo ść liczb po niemiecku przydaje si ę na co dzie ń np. przy podawaniu wieku ceny ułamków procentów lub liczby sztuk. U żywa si ę ich równie ż przy podawaniu godziny i daty po niemiecku a tak że podawaniu kolejno ści i numerowaniu. Poni żej znajdziecie liczby po niemiecku od 1 do 100 1000 i jeszcze dalej oraz zasady ich tworzenia.

slide 3:

Liczby od 0 do 12  Tych liczb trzeba nauczy ć si ę na pami ęć. Na ich podstawie tworzy si ę kolejne liczby.  0 – null 1 – eins 2 – zwei 3 – drei 4 – vier 5 – fünf 6 – sechs 7 – sieben 8 – acht 9 – neun 10 – zwei 11 – elf 12 – zwölf

slide 4:

Liczby od 13 do 19  Liczby od 13 do 19 tworzy si ę przez dodanie do odpowiedniej cyfry słowa „zehn”. Je śli znasz cyfry od 1 do 9 utworzenie kolejnych liczb nie powinno przysparza ć Ci żadnych trudno ści.  13 – dreizehn 14 – vierzehn 15 – fünfzehn 16 – sechzehn 17 – siebzehn 18 – achtzehn 19 – neunzehn

slide 5:

Liczby od 20 do 99  Liczby pełnych dziesi ątek od 20 do 90 tworzy si ę poprzez dodanie ko ńcówki „- zig” do liczby dziesi ątek. Pozostałe liczby tworzymy przez poł ączenie cyfry z liczebnikiem dziesi ętnym za pomoc ą spójnika „und” np. einundvierzig dreiundsiebzig achtundneunzig.  20 – zwanzig 21 – einundzwanzig 22 – zweiundzwanzig 23 – dreiundzwanzig 24 – vierundzwanzig 25 – fünfundzwanzig 26 – sechsundzwanzig 27 – siebenundzwanzig 28 – achtundzwanzig 29 – neunundzwanzig 30 – dreißig 31 – einunddreißig 32 – zweiunddreißig … 40 – vierzig 50 – fünfzig 60 – sechzig 70 – siebzig 80 – achtzig 90 – neunzig

slide 6:

Liczby od 100 do 999  Liczby pełnych setek od 100 do 900 tworzy si ę w prosty sposób – poprzez dodanie słowa „Hu nd er t” do cyfry oznaczaj ącej liczb ę setek. Po podaniu liczby setek podajemy liczb ę jedno ści i dziesi ątek bez dodawania żadnych słów .  100 – einhundert 103 – einhundertdrei 149 – einhundertneunundvierzig 177 – einhundertsiebenundsiebzig 181 – einhunderteinundachtzig 200 – zweihundert 300 –dreihundert 400 – vierhundert 500 – fünfhundert 600 – sechshundert 700 – siebenhundert 800 – achthundert 900 – neunhundert

slide 7:

Liczby od 1000 i dalej  Analogicznie jak w przypadku setek liczb ę tysi ęcy tworzy si ę poprzez dodanie słowa w tym przypadku „T ausend” znacz ącego tysi ąc. Liczby bardziej zło żone tworzymy poprzez podanie liczby tysi ęcy setek jedno ści i dziesi ątek bez u życia żadnych dodatkowych słów .  1000 – eintausend 2000 – zweitausend 3000 – dreitausend … itd.  T o ju ż wszystkie zasady tworzenia liczb po niemiecku. Poni żej podamy dla utrwalenia przykładowe liczby po niemiecku do miliona miliarda i dalej

slide 8:

Przykładowe liczby po niemiecku  141 – einhunderteinundvierzig 172 – einhundertzweiundsiebzig 189 – einhundertneunundachtzig 347 – dreihundertsiebenundvierzig 629 – sechshundertneunundzwanzig 890 – achthundertneunzig 4321 – viertausenddreihunderteinundzwanzig 89888 – neunundachtzigtausendachthundertachtundachtzig 714063 – siebenhundertvierzigtausenddreiundsechzig 816142 – achthundertsechzigtausendeinhundertzweiundvierzig 1000000 – eine Million 6789021 – sechsmillionsiebenhundertneunundachtzigtausendeinundzwanzig 1000000000 – eine Milliarde