Happy New Year_New Year Resolution_TLTP

Views:
 
     
 

Presentation Description

By Tuy Phuong

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

PPS: Téa Le Tran New Year’s Resolution Click Mouse

Slide16:

Téa Le Tran Slideshow này được chia sẻ rộng rãi đến các bạn . Nếu sử dụng , xin ghi rõ nguồn và không sửa đổi nội dung. Chân thành cảm ơn . This slideshow is shared widely to you. If you use it, please provide the source and please keep the content in tact. Many thanks.