Lich 2013, CALENDAR OF 2013

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bấm ch ọn xem l ịch tháng CALENDAR Bấm xem gi ờ, ng ày tháng hiện tại >> Bấm xem l ịch thứ tự nếu bạn muốn >> 2013

PowerPoint Presentation:

Hôm nay ngày thứ bảy, 19 tháng một 2013 Bấm tr ở lại danh mục lịch 2013 >> PHÚT GIÂY TRÔI LẦN QUA - ĐỜI BẠN NGẮN DẦN LẠI

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 20/11 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29 11 30 12 1/12 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19 31 20 Tháng giêng 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút Bấm tr ở lại danh mục lịch 2013 >>

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 21 22 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 1/1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 Tháng hai 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút Bấm tr ở lại danh mục lịch 2013 >>

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 20/1 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29 11 30 12 1/2 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19 31 20 thang ba 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút Bấm tr ở lại danh mục lịch 2013 >>

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 1/3 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 30 21 Thang tu 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút Bấm tr ở lại danh mục lịch 2013 >>

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 9 30 10 1/4 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 30 21 31 22 THÁNG NĂM 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút Bấm tr ở lại danh mục lịch 2013 >>

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8 1/5 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23 THANG SAU 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút Bấm tr ở lại danh mục lịch 2013 >>

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 30 8 1/6 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23 31 24 Thang bay 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút Bấm tr ở lại danh mục lịch 2013 >>

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 25 2 26 3 27 4 28 5 29 6 30 7 1/7 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 30 24 31 25 Tháng Tám 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút Bấm tr ở lại danh mục lịch 2013 >>

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 30/9 26 1 26 2 27 3 28 4 29 5 1/8 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 Tháng Chín 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút Bấm tr ở lại danh mục lịch 2013 >>

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 27 2 28 3 29 4 30 5 1/9 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 31 27 Thang muoi 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút Bấm tr ở lại danh mục lịch 2013 >>

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 28 2 29 3 1/10 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 Thang Muoi Mot 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút Bấm tr ở lại danh mục lịch 2013 >>

……...……………….......………………………:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 29 2 30 3 1/11 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 31 29 thang muoi hai 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút ……...… … ………….......……………………… Bấm tr ở lại danh mục lịch 2013 >>

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 20/11 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29 11 30 12 1/12 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19 31 20 Tháng giêng 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 21 22 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 1/1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 Tháng hai 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 20/1 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29 11 30 12 1/2 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19 31 20 thang ba 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 1/3 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 30 21 Thang tu 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 9 30 10 1/4 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 30 21 31 22 THÁNG NĂM 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8 1/5 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23 THANG SAU 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 30 8 1/6 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23 31 24 Thang bay 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 25 2 26 3 27 4 28 5 29 6 30 7 1/7 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 30 24 31 25 Tháng Tám 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 30/9 26 1 26 2 27 3 28 4 29 5 1/8 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 Tháng Chín 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 27 2 28 3 29 4 30 5 1/9 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 31 27 Thang muoi 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút

PowerPoint Presentation:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 28 2 29 3 1/10 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 Thang Muoi Mot 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút

……...……………….......………………………:

HAI BA TU NAM SAU BAY C.NHAT 1 29 2 30 3 1/11 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 31 29 thang muoi hai 2013 H ôm nay thứ bảy, 19 tháng một 2013 Hiện tại đúng 04:55 phút ……...… … ………….......………………………