PROIECT DIDACTIC - REFRACȚIA LUMINII

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

PROIECT DIDACTIC Clasa: a VIII-a Numele profesorului: Văduva Theodor Obiectul: Fizică Unitatea de învăţare: Lumină şi sunet Titlul lecţiei: Refracția luminii. Legile refracției Tipul lecţiei: Lecție mixtă Competenţe generale 1. Investigarea ştiinţifică structurată în principal experimentală a unor fenomene fizice 2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice ale acestora 3. Interpretarea unor date şi informaţii obţinute experimental sau din alte surse privind fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale acestora 4. Rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode specifice fizicii Competenţe specifice 1.1 Explorarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice în cadrul unor investigaţii ştiinţifice diverse experimentale/ teoretice 1.3. Sintetizarea dovezilor obținute din investigații științifice în vederea susţinerii cu argumente a unei explicații/generalizări 2.1. Încadrarea în clasele de fenomene fizice studiate a fenomenelor fizice complexe identificate în natură şi în diferite aplicaţii tehnice 2.2. Explicarea de tip cauză - efect utilizând un limbaj științific adecvat a unor fenomene fizice simple identificate în natură și în diferite aplicații tehnice 3.1. Extragerea de date științifice relevante din observații proprii și/sau din diverse surse 4.1 Utilizarea unor mărimi și a unor principii teoreme legi modele fizice pentru a răspunde argumentat la probleme/situații-problemă de aplicare și/sau de raționament 4.2. Folosirea unor modele simple din diferite domenii ale fizicii în rezolvarea de probleme simple/situaţii problemă Competențe derivate / Obiective operaţionale: La sfârșitul lecției elevii vor ști: CD1: să definească fenomenul de refracţie CD2: să definească indicele de refracție absolut al unui mediu CD3: să enunțe proprietățile refracției CD4: să enunţe legile refracţiei CD5: să aplice noile cunoştinţe în explicarea unor fenomene din natură și în practică Strategii didactice Metode şi procedee: conversaţia euristică explicaţia exerciţiul problematizarea lucrul individual descoperirea dirijată. Modul de organizare al clasei: frontal individual pe grupe Procedee de evaluare: analiza răspunsurilor primite analiza şi compararea rezultatelor elevilor aprecierea corectitudinii rezolvării aplicaţiilor verbală / notarea activităţii elevilor. Resurse: Materiale: manual fișe de lucru prezentare PPS laptop videoproiector aplicaţia: http://portal.edu.ro/bacalaureat/materiale/FIZ_070/M4/index.html Umane: 25-30 elevi Temporale: 50 min Locul: sala de clasă. Bibliografie: programa şcolară planificarea manual Fizică clasa a VII-a – autori: D. Turcitu M. Panaghianu V. Pop M. Iancu C. Stoica S. Ursu – Editura RADICAL 2011

slide 2:

DESFĂŞURAREA LECŢIEI: Structura lecției Conţinut şi sarcini de instruire Strategia didactică Obiective /Competențe Activitatea profesorului Activitatea elevilor I. Moment organizatoric 1 min Se creează condiţii optime pentru buna desfăşurare a lecţiei. Verifi- carea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor asigurarea unei atmos- fere adecvate de lucru pentru buna desfăşurare a orei. Elevii vor avea pe mese caietul și manualul Conversaţia II. Verifi- carea cunoş- tinţelor din lecţia ante- rioară 10 min Reactualizarea cunoştinţelor des- pre reflexia luminii. - Cum se propagă lumina într-un mediu transparent și omogen - Care este viteza de propagare a luminii în vid și în aer - Dați exemple de fenomene naturale care se explică prin propagarea rectilinie a luminii. - Ce este raza de lumină - Ce este reflexia luminii - Se cere elevilor să completeze un desen incomplet privind re- flexia în care nu sunt reprezentate toate elementele grafice - Se cere elevilor să completeze un desen incomplet privind ima- gini formate în oglinda plană - Care sunt caracteristicile ima- ginii unui obiect într-o oglindă plană Elevii răspund la întrebările din lecția precedentă.. În linie dreaptă rectiliniu 300 000 km/s Formarea umbrei și a penumbrei a eclipselor totale și parțiale Un model utilizat în studiul propa- gării luminii di- recția de-a lungul căreia se propagă lumina un fasci- cul de lumină foarte îngust Fenomenul de schimbare a di- recției de propa- gare a luminii la suprafața de se- parare a două me- dii lumina întor- cându-se în me- diul din care a ve- nit Elevii completea- ză desenul și de- numesc toate ele- mentele grafice Elevii completea- ză desenul Imaginea unui o- biect într-o oglin- dă plană este vir- tuală simetrică și la fel de mare ca obiectul. Conversaţia Problemati- zarea Exemplul Activitate frontală Apreciere verbală a răspunsurilor primite Prezentare PPS laptop videoproiector Exercițiul Explicația

slide 3:

III.Anunţarea titlului lecției și a obiecti- velor 1 min Anunţarea titlului lecţiei: Refrac- ția luminii. Legile refracției și a obiectivelor propuse: - vom defini fenomenul de refracție și indicele de refracție a luminii - vom enunța proprietățile și legile refracției Elevii sunt atenţi şi notează titlul lecţiei în caiete Conversaţia IV. Prezen- tarea conţinu- tului şi diri- jarea învăţării 25 min Profesorul prezintă exemple de refracție a luminii constatate în viața de zi cu zi: tulpinile florilor se văd deformate prin apă și par a fi în alt loc decât sunt în realitate Pescarul de pe mal vede peștele mai sus decât se află în realitate Profesorul dă definiția refracției: Refracția luminii este fenomenul de schimbare a direcției de propa- gare a luminii la traversarea suprafeței de separare dintre două medii transparente deci la tre- cerea dintr-un mediu transparent în alt mediu transparent Profesorul dirijează elevii spre descoperirea tuturor elementelor grafice ale desenului ce reprezintă refracția și reflexia luminii la suprafața de separare dintre două medii Profesorul încearcă să explice modificarea direcției de propagare a luminii la trecerea dintr-un mediu transparent în alt mediu transparent folosind analogia cu situația în care un skateboard ar trece de pe asfalt un mediu pe care se deplasează mai rapid pe iarbă un mediu în care se deplasează mai lent Profesorul dă definiția indicelui de refracție absolut al unui mediu indice ce caracterizează pro- prietățile optice ale mediului dându-ne informații asupra vitezei de deplasare a luminii prin el. Elevii răspund la întrebările din si- mularea prezenta- tă în PPS Elevii notează de- finiția în caiete Elevii completea- ză desenul cu ele- mentele deja cu- noscute apoi co- piază întregul desen pe caiet. Elevii observă în simularea prezen- tată comportarea skateboardului care își schimbă direcția la trece- rea de pe asfalt pe iarbă. Elevii urmăresc explicațiile profe- sorului Conversaţia Problemati- zarea Exemplul Descoperirea dirijată Activitate frontală Prezentare PPS laptop videoproiector Conversaţia Problemati- zarea Exemplul Descoperirea dirijată CD1 CD2

slide 4:

Astfel cu cât indicele de refracție al unui mediu este mai mare cu atât viteza de propagare a luminii prin acel mediu este mai mică deci mediul este mai refringent. n c / v Dă exemple de indici de refracție a unor medii diferite aer apă sticlă diamant și cere elevilor să calculeze viteza de deplasare a luminii în apă știind că n apa 133 Profesorul prezintă proprietățile refracției: 1 Cu cât diferența dintre indicii de refracție a două medii este mai mare cu atât lumina este deviată mai mult la trecerea dintr-unul în altul 2 Dacă lumina trece dintr-un mediu mai puțin refringent unde se propagă cu viteză mai mare într-un mediu mai refringent unde se propagă cu viteză mai mică atunci unghiul de refracție este mai mic decât cel de incidență Dacă n 1 n 2 atunci r’ i 3 Dacă lumina trece dintr-un mediu mai refringent unde se propagă cu viteză mai mică într-un mediu mai puțin re- fringent unde se propagă cu viteză mai mare atunci unghiul de refracție este mai mare decât cel de incidență Dacă n 1 n 2 atunci r’ i 4 Razele de lumină perpen- diculare pe suprafaţa de separare a două medii trec nedeviate Dacă i 0 r’ 0 Profesorul prezintă legile re- fracției comparativ cu legile re- flexiei cerând elevilor să enunțe ei legile reflexiei și să le compare cu cele ale refracției Raza incidentă normala și raza reflectată/refractată sunt în același plan prima lege a reflexiei / refracției i r a doua lege a reflexiei n 1 ·sin i n 2 ·sin r’ a doua lege a refracției Elevii calculează viteza de depla- sare a luminii în apă Elevii urmăresc explicațiile profe- sorului din pre- zentarea PPS și notează în caiete proprietățile refracției Elevii observă că prima lege a refracției este ase- mănătoare cu pri- ma lege a refle- xiei constatând că cele trei raze și normala sunt co- planare Elevii notează în caiete legile re- fracției Activitate frontală Activitate individuală Prezentare PPS laptop videoproiector Conversaţia Problemati- zarea Exemplul Descoperirea dirijată Activitate frontală CD3 CD4

slide 5:

Profesorul prezintă fenomene din natură care se pot explica prin legile refracției: adâncimea apa- rentă mai mică decât în realitate la care ni se par că se află obiectele din apă poziția aparentă a Soarelui etc. Elevii urmăresc explicațiile profe- sorului din pre- zentarea PPS Prezentare PPS laptop videoproiector CD5 V.Asigurarea conexiunii inverse feed- back 10 min Profesorul distribuie elevilor fișe de lucru vezi Anexa și împarte clasa în 5 grupe fiecare grupă încercând să rezolve câte o aplicație de pe fișa de lucru Elevii lucrează în grupe la rezolva- rea sarcinilor Exercițiul Activitate pe grupe Fișe de lucru Prezentare PPS laptop videoproiector Apreciere verbală a răspunsurilor primite VI. Evaluare 2 min Evaluarea se face pe parcursul întregii lecții. Profesorul notează în catalog elevii care s-au implicat în desfășurarea lecției Notarea activității elevilor VII. Tema pentru acasă 1 min Problema 2 pagina 9 eventual și acele aplicații din fișa de lucru care nu au fost rezolvate în clasă Elevii își notează tema în caiete Conversație Manual ANEXA: FIȘA DE LUCRU Oglinda caietului Refracția luminii este fenomenul de schimbare a direcției de propagare a luminii la traversarea suprafeței de separare dintre două medii transparente deci la trecerea dintr-un mediu transparent în alt mediu transparent. raza incidentă normală raza reflectată i – unghi de incidență i r r – unghi de reflexie Mediul 1 r’ – unghi de refracție Mediul 2 i r r’ raza refractată i ≠ r’

slide 6:

Indicele de refracție absolut al unui mediu n este o marime fizică adimensională definită ca raportul dintre viteza luminii în vid și viteza luminii in mediul respectiv: n viteza luminii în vid / viteza luminii în mediul respectiv n c / v 1 unde c 300 000 km/s 3·10 8 m/s Cu cât n este mai mare deci cu cât mediul este mai refringent cu atât viteza luminii prin el este mai mică. Cu cât n este mai mic deci cu cât mediul este mai puțin refringent cu atât viteza luminii prin el este mai mare. Proprietățile refracției 1 Cu cât diferența dintre indicii de refracție a două medii este mai mare cu atât lumina este deviată mai mult la trecerea dintr-un mediu în altul 2 Dacă n 1 n 2 atunci r’ i i n 1 n 2 r’ 3 Dacă n 1 n 2 atunci r’ i i n 1 n 2 r’ 4 Razele de lumină perpendiculare pe suprafaţa de separare a două medii trec nedeviate Dacă i 0 r’ 0 Legile refracției Prima lege a refracției: Raza incidentă normala și raza refractată sunt în același plan A doua lege a refracției: n 1 ·sin i n 2 ·sin r’ A pli c ați i 1 Viteza de propagare a luminii în mediul 1 este mai mare decât în mediul 2. Dintre cele trei variante de raze refractate din desenul de mai jos care este cea corectă Mediul 1 Mediul 2 2 Mediul 2 este mai puțin refringent decât mediul 1. Dintre cele trei variante de raze refractate din desenul de mai sus care este cea corectă

slide 7:

3 În desenul de mai jos asociați fiecare dintre cele patru raze refractate cu mediul prin care s-ar putea propaga știind că mediul 1 este sticla iar mediul 2 poate fi aerul apa cristalul sau diamantul. Sticla Mediul 2 4 Pentru desenul de mai jos descoperiți care dintre cele patru variante a b c sau d corespunde relației corecte dintre indicii de refracție ai celor tre medii: a n 1 n 2 n 3 b n 3 n 2 n 1 c n 2 n 3 n 1 d n 2 n 1 n 3 . 40 o n 1 n 2 60 o 60 o n 3 30 o 5 Pentru desenul de mai jos în care lumina trece din mediul de indice n 1 în mediul de indice n 2 apoi iese din nou în mediul de indice n 1 demonstrați folosind legile refracției că i r’. i n 1 n 2 n 1 r’ Material Indice de refracție Aer 100029 Apă 133 Sticlă 150 Cristal 160 Diamant 242

authorStream Live Help