Надання якісних освітніх послуг. Інформатика

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

з надання якісних освітніх послуг щодо викладання предмету інформатики Ділимось досвідом роботи

PowerPoint Presentation:

ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЮЧИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ПРОГРАМ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ Проблемне питання :

PowerPoint Presentation:

формування людини, яка б втілювала у собі високі громадянські почуття, норми загальнолюдської моралі, розвинене почуття національної самосвідомості; розвиток в учнів творчих здібностей, нахилів, пізнавальних інтересів; використання комп'ютера як засобу для розвитку розумової діяльності школярів; підвищення мотивації навчальної діяльності за допомогою нових інформаційно-мультимедійних технологій; формування в учнів не тільки певного набору знань та вмінь, але й виклик бажання до самоосвіти, реалізації своїх здібностей. Завдання сучасної школи:

PowerPoint Presentation:

Проблема якості шкільної освіти завжди була і буде предметом наукового і практичного інтересу педагогів, батьків та учнів. Зміни суспільних пріоритетів окреслили нові аспекти категорії якості освіти . Якість освіти – це таке динамічне та інтегративне утворення, сукупні властивості якого здатні задовольняти споживачів, їх постійно зростаючі вимоги і потреби, та структурними компонентами якого є : задоволеність суб'єктів освіти результатами навчально-виховного процесу; якість освітніх програм; високий рівень кваліфікації науково-педагогічних кадрів залученість навчального закладу до інноваційної діяльності; сучасні матеріально-технічні ресурси, утвердження державно-громадського управління та контролю.

PowerPoint Presentation:

Для надання якісних освітніх послуг щодо викладання інформатики намагаємось: р озвивати логічне, аналітичне мислення та основні види розумової діяльності: уміння використовувати індукцію, дедукцію, аналіз, синтез, робити висновки, узагальнення; формувати теоретичну базу знань учнів; розвивати уміння розв'язувати змістовні задачі різного рівня складності, олімпіадні задачі, користуючись відомими теоретичними положеннями, математичним апаратом, літературою та комп'ютерною технікою; підготувати учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, науково-практичних конференціях, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт та інших інтелектуальних змаганнях; доводити вивчення інформатики до творчого рівня; формувати бачення учнями можливостей використання набутих знань у майбутній професії; інтегрувати інформатики з іншими предметами, що викладаються у школі.

PowerPoint Presentation:

Для забезпечення профілю поглибленого вивчення інформатики використовуємо такі програмні засоби: Клавіатурний тренажер – для оволодіння клавіатурою комп'ютера. Операційна система – для засвоєння правил роботи з системою введення-виведення інформації та її зберігання на зовнішніх носіях. Редактор текстів – для засвоєння правил введення, зберігання та редагування текстів за допомогою комп'ютера. Графічний редактор – для засвоєння правил побудови малюнків, схем, креслень, анімацій тощо за допомогою комп'ютера. Електронні таблиці – для засвоєння правил виконання значних за обсягом розрахунків та ознайомлення з діловою графікою. Системи управління базами даних – для засвоєння правил структурування, редагування, впорядкування, пошуку та зберігання інформації в базах даних. Набір програм для роботи в програмній мережі Інтернет – для перегляду та створення Web -сторінок , роботи з електронною поштою та телеконференціями, файловими архівами, пошуковими системами тощо. Діалоговий інтерпретатор (компілятор) однієї з мов програмування ( Turbo Pascal, Free Pascal, C++, Visual Basic, Turbo Delphi, Visual Studio.NET тощо ) – для реалізації та налагодження програм на комп'ютері.

PowerPoint Presentation:

Робота в комп'ютерному класі Навчання з допомогою комп'ютера стимулює інтерес учнів навчальних предметів. Робота в комп'ютерному класі дозволяє за допомогою локальної мережі активно залучати кожного учня в навчальний процес і організувати навчання в індивідуальному режимі. Графічні можливості моніторів і сучасні мови програмування дозволяють нам робити комп’ютерне навчання наочним. Насправді, тепер на кожному робочому місці учня є телевізор-дисплей, на екрані якого за допомогою мови програмування без будь-якої кіно- і відеозйомки показуємо геометричні фігури й побудови, стилізовані зображення реальних об’єктів і т.п. – і все це як статично (тобто нерухомо), так і динамічно, у русі. За допомогою комп’ютерної графіки розробляємо такі явища й процеси, які не можуть бути побачені навіть в дійсності (тим більше в умовах шкільного класу), створюємо наочний образ того, що насправді ніякої наочності не має (наприклад, ефектів теорії відносності, закономірностей числових рядів і т.п.).

PowerPoint Presentation:

Створення яскравих рухомих графічних об'єктів сприяє розвитку творчого мислення учнів, що веде до підвищення інтересу вивчення предмету «Інформатика».

PowerPoint Presentation:

демонстраційна; для узагальнення знань; для контролю знань; комбінована. Використовуються презентації

PowerPoint Presentation:

Для надання якісних освітніх послуг використовуємо підручники та методички :

PowerPoint Presentation:

Програма розроблена в середовищі програмування Delphi 7 і складається з основної форми і декількох додаткових форм. Основна форма містить заголовок навчаючо-контролюючої програми та головне меню програми

PowerPoint Presentation:

"Вступна бесіда" призначена для того, щоб учень перед початком навчання ознайомився із правилами проходження навчання по відповідній Навчаючій програмі , в яких чітко вказано , які дії він має виконувати , щоб процес засвоєння матеріалу був успішним.

PowerPoint Presentation:

Головне меню основної форми складається з 4 розділів У першому розділі меню "Навчаючі програми" розміщені навчаючі програми, для кожної з яких вказана відповідна тема. Учень вибирає потрібну йому тему, і на екран монітора виводиться форма, на якій відображається назва вибраної теми та кількість кроків, які учень має пройти для вивчення даної теми Для початку навчання потрібно натиснути відповідну кнопку "Почати навчання" і стає доступним перший крок навчаючої програми. Для продовження навчання, учень повинен відповісти на запитання по вивченій порції матеріалу Якщо обрана ним відповідь є правильною, про що видається повідомлення, то доступним стає наступний крок навчаючої програми. Якщо ж відповідь невірна або неточна, то видається відповідне повідомлення і учень повертається до інформаційного кадру і знову вивчає відповідний теоретичний матеріал. Перехід до наступного кроку здійснюється лише при виборі правильної відповіді.

PowerPoint Presentation:

У розділі "Контролюючі програми" подаються тестові програми по відповідних темах. Ці контролюючі програми учень може використати для перевірки своїх знань по обраній темі, незалежно від того, чи навчання проводилося традиційними методами чи засобами програмованого навчання.

PowerPoint Presentation:

Часто впроваджуємо інтегровані уроки математики та інформатики. Для глибшого розуміння учнями навчального матеріалу використовується різний матеріал:схеми,малюнки, таблиці, статистичні дані. Якщо учень може подумки створити цікавий проект чи образ, але не володіє навичками реалізації цього проекту, то на допомогу завжди прийде комп'ютер . Найефективнішими формами роботи є інтегровані уроки, робота в групах, мікрогрупах, що виробляє в учнів вміння вести дискусію, спілкуватися одне з одним, аналізувати, робити висновки, розвивати творчі здібності.

PowerPoint Presentation:

2011-2012, %

PowerPoint Presentation:

2012-2013, %

PowerPoint Presentation:

Дякуємо за увагу!

authorStream Live Help