LA DINÀMICA DELS ECOSISTEMES - GRUP 3

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: tutor.operacions (7 month(s) ago)

Molt bona presentaci� Silvia! felicitats! me la podries enviar siusplau? [email protected]

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

LA DINÀMICA DELS ECOSISTEMES

PowerPoint Presentation:

1- Els ecosistemes i les seues interaccions 2- Les poblacions Biològiques 3- Les comunitats biòlogiques 4- Les relacions trófiques als ecosistemes 5-Els cicles biogeoquímics 6-L´autoregulació de l´ecosistema i les succesions 7 L´adaptació dels éssers vius al medi 8-La cura del medi natural ÍNDEX

PowerPoint Presentation:

1- ELS ECOSISTEMES I LES SEUES INTERACCIONS Un ecosistema és un sistema natural que està format per un conjunt d'organismes vius ( biocenos i) i el medi físic on es relacionen ( biòtop ). En qualsevol lloc del planeta, els éssers vius están interaccionant uns amb altres en el medi on viuen. Per això un mètodes d´organització complex, l´ecosistema

PowerPoint Presentation:

POBLACIÓ I COMUNITAT: Una població és un conjunt individus de la mateixa espècie que viuen en un mateix espai i temps, i això permet que interactuen i puguen reproduir-se. Comunitat biòlogica o Biocenosi està formada per tots el èssers vius d´especies diferenrents en un mateix espai i interaccionen entre ells. EL BIÒTOP: El Biòtop és l´espai físic natural que ocupa una comunitat biològica concreta, a més dels factors fisicoquímics o abiòtics que són característics del medi AQUÀTIC: Salinitat, concentració d´oxigen dissol, la il.luminació i la pressió Tipus de biòtops TERRESTRE: La temperatura, la llum i la dispobilitat d´aigua i el sòl

PowerPoint Presentation:

LES INTERACCIONS EN L´ECOSISTEMA Com que els ecosistemes no estan aïllats uns dels altre i per això es produeixen interaccions entre els ecosistemes limítrofs. La biosfera és el conjunt de tots els éssers vius que poblen la Terra, mentre que l´ecosfera és el conjunt de tots els ecosistemes del planeta. En un ecosistema hi ha dinstints tipus d´interaccions: INTERACCIÓ ENTRE ELS FACTORS DEL BIÒTOP O FACTORS ABIÒTICS. La radiació solar provoca un augment de la temperatura i afavoreix l´evaporació de l´aigua i causa un augment de salinitat en l´aigua. Les variacions en la temperatura i la salinitat que originen corrents marins, que provoquen el desplaçament de grans masses d´aigua del oceans. El calfament de les masses d´aire provoca els vents que influeixen sobre la dinàmica superficial de l´aigua i la transferència d´energia en el planeta. El vents poden provocar la dessacció del terreny, peró poden transportar una gran quantitat d´aigua que després , donarà lloc a la precicpitació.

PowerPoint Presentation:

INTERACCIÓ ENTRE EL BIÒTOP I LA COMUNITAT. El éssers vius que formen part d´una comunitat influeixen alguns factors físics del biòtop i poden participar en canvis ambientals que afecten a la Terra. Els factors físics del medi també influeixen sobre el éssers vius, fins al punt que condicionen la seua presència. INTERACCIONS ENTRE ELS ÉSSERS VIUS DE LA COMUNITAT Els éssers vius interaccionen amb altres éssers de la mateixa població i dóna lloc a una sèrie de relacions intraespecífiques . Dins d´una comunitat es produeixen també interaccions entre els individus de les diferents poblacions i causa les relacions interespecífiques .

PowerPoint Presentation:

LES POBLACIONS BIOLÒGIQUES Les poblacions són agrupacions dinàmiques que constantment experimenten canvis que afecten en les sues característiques. La grandària d´una població és el nombre total d´individus que té i la densitat és el nombre d´individus que hi ha per cada unitat d´espai fisic EL CREIXEMENT DE LES POBLACIONS La taxa de creixiement és la variació en el nombre d´individus per cada unitat de temps dividida pel nombre d´individus de la població. Una població tindrà un creixement més ràpid quan una població disposa de tots el recursos necessaris i es diu que es positiva però també pot ocorre al contrari quan els recursos són escassos la taxa de creixement es negativa

PowerPoint Presentation:

L´HÀBITAT I EL NÌNXOL ECOLÒGIC L´ hàbitat d´un individu és l´àrea on viu o pot viure. Si l´hàbitat és molt reduït, rep el nom de microhàbitat. El nínxol ecològic comprén la totalitat dels recursos, tant biòtics com abiòtics, que usa una població dins del seu hàbitat; té el seu reflex en les relacions entre els individus d´una població i els de les altres poblacions RELACIONS INTRAESPECÍFIQUES Quan uns individus ocupen un àrea comuna estableixen relacions que tene com a finalitat assegurar la supervivència de l´espècie. COMPETÈNCIA Les relacions poden ser COOPERACIÓ

PowerPoint Presentation:

COMPETÈNCIA INTRAESPECÍFICA La competència intraespecífica és una interacció negativa que es produeis entre els individus d´una població com a conseqüencia de la dificultat per a aconseguir un recurs escàs. El recurs que pot provocar la competència pot ser molt variat. La competència es manifesta en el fenomen de la territorialitat, segons cada individu defén la part del seu hàbitat per al seu ús i interfereix amb el altres individus de la població Alguns animals, com els cèrvol, es un exemple de la competència intraespecífica ja que el cèrvols durant una època del any coneguda com la Berrea lluïten entre ells per a conseguir reproduirse amb le femelles.

PowerPoint Presentation:

COOPERACIÓ És una interacció que por¡t tindre distintes finalitat (defensa,reproducció,recerca d´aliments…). Consisteix en la formació d´agrupacions d´individus, i poden ser permanents o temporals. Colònies: Són agrupacions permanets d´individus que s´originen en romandre units els descendents d´un mateix progenitor. Famílies: Són organitzacions permanents o temporals l´objectiu principal es tindre descèndencia pero també criar-la. Famílies monògames formades per un mascle i una femella. Famílies polígames tenen un individu adult d´un sexe i diversos de l´altre. Gregarisme: Algunes espècies animals formen agrupacions nombroses que tenen com a objectiu la seguretat i la defensa mutua, la recerca d´aliments i reproduir-se

PowerPoint Presentation:

Societats: Són agrupacions formades per individus de la mateixa espècie que viuen junts però hi ha una diferenciació en jerarquies. En algunes espècies d´animals com els lleons es formen unes agrupacions formades per diversos mascles que s´encarregen de la reproducció y un grup de femelles, que cooperen per a caçar, per a espantar als intrusos i,protegir a les cries. L'explotació, està present en el si dels grups i es manifesta sobretot en la subordinació de les femelles i les cries als mascles. La caça és realitzada bàsicament per les femelles i els millors mossos són per als mascles

PowerPoint Presentation:

LES COMUNITATS BIOLÒGIQUES Una comunitat està formada per un conjunt de poblacions distintes i entre les seues característiques estan la biodiversidad i l´estructura física La biodiversitat o diversitat biològica és el nombre d´espècies que presenta i la grandària de les poblacions d´aquestes espècies. La diversitat d´especies en un lloc, que es pot mesurar mitjançant índexs matemàtics i és molt útil per a comparar comunitats. L´ heterogeneïtat espacial que mesura la diversitat d´hàbitats diferents dins del mateix espai. L´estructua física és la disposició espacial dels organismes en relació amb alguns dels factors físics del medi. D´aquesta manera, la major part de les comunitats presenta un estructura vertical que està condicionada per la temperatura de l´aigua, la penetració de la llum en els medis aquàtics i per l´aprofitament de la llum en el medi terrestre

PowerPoint Presentation:

RELACIONS INTERESPECÍFIQUES Són les relacions entre el individus de diferents espècies. Competència interespecífica . Es una interacció negativa que es produeix entre el individus de dues o més espècies per aconseguir un recurs del medi que és escàs. El recurs pel qual s´estableix la competència pot ser molt variat. Si dues espècies comparteixen el mateix nínxol ecològic, la competència és total i una de elles pot ser desplaçada per l´altra i això es coneix com a exclusió competitiva . Depredació . La depredació és una interacció entre els individus d´una espècie (els depredadors) els qual causen la mort d´una altra per alimentar-se (les preses) Herborisme : Els animals herbívors s´alimenten només de matèria d´oragnismes vegetals.

PowerPoint Presentation:

Parasitisme : Els paràsits han el seu hàbitat en individus d´una altra espècie, de qui obtenen l´aliment perjudican-los. Els individus paràsitats són anomenats hostatgers. Els ectoparàsits viuen sobre la superfície de l´organisme hostatger. Els endoparàsits viuen dins de l´hostatger i han desenvolupat cicles biològics complexos que els permeten accerdir-hi a l´interior. Alguns utilitzen altres organismes que els serveixen de vectors d´entrada a l´hostatger o bé fan servir hostatgers intermediaris per desenvolupar una part del seu cicle biòlogic abans d´arribar a l´hostatger definitiu . Mutualisme : És una relació beneficiosa entre els individus de dues espècies que afavoreix la supervivència. En el mutualisme simbiòtic o simbiosi hi ha una interacció física o permanent i obligada entre els individus. Comemsalisme : És la relació entre dues espècies que suposa un benefici només per a una de elles, l´espècie comensal, sense causar benefici ni perjudici a l´altra espècie.

PowerPoint Presentation:

RELACIONS TRÒFIQUES EN ELS ECOSISTEMES L´aprofitament de l´energia condiciona l´organització dels ecosistemes. Alguns organismes poden utilitzar l´energia solar per a fabricar la seua pròpia matèri. Aquesta energia flueix després a través dels altres organismes fins a perdre´s en forma de calor. Els organismes autòtrofs utilitzen l´energia solar per a produir matèria orgànica rica en energia química. Són els organismes productors de l´ecosistema. Els organismes heteròtrofs són els consumidors . Utilitzen como a aliment la matèria orgànica. Un grup especial el formen els descomponedors , que duen a terme el reciclatge dels nutrients existents en la matèria orgànica morta. Els elements abiòtics , entre els que es poden considerar els sediments, l´aigua, el sòl i la matèria orgànica no viva.

PowerPoint Presentation:

ELS NIVELLS TRÒFICS Un nivell tròfic està format per tots els organismes que tenen una font semblant d´aliment i per tant tene una forma semblant d´aprofitar els recursos energètics. Els consumidors quaternaris y terciaris són carnívors que s´alimenten dels consumidors secundaris. Els consumidors secundaris són animals que s´alimenten dels herbívors . Els consumidors primaris són animals herbívors que s´alimenten dels productors . Els carronyers s´alimenten de restes d´animals o vegetals morts Els productors són organismes autòtrofs que capten energia solar i nutrients senzills del sòl, l´atmosfera i l´aigua. Els descomponedors constitueixen un nivell espècial superposat a tots els altres.

PowerPoint Presentation:

CICLE DE MATÈRIA I FLUX D´ENERGIA Una cadena trófica està formada per organismes de distints nivells tròfics, i en ella es produeix un flux de matèria i d´energia des dels productors fins als descomponedors. Les poblacions que formen part d´un nivell tròfic serveixen d´aliment a les que contitueixen el següent. D´aquesta manera, la matèria orgànica flueix per la comunitat i és la base del flux El flux d´energia és lineal, s´inicia amb l´energia solar aprofitada pels productors i es transmet d´uns estadis a altres fins a dissipar-se en forma de calor. El flux de matèria és cíclic, la matèria disponible en els ecosistemes és limitada i ha de ser reciclada contínuament, és una funció exercida pels organismes descomponedors encarregats de transformar la matèria orgànica en inorgànica.

PowerPoint Presentation:

LES XARXES TRÒFIQUES Una xarxa tròfica és el resultat de la interconnexió entre les cadenes tròfiques que existeixen en la comunitat En una xarxa tròfica apartir de la energia del Sol serveix per a fabricar la propia matèria que servirà per a tot els altres nivells.En cada un dels passos es perd una part de l´energia que es perd una part de l´energia en forma de calor. En les fletxes es representen les relacions tròfiques entre els diferents nivells de la xarxa.

PowerPoint Presentation:

DINÀMICA DELS ECOSISTEMES L´energia solar que arriba a la Terra a soles s´aprofita l´1 i el 3 pels productors en el procés de la fotosíntesi, aquest procés de fixació d´energia fabricada i acumulada rep el nom de producció . La biomassa és la quantitat de matèria orgànica fabricada i acumulada pels organismes dels diferents nivells tròfics La producció primaria és l´energia emmagatzemada pels organismes productors de l´ecosistema. L´energia fixada pels altres nivells rep el nom de producció secundària . Només una part de l´energia emmagatzemada en les plantes és transformada en biomassa pels consumidors primaris, i el mateix succeix en la transferència d´energia cap als nivells superiors. La major part de l´energia es perd en forma de calor o en forma de materials no digeribles. L´eficiència ecològica és el percentatge d´energia que és transferida des de cada nivell tròfic al següent i té un valor aproximat del 10

PowerPoint Presentation:

PIRÀMIDES ECOLÒGIQUES. Una piràmide ecològica és una representació gràfica de la comunitat en què els nivells tròfics es representen mitjançant barres horitzontals superposades. La grandària de la barra és proporcional a la magnitud que es considera, generalment energia, nombre d´individus o biomassa PIRÀMIDES ECOLÒGIQUES PIRÀMIDES DE BIOMASSA PIRÀMIDES D´ENERGIA PIRÀMIDES DE NOMBRES.

PowerPoint Presentation:

CADENES Y XARXES TRÒFIQUES EN ECOSISTEMES TERRESTRES: El medi terrestre ofereix una enorme varietat de biòtops. La identificació de les cadenes tròfiques permet obtindre informació sobre les relacions que existeixen entre les respectives poblacions i sobre el funcionament global de l´ecosistema. Els components principals de les cadenes tròfiques terrestres són: Productors. Consumidors. Descomponedors.

PowerPoint Presentation:

1.PRODUCTORS: Els més representatius són les plantes, encara que hi han innumerables espècies de bacteris, algues i líquens que també participen en la producció de matèria orgànica en el medi terrestre. En aquesta imatge podem observar que tota la cadena alimentaria funciona gracies a els “productors”

PowerPoint Presentation:

2.CONSUMIDORS: Entre els consumidors primaris destaquen els insectes herbívors, els mol.luscs, els paràsits de vegetals i els vertebrats. També es pot incloure en aquest grup als carronyers i als detritívors.

PowerPoint Presentation:

3.DESCOMPONEDORS: Els protozous, els bacteris i els fongs són els grans descomponedors del medi terrestre. Actuen principalment sobre la matèria orgànica morta, i també serveixen d´aliment als detritívors, que els ingereixen junt amb les restes orgàniques que els serveixen d´aliment.

PowerPoint Presentation:

FOROGRAFIA DE ELS COMPONENTS PRINCIPALS

PowerPoint Presentation:

CADENES Y XARXES TRÒFIQUES EN ECOSISTEMES AQUÀTICS: 3 tipos: -MARS I OCEANS: El medi marí és més uniforme que el terrestre, peró hi ha una gran varietat de cadenes i xarxes tròfiques que depenen molt dels corrents i afloraments d´aigües profundes riques en nutrients. Els nivells tròfics són: 1.Productors 2.Consumidors 3.Descomponedors Les cadenes tròfiques marines comencen amb el fitoplàcton microscòpic, principalment cianobacteries i diatomees. En les proximitats de les dorsals oceàniques, hi ha una xarxa tròfica independent de l´energia solar, en què els productors són bacteris que obtenen energia mitjançant l´oxidació de molècules inorgàniques per un procés de quimiosíntesi. Els consumidors són protozous, cucs, mol.luscos, etc. Són principalment bacteris. El nivell del consumidors primaris està format pel zooplàcton herbívor, que serveix d´aliment al zooplàcton carnívor i al krill que, junt amb els peixos menuts, són els principals consumidors secundaris.

PowerPoint Presentation:

-LLACS I LLACUNES: Les cadenes són semblants a les marines, peró més simples, són molt dependents de les pèrdues i aportacions externes. Als grans llacs es diferencia la zona litoral, on els productors són plantes, de la zona limnètica en què el fitoplàcton és la base de la producció de les xarxes tròfiques. Pot haver-hi bastants nivells de consumidors. Els detritívors, els carronyers i els descomponedors estan limitats a la zona bentònica.

PowerPoint Presentation:

-RIUS I RIEROLS: Els rius obtenen una gran aportació de matèria orgànica des dels ecosistemes de ribera circumdants. Per aquesta raó, a més de la cadena tròfica productors-herbívors-carnívors, té una gran importància la cadena tròfica detritívora.

PowerPoint Presentation:

INTERACCIÓ ENTRE LES CADENES TRÒFIQUES TERRESTRE I AQUÀTICA: Les cadenes tròfiques aquàtica i terrestre no estan aïllades. Molts insectes i vertebrats terrestres formen part al mateix temps de les cadenes tròfiques aquàtica i terrestre.

PowerPoint Presentation:

L´ÉSSER HUMÀ COM A CONSUMIDOR DE LES CADENES TRÒFIQUES: L´espècie humana forma part de la majoria de les cadenes tròfiques del planeta dehut a la seua dispersió i a una tecnologia que li permet obtindre i produir els seus aliments per mitjà de l´agricultura, la ramaderia i la pesca. -Agricultura i ramaderia : La producció agrícola i ramadera ha crescut enormement a causa de les explotacions intensives i la mecanització. -Pesca : El peix és una de les bases de l´alimentació humana, encara que la sobreexplotació està posant en perill aquest recurs.

PowerPoint Presentation:

CICLES BIOGEOQUÍMICS Els cicles biogeoquímics representen la transferència dels elements químics més importants per a la vida entre els éssers vius i els components no vius de l´ambient, principalment el sól, l´atmosfera i el medi aquàtic. Els cicles biogeoquímics més importants són: -El cicle del carboni -El cicle del nitrogen -El cicle del sofre -El cicle del fòsfor

PowerPoint Presentation:

CICLE DEL CARBONI: El diòxid de carboni (CO2) és una molècula gasosa i estable, és la base de la transferència de carboni entre el éssers vius i el medi. Els processos més importants en el cicle del carboni són els següents: -El CO2 és fixat i reduït en el procés de fotosíntesi pels organismes terrestres i aquàtics. -Mitjançant la respiració, els organismes tornen una part del carboni a l´atmosfera en forma de CO2. -La descomposició de la matèria orgànica allibera carboni en forma de metà (CH4) i de CO2. -El CO2 atmosfèric es dissol s l´aigua i pot precipitar en forma de carbonats (fixació química).

PowerPoint Presentation:

CICLE DEL NITROGEN: El nitrogen (N2) és el gas més abundant en l´atmosfera. Els processos més importants són: -La fixació biològica directa del nitrogen atmosfèric la fan els cianobacteris i alguns líquens i bacteris. -La nitrificació consisteix en l´oxidació de molècules nitrigenades procedents del descomposició de la matèria orgànica. Així, l´amoníac (NH3) i l´ió amoni (NH4+) són transformats en nitrits (NO2-) i en nitrats (NO3-). -La desnitrificació és un procés oposat a l´anterior que té lloc en medispobres en oxigen. En aquest medi inhòspit els bacteris desnitrificants transformen els nitrats (NO3-) en nitrits (NO2-) i nitrogen molecular (N2).

PowerPoint Presentation:

Dibujo esquemàtic del cicle del nitrogen

PowerPoint Presentation:

CICLE DEL SOFRE: El sofre (S) forma part d´alguns minerals, com els sulfurs i està també en els combustibles fòssils. Als oceans, la major part del sofre està en forma de sulfats. En els éssers vius s´hi troba generalment en forma reduïda, i en forma part d´algunes biomolècules com les proteïnes.

PowerPoint Presentation:

CICLE DEL FÒSFOR: La reserva principal de fòsfor està en els sediments i en el sòl en forma de fosfats. El fòsfor és essencial per als éssers vius ja que forma part del àcids nuclics i d´altres biomolècules.

PowerPoint Presentation:

AUTOREGULACIÓ DE L´ECOSISTEMA I LES SUCCESSIONS Els ecosistemes mantenen l´estructura i l´organitzacióo interna gràcies a l´aportació constant d´energia des de l´exteriror. Aquestes interaccions són constants i provoquen canvis en la grandària, el nombre i el tipus de poblacions. Els ecosistemes s´autoregulen i es mantenen en un equilibri dinàmic al llarg del temps. AUTOREGULACIÓ DE LES POBLACIONS: La grandàrind´una població depén del factors fisicoquímics del medi i de la interacció amb altres poblacions degut a la disponibilitat de recursos, la competència, la depredació, el parasitisme, etc.

PowerPoint Presentation:

LES PLAGUES I LA LLUITA BIOLÒGICA: Una plaga és el creixement exagerat d´una població que afecta de forma negativa els cultius o causa problemes sanitaris a les persones o als animals. L´ésser humà ha desenvolupat mecanismes de control i de lluita contra la seua proliferació: -Mètodes naturals. Són els mètodes usats per l`agricultura tradicional. La rotació de cultius La crema de restrolls Llaurar iremoure el sòl -Control químic. Es basa en l´ús de pesticides. -Control biològic. S´han utilitzat distintes tècniques basades en els mecanismes d´autoregulació. La introducció de depredadors naturals La utilització de paràsits L´esterilització L´ús de feromones La manipulació genètica

PowerPoint Presentation:

LA BIOACUMULACIÓ: És l´augment de la concentració d´una substància tòxica no degradable en el cos d´un organisme. L´AMPLIFICACIÓ BIOLÒGICA: És l´increment de la concentració d´una substància tòxica a mesura que s´incorpora als nivells superirors de la cadena tròfica.

PowerPoint Presentation:

REALITZAT PER: IRENE Mª ARACIL HERRERA HÉCTOR GÁLVEZ HERNÁNDEZ PAULA GÓMEZ MARTÍNEZ 4ºA

authorStream Live Help