El modelat del relleu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

El modelat del relleu:

El modelat del relleu

El modelat del relleu i els processos exògens:

El modelat del relleu és … El conjunt de canvis que produïxen en les roques de l’escorça terrestre els agents del modelat . El modelat del relleu i els processos exògens - Factors que influïxen: - El clima - El tipus i disposició de les roques - La vegetació

Los processos geològics exògens:

Los processos geològics exògens Erosió Transport Sedimentació

PowerPoint Presentation:

 Agents responsables dels processos de meteorització, erosió , transport i sedimentació són : Aigües d’escolament : Aigües salvatges Torrents Rius Aigües subterrànies Vent Glaceres Mars

La meteorització:

La meteorització Mecánica : No altera la composició de les roques . Química : Canvía la composició de la roca. Tipus  Gelifracció  Termoclàstia .

Meteorització mecànica:

Termoclàstia Es produeix pels canvis bruscos de temperatura Ocorre a zones desèrtiques Meteorització mecànica

Meteorització mecànica:

Gelifracció Efecte de falca de gel És propi de zones amb clima fred com ocorre a les altes muntanyes on es produeïxen gelades . Meteorització mecànica

PowerPoint Presentation:

Gelifracció  El gel fa més gran les esquerdes i les trenca.

Meteorització mecànica:

Acció dels éssers vius Meteorització mecànica

Meteorització QUÍMica:

CARBONATACIÓ  dissolució de roques calcàries per l’aigua carregada de CO 2 . Meteorització QUÍMica

PowerPoint Presentation:

Desprendiments El procés de desgast i fragmentació de les roques dona lloc a desprendiments degut a la gravetat .

PowerPoint Presentation:

Despreniment de roques

PowerPoint Presentation:

Acció geològica dels corrents d’aigua La energía del corrent d’aigua depén de: La velocitat El pendent - El cabal

PowerPoint Presentation:

Aigues salvatges Torrents Rius Corrents d’aigua a la superficie terrestre

PowerPoint Presentation:

Aigues salvatges Corrents d’aigua a la superficie terrestre. Procedeixen d´a igües de pluja o desgel , que discorren de forma temporal No tenen un curs fix ni definit. Su acció erosiva és major si: No hi ha vegetació . Hi han forts pendents . El terreny és bla , trencadís i homogeni . Les plujes són sobtades i abundants . Modelen el relleu produint distints tipus d’estructures: escorrancs o xaragalls. piràmides de terra o roques coronades. lapiaços . lliscaments del terreny.

PowerPoint Presentation:

Xaragalls  solcs profunds en els vessants Aigues salvatges

PowerPoint Presentation:

 Factors que influeixen: - roques impermeables i poc consolidades. - gran pendent. - terrenys sense vegetació. - pluges torrencials. xaragalls Aigues salvatges

PowerPoint Presentation:

Barrancs  s i els terrenys són blans i no hi ha vegetació es formen aquestes estructures. Aigues salvatges

Bad- lands  són paisatges amb xaragalls:

Bad - lands  són paisatges amb xaragalls Aigues salvatges

PowerPoint Presentation:

Pilars coronats  s´originen quan les aigües d’escolament es troben materials de diferent resistència a la erosió . “ Barret ” de pedra Aigues salvatges

PowerPoint Presentation:

Aigues salvatges Es formen per erosió diferencial, els materials de dalt són diferents i més resistents a l’erosió que els de baix , als quals protegeixen .

PowerPoint Presentation:

Aigues salvatges

PowerPoint Presentation:

Aigues salvatges

PowerPoint Presentation:

Són corrents d’aigua curts i irregulars . Tenen llit fix però només porten aigua en certs moments del any , tenen un cabal estacional, de vegades porten aigua i de vegades no, depèn de les pluges o del desglaç.  T ipus : Torrents de muntanya . Torrents de regiones àrides : rambles o barrancs . Torrents

PowerPoint Presentation:

25 Té tres parts: Conca de recepció Canal de desguàs Con de dejecció Erosió Transport Sedimentació Torrents de muntanya

PowerPoint Presentation:

Conca de recepció :forma de ventall, fort pendent, molta erosió. Canal de desguàs : llit del torrent, transports de materials i erosió. Con de dejecció : desembocadura del torrent. Menys pendent i l’aigua perd velocitat i diposita els materials transportats. Torrents de muntanya

PowerPoint Presentation:

També s´anomenen rambles o barrancs . Només porten aigua quan plou intensament Torrents de regions àrides

PowerPoint Presentation:

Llit ample i sense pendent Mar Rambla després de fortes pluges. Arrossegament de molts materials dipositats. Torrents de regions àrides

PowerPoint Presentation:

Rambla formada després de fortes pluges. Transport de molts materials dipositats. Torrents de regions àrides

PowerPoint Presentation:

Torrent de muntanya Rambla Pendent fort Pendent molt suau Llit estret i agut Llit ample i pla S’alimenta d’aigua de desgel o de pluja S’alimenta d’aigua de pluja Desemboca en un riu o en una vall Desemboca en el mar Es distingeixen tres parts No es distingeixen parts Diferències entre els Torrents de Muntanya i les Rambles

PowerPoint Presentation:

Cursos d’aigua permanents que discorren per un llit fix que travessa una vall . Rius

PowerPoint Presentation:

Són llits d’aigua de cabal permanent que discurren per un llit fix que travessa una vall . Es diferencien tres cursos: Curs alt : pendent fort, elevada velocitat de l’aigua, molta erosió i transport de materials. Estructures típiques: - Valls en forma de V -Gorges -Cascades -Meandres encaixats Curs mitjà : menys pendent i l’aigua circula a menys velocitat. Hi ha transport de materials. Estructures típiques: - Meandres - Terrasses fluvials Curs baix : el pendent és mínim, no hi ha erosió ni transport, sols sedimentació. Llits amples. Estructures típiques: - Estuaris, si les costes són obertes, els corrents i les marees forts. - Deltes , si les costes són poc profundes i les marees suaus. Rius

PowerPoint Presentation:

Perfil longitudinal d’un riu Es distingixen tres trams: Rius

PowerPoint Presentation:

Curs alt  Es produix molta erosió .  L’aigua circula a gran velocitat i amb molta força . Valls en forma de V Rius

PowerPoint Presentation:

Meandres encaixats Cascades Rius Curs alt Estructures típiques: - Valls en forma de V -Gorges -Cascades -Meandres encaixats

PowerPoint Presentation:

Estructures típiques: - Valls en forma de V -Gorges -Cascades -Meandres encaixats Rius Curs alt

PowerPoint Presentation:

Curs alt Valls en forma de V Rius - A conseqüència del pendent fort que fa que l’aigua porte molta velocitat i vaja aprofundint la vall per l’erosió que realitza en el fons .

PowerPoint Presentation:

Curs mitjà: Vall en artesa Rius

PowerPoint Presentation:

39 La velocitat de l’aigua és menor. Predomina el transport . Es forma la plana d’inundació d’un riu o zona cultivable als costats del ríu . Curs mitjà Rius

PowerPoint Presentation:

Estructures típiques: - Meandres - Terrasses fluvials Rius Curs mitjà

PowerPoint Presentation:

Terrasses fluvials Curs mitjà Rius

PowerPoint Presentation:

42 Meandres  produits per l’erosió en un costat del llit i sedimentació en el costat contrari . Curs mitjà - baix Rius

PowerPoint Presentation:

Erosió i sedimentació als meandres Curs mitjà - baix Rius

PowerPoint Presentation:

Curs mitjà - baix Rius

PowerPoint Presentation:

Vora de sedimentació Vora de erosió Meandres abandonats Curs mitjà - baix Rius

PowerPoint Presentation:

Predomina la sedimentació Curs baix Rius

PowerPoint Presentation:

Estuaris  si les costes són obertes, els corrents i les marees forts. Rius Curs baix

PowerPoint Presentation:

Deltes  si les costes són poc profundes i les marees suaus. Rius Curs baix

PowerPoint Presentation:

L’ACCIÓ GEOLÒGICA DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES AIGÜA SUBTERRÀNIA  procedeix de la infiltració de l’aigua superficial. AQÜÍFERS  són acumulacións d’aigua subterrània .

PowerPoint Presentation:

50 Zona d’infiltració

PowerPoint Presentation:

Es por extraure per mitjà de pous L’aigua pot eixir de forma natural per mitjà d´una font . Aigua subterrània

PowerPoint Presentation:

El produix quan l’aigua s’infiltra en la roca calcària . Modelat càrstic

PowerPoint Presentation:

Fases de la evolució d’un terreny calcari erosionat per les aigües subterrànies . En la superficie, les aigües d’escolament van dissolent les roques calcàries . Produeixen esquerdes i formen un lapiaz . FASE 1 FASE 2 FASE 3

PowerPoint Presentation:

Es formen: dolines coves estalactites estalagmites FASE 4 FASE 5

PowerPoint Presentation:

Interior de les cavitats  es formen: estalactites , estalagmites i columnes

PowerPoint Presentation:

S'enfonsen els sostres de les coves i es formen roques “en bolet ” FASE 6 FASE 7

PowerPoint Presentation:

Ciudad Encantada en Conca

PowerPoint Presentation:

L’ ACCIÓ GEOLÒGICA DE LA MAR Les costes es formen pels processos d'erosió i sedimentació portats a terme per aigua . Són un mitjà molt dinàmic on actuen l'onatge , les marees i els corrents produint una gran varietat de formes del relleu . L'energia de la dinàmica marina es troba en el vent , generador d'ones , i en diferències de temperatura que produeixen els corrents .

PowerPoint Presentation:

 La superfície ocupada per les aigües marines és tres vegades major que la de les terres emergides.  El mecanisme que actua sobre els materials del litoral és l’impacte de l’onatge.  La força de les ones és proporcional a la intensitat del vent, que és el responsable final de l’erosió costanera. L’ ACCIÓ GEOLÒGICA DE LA MAR Les costes

PowerPoint Presentation:

L’acció dels moviments de la mar : Onades  Produïdes per el vent . Marees  Produïdes per la atracció de la lluna i el sol. Corrrents litorals  Produïdes per diferències de temperatura i salinitat del aigua . L’ ACCIÓ GEOLÒGICA DE LA MAR

PowerPoint Presentation:

Onades  L’acció dels moviments de la mar .  Produïdes per el vent . L’ ACCIÓ GEOLÒGICA DE LA MAR

PowerPoint Presentation:

L’acció erosiva del mar es produeix per les ones, que xoquen contra les costes i dissolen i trenquen les roques. Es produeix de dues formes: fragmentant les roques i dissolent els materials solubles. L’ ACCIÓ GEOLÒGICA DE LA MAR

PowerPoint Presentation:

Modelat produït per l’onatge sobre roques solubles, en aquest cas calcàries. L’ ACCIÓ GEOLÒGICA DE LA MAR

PowerPoint Presentation:

Marees  L’acció dels moviments de la mar . L’ ACCIÓ GEOLÒGICA DE LA MAR

PowerPoint Presentation:

Corrrents litorals  p roduïdes per diferències de temperatura i salinitat del aigua . L’ ACCIÓ GEOLÒGICA DE LA MAR

PowerPoint Presentation:

ACTIVITAT MARINA Les onades són les principals responsables de la erosió de la costa . P enya-segats FORMES PER EROSIÓ

PowerPoint Presentation:

Són una zona litoral escarpada ocasionada per l'erosió de l'aigua . A causa de l'onatge i les marees, l'aigua erosiona la base de les roques destruint la zona de suspensió dels materials superiors i causant el seu posterior esfonsament . P enya-segats

PowerPoint Presentation:

La forma del penya-segat depèn de la natura de la roca: P enya-segats Homogènia però poc resistent, el que fa que les parets no siguen altes. Homogènia i prou resistent, el que fa que les parets siguen altes i escarpades.

PowerPoint Presentation:

Plataformes d’abrasió Són acumulacions de roques al peu d'una costa com a conseqüència de la reculada i ensulsiada d'un penya-segat .

PowerPoint Presentation:

Arcs i coves Apareixen quan l'aigua continua amb l'erosió d'una penya-segat . Quan l'aigua es topa amb un material que no pot erosionar l'energia d'aquesta es desvia a banda i banda de la roca excavant així els els laterals de la roca que, amb el temps , formarà un arc que acabarà per esfondrar -se.

PowerPoint Presentation:

Arcs i coves

PowerPoint Presentation:

Illots Illa menuda formada per una roca que ha sigut resistent a l'erosió i roman després que els materials que ho envoltaven , menys resistents , han sigut erosionats .

PowerPoint Presentation:

Platja de còdols Originen el transport de materials Corrents FORMES DE SEDIMENTACIÓ

PowerPoint Presentation:

Es formen per la sedimentació de materials lleugers transportats per els corrents i marees. Platges

PowerPoint Presentation:

Platges Són dipòsits d'arena en la línia de costa. Es diferencien tres parts : - Transplatja : zona que es troba submergida . - Berma: monticle d'arena que assenyala la pleamar normal. - Anteplatja : zona que s'inunda durant les tempestes o la pleamar.

PowerPoint Presentation:

Platges Pleamar: marea alta

PowerPoint Presentation:

Barra litoral Acumulació allargada de materials sorrencs unida a la costa per un extrem ,

PowerPoint Presentation:

Albufera Si creixen i s'uneixen a la costa per l'altre extrem es forma una albufera o llacuna litoral.

PowerPoint Presentation:

És una llacuna litoral d’aigua dolça i salada separada de la mar per un cordó d’arena. Cordó d’arena Albufera

PowerPoint Presentation:

Bahía És una entrada del mar en la terra .

PowerPoint Presentation:

Ancorada És una entrada del mar en la terra més estreta .

PowerPoint Presentation:

Cala És una entrada del mar en la terra molt més estreta .

PowerPoint Presentation:

Tòmbols És un illot unit a la part continental mitjançant una fletxa litoral. Es forma per l'acumulació d'arena entre l'illot i la costa degut al fet que la presència d'aquests redueix l'energia del vent i, per tant , de les ones .

PowerPoint Presentation:

Marismes Són terrens baixos i sorrencs inundats pel mar. En ells es desenvolupen diferents tipus de vegetació .

PowerPoint Presentation:

Atolons Es formen quan damunt d'un illot creixen esculls de coral, ja que en eixa zona hi ha més llum i la temperatura de l'aigua és major , a mesura que aquesta illa es va enfonsant .

PowerPoint Presentation:

Una glacera és una zona on hi ha sempre neu i es localitza en regions molt fredes. Tipus Glaceres de casquet polar : zones de latituds extremes amb enormes acumulacions de gel que avança fins al mar on es fragmenta i forma els icebergs. Glaceres de vall o alpines : zones d’alta muntanya, on es distingeixen unes estructures típiques. L’ACCIÓ GEOLÒGICA DE LES GLACERES

PowerPoint Presentation:

Són grans masses de gel en les altes muntanyes i en els pols . L’ACCIÓ GEOLÒGICA DE LES GLACERES

PowerPoint Presentation:

El gel procedeix de l’acumulació de la neu que no es fon completament a l’estiu i es compacta. L’ACCIÓ GEOLÒGICA DE LES GLACERES

PowerPoint Presentation:

Llengües laterals Llengua frontal Morrenes Front Circ Horns GLACERES ALPINES dipòsits de materials arrossegats pel gel, són heterogenis , de molts tamanys és la part que avança rius de gel el riu de gel que arreplega totes les lateral

PowerPoint Presentation:

Circs : fondalades que s’originen quan la neu s’acumula Horns o pics abruptes: que envolten els circs. A Espanya aquest tipus de glaceres van ser molt abundants, exemples són els Pirineus, Picos de Urbión, Picos de Europa GLACERES ALPINES

PowerPoint Presentation:

Vall en “U” Antic circ convertit en llac GLACERES ALPINES

PowerPoint Presentation:

Parts d’una glacera alpina Zona d’acumulació Zona de lliscament Zona de desglaç o descàrrega

PowerPoint Presentation:

Es produeix erosió de les parets i el fons de la vall . Parts d’una glacera CIRC GLACIAR

PowerPoint Presentation:

Es transporten materials caiguts de les muntayes . Parts d’una glacera LLENGUA GLACIAR

PowerPoint Presentation:

Llisquen molt lentament fins que arriben a la zona de desglaç , on sedimenten. El gel, en fondre’s donará origen a torrents o rius . Parts d’una glacera LLENGUA GLACIAR

PowerPoint Presentation:

Blocs erràtics  pedres molt grans transportades per la llengua de la glacera . Parts d’una glacera

PowerPoint Presentation:

Icebergs  es formen quan algunes glaceres c auen al fons , es dipositen els sediments i es formen grans blocs de gel flotants . Parts d’una glacera

PowerPoint Presentation:

Valls en forma d' U  excavats per les antigues glaceres Parts d’una glacera

PowerPoint Presentation:

- Important en els climes secs i sense coberta vegetal. Erosiona per abrasió i per deflació . Transporta per suspensió . Sedimenta les partícules al disminuir la seua velocitat . L’ACCIÓ GEOLÒGICA DEL VENT

PowerPoint Presentation:

Desgast de las roques per els impactes dels grans d’arena transportats pel vent . Abrasió L’ACCIÓ GEOLÒGICA DEL VENT

PowerPoint Presentation:

101 Desert rocós Desert pedregós

PowerPoint Presentation:

La sedimentació de la arena produeix les dunes . Desert arenós

PowerPoint Presentation:

Un oasis es un aflorament d’aigua subterrània Desert arenós