Khai quat Chau My

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

m«n : §Þa lý Tr­êng THCS Nam ThÞnh nhiÖt liÖtchµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê

PowerPoint Presentation:

kiÓm tra bµi cò X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c ch©u lôc trªn b¶n ®å? Nh÷ng ch©u lôc nµo n»m ë nöa cÇu B¾c? Nh÷ng ch©u nµo n»m ë nöa cÇu Nam? Nh÷ng ch©u nµo n»m ë c¶ hai nöa cÇu? thÕ giíi vµ c¸c ch©u lôc ch©u nam cùc ®¸p ¸n: -Ch©u lôc n»m ë nöa cÇu B¾c:Ch©u ¢u, Ch©u ¸ . Ch©u lôc n»m ë nöa cÇu Nam:Ch©u §¹i D­¬ng vµ ch©u Nam Cùc. Ch©u lôc n»m ë c¶ hai nöa cÇu: c h©u MÜ, ch©u Phi.

PowerPoint Presentation:

1.Mét l·nh thæ réng lín . ch­¬ng VII : ch©u mÜ bµi 35: kh¸i qu¸t ch©u mÜ b¶n ®å tù nhiªn ch©u mÜ .M¬chix¬n 71 o 59 / B -L·nh thæ Ch©u MÜ tr¶i dµi tõ vïng cùc B¾c ®Õn vïng cËn cùc Nam.(Tõ vÜ ®é71 o 59 / B ®Õn 53 o 54 / N kh«ng kÓ ®¶o). B¾C B¡NG D¦¥NG TH¸I B×NH D¦¥NG §¹I T¢Y D¦¥NG -PhÝa b¾c gi¸p B¾c B¨ng D­¬ng. -PhÝa t©y gi¸p Th¸i B×nhD­¬ng. -PhÝa ®«ng gi¸p §¹i T©y D­¬ng. Ph-roiet 53 o 54 / N

PowerPoint Presentation:

b¸n cÇu t©y b¸n cÇu ®«ng - So víi c¸c ch©u lôc kh¸c,Ch©u MÜ n»m hoµn toµn ë Nöa CÇu T©y. bµi 35:kh¸i qu¸t ch©u mÜ 1.Mét l·nh thæ réng lín. Branc« 34 o 50 / T Prinx¬ 168 o 4 / T

PowerPoint Presentation:

1.Mét l·nh thæ réng lín . ch­¬ng VII : ch©u mÜ bµi 35: kh¸i qu¸t ch©u mÜ -L·nh thæ Ch©u MÜ tr¶i dµi tõ vïng cùc B¾c ®Õn cËn cùc Nam. -PhÝa b¾c gi¸p B¾c B¨ng D­¬ng. -PhÝa t©y gi¸p Th¸i B×nh D­¬ng. -PhÝa ®«ng gi¸p §¹i T©y D­¬ng. - So víi c¸c ch©u lôc kh¸c,Ch©u MÜ n»m hoµn toµn ë Nöa CÇu T©y. B¶ng sè liÖu diÖn tÝch c¸c ch©u lôc trªn thÕ giíi Ch©u lôc DiÖn tÝch(triÖu km 2 ) Ch©u Phi Ch©u MÜ Ch©u ¢u Ch©u ¸ Ch©u§¹iD­¬ng Ch©u Nam Cùc 30 triÖu 42 triÖu 10 triÖu 44,4 triÖu 8,5 triÖu 14,1 triÖu -DiÖn tÝch Ch©u MÜ réng 42 triÖu km 2 ,®øng thø 2 thÕ giíi,sau Ch©u ¸.

PowerPoint Presentation:

Nªu ý nghÜa kinh tÕ cña kªnh ®µo Pa-na-ma? Kªnh ®µo Pa-na-ma c¾t qua eo ®Êt Pa-na-ma nèi Th¸i B×nh D­¬ng vµ §¹i T©y D­¬ng,lµ hÖ thèng giao th«ng ®­êng thuû quan träng vÒ kinh tÕ, gãp phÇn t¨ng c­êng giao l­u mËu dÞch quèc tÕ. bµi 35: kh¸i qu¸t ch©u mÜ ch­¬ng VII: ch©u mÜ

PowerPoint Presentation:

1. Mét l·nh thæ réng lín . ch­¬ng VII : ch©u mÜ bµi 35: kh¸i qu¸t ch©u mÜ -L·nh thæ Ch©u MÜ tr¶i dµi tõ vïng cùc B¾c ®Õn cËn cùc Nam. -PhÝa b¾c gi¸p ®¹i d­¬ng B¾c B¨ng D­¬ng. -PhÝa t©y gi¸p Th¸i B×nh D­¬ng. -PhÝa ®«ng gi¸p §¹i T©y D­¬ng. - Ch©u MÜ n»m hoµn toµn ë Nöa CÇu T©y. -DiÖn tÝch Ch©u MÜ réng 42 triÖu km 2 ,®øng thø 2 thÕ giíi,sau Ch©u ¸. 2.Vïng ®Êt cña d©n nhËp c­. Thµnh phÇn chñng téc ®a d¹ng.  -Tr­íc thÕ kû 16 d©n c­ Ch©u MÜ lµ ng­êi Anh §iªng vµ ng­êi E-xki-m« thuéc chñng téc M«n-g«-l«-it. l­îc ®å c¸c luång nhËp c­ vµo ch©u mÜ -Tõ thÕ kû thø 16 Ch©u MÜ cã thªm chñng téc ¥-r«-pª-«-it gèc ¢u vµ chñng téc Nª-gr«-it gèc Phi nhËp c­.

PowerPoint Presentation:

l­îc ®å c¸c luång nhËp c­ vµo ch©u mÜ C¸c luång nhËp c­ cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn sù h×nh thµnh céng ®ång d©n c­ vµ v¨n ho¸ Ch©u MÜ? C¸c luång d©n nhËp c­ ®· t¹o nªn ë ch©u MÜ thµnh phÇn chñng téc ®a d¹ng vµ c¸c nhãm ng­êi lai, ®ång thêi t¹o nªn nÒn v¨n ho¸ ®éc ®¸o, ®a d¹ng.

PowerPoint Presentation:

1. Mét l·nh thæ réng lín . ch­¬ng VII : ch©u mÜ bµi 35: kh¸i qu¸t ch©u mÜ -L·nh thæ Ch©u MÜ tr¶i dµi tõ vïng cùc B¾c ®Õn cËn cùc Nam.(Tõ vÜ ®é71 o 59 / B ®Õn53 o 54 / N). -PhÝa b¾c gi¸p B¾c B¨ng D­¬ng. -PhÝa t©y gi¸p Th¸i B×nh D­¬ng. -PhÝa ®«ng gi¸p §¹i T©y D­¬ng. - Ch©u MÜ n»m hoµn toµn ë Nöa CÇu T©y. -DiÖn tÝch Ch©u MÜ réng 42 triÖu km 2 ,®øng thø 2 thÕ giíi, sau Ch©u ¸. Ch©u MÜ gåm hai lôc ®Þa: Lôc ®Þa B¾c MÜ vµ lôc ®Þa Nam MÜ. 2.Vïng ®Êt cña d©n nhËp c­. Thµnh phÇn chñng téc ®a d¹ng.  -Tr­íc thÕ kû 16 chñ nh©n cña Ch©u MÜ lµ ng­êi Anh §iªng vµ ng­êi E-xki-m« thuéc chñng téc M«n-g«-l«-it. - Tõ thÕ kû thø 16 Ch©u MÜ cã ®Çy ®ñ c¸c chñng téc chÝnh trªn thÕ giíi: Chñng téc M«n-g«-l«-it, chñng téc ¥-r«-pª-«-it, chñng téc Nª-gr«-it vµ c¸c nhãm ng­êi lai. -LÞch sö nhËp c­ ®· t¹o nªn thµnh phÇn chñng téc ®a d¹ng vµ nÒn v¨n ho¸ ®éc ®¸o ë ch©u MÜ.

PowerPoint Presentation:

Ch©u lôc: DiÖn tÝch :(triÖu km 2 ) a. 10 b. 30 c. 42 d. 14,1 e. 44,4 g. 8,5 Bµi 1 : Nèi ý ®óng: BÀI TẬP CỦNG CỐ 1.Ch©u Phi 2.Ch©u MÜ 3.Ch©u © u 4.Ch©u ¸ 5.Ch©u §¹i D­¬ng 6.Ch©u Nam Cùc

PowerPoint Presentation:

b µi 2 : Chän ý ®óng: C©u 1 : C©u nµo sau ®©y kh«ng ®óng víi vai trß cña kªnh ®µo Pa-na-ma? d. r ót ng¾n ®­êng biÓn tõ Cu Ba sang ViÖt Nam. bµi tËp cñng cè a. Më réng giao l­u hµng h¶i gi÷a hai bê §«ng vµ bê T©y ch©u MÜ. RÊt tiÕc b¹n chän sai råi b. Khai th«ng con ®­êng tõ Th¸i B×nh D­¬ng sang §¹i T©y D­¬ng. c. Rót ng¾n ®­êng biÓn tõ ch©u MÜ sang ch©u Phi. RÊt tiÕc b¹n chän sai råi BẠN CHỌN SAI RÙI BẠN CỌN ĐÚNG LL

PowerPoint Presentation:

C©u 2: Ch©u MÜ tiÕp gi¸p víi c¸c ®¹i d­¬ng lµ: §¹i T©y D­¬ng, Th¸i B×nh D­¬ng vµ Ê n §é D­¬ng. b. B¾c B¨ng D­¬ng, Th¸i B×nh D­¬ng vµ §¹i T©y D­¬ng. c. Ê n §é D­¬ng, §¹i T©y D­¬ng vµ Th¸i B×nh D­¬ng. bµi tËp cñng cè BẠN CHỌN ĐÚNG B¾c B¨ng D­¬ng, Th¸i B×nh D­¬ng vµ §¹i T©y D­¬ng b.

PowerPoint Presentation:

h­íng dÉn vÒ nhµ Häc bµi vµ lµm bµi tËp trong tËp b¶n ®å. -T×m hiÓu tµi liÖu nãi vÒ hiÖn t­îng khÝ hËu B¾c MÜ. - S­u tÇm tranh ¶nh vÒ tù nhiªn B¾c MÜ.

PowerPoint Presentation:

xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o. chóc c¸c em ch¨m ngoan, häc giái ! GIÁO VIÊN : QUỲNH DUYÊN TRƯỜNG THCS VÕ XU !

PowerPoint Presentation:

thæ d©n ch©u mÜ

authorStream Live Help