Bai 20 nuoc Dai Viet thoi le so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kính chào quý thầy cô cùng các em học sinh Sử 7 Tiết 42 Học sinh : Nguyễn Chí Bảo

KIỂM TRA BÀI CŨ::

KIỂM TRA BÀI CŨ: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?

Tiết 42 Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ ( 1428-1527 ):

Tiết 42 Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ ( 1428-1527 ) *Sau khi đất nước được giải phóng,Lê Lợi đã làm gì ? *Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ được tổ chức như thế nào ? Hoạt động nhóm ( 4HS ) * Em hãy hoàn thành bộ máy nhà nước thời Lê Sơ vào sơ đồ trống sau: I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, NGOẠI GIAO 1/ Tổ chức bộ máy chính quyền - Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế,xây dựng bộ máy nhà nước.

PowerPoint Presentation:

Bộ máy nhà nước thời Lê Sơ

PowerPoint Presentation:

Bộ máy nhà nước thời Lê Sơ VUA Đại thần Địa phương 13 Đạo Thừa - Đô- Hiến Phủ Huyện ( Châu ) Xã 6 Bộ Các cơ quan giúp việc Trung ương Kể tên 6 bộ và nêu nhiệm vụ của các cơ quan giúp việc ? Thời Lê Thánh Tông, việc trông coi, quản lí 13 đạo có điểm gì mới ? Nêu rõ nhiệm vụ của mỗi ti ? HĐ nhóm ( 2 HS ) So với thời Trần, bộ máy nhà nước thời Lê Sơ có điểm gì khác ?

Tiết 42 Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ ( 1428-1527 ):

Tiết 42 Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ ( 1428-1527 ) *Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước thời Lê Sơ ? I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, NGOẠI GIAO 1/ Tổ chức bộ máy chính quyền - Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế,xây dựng bộ máy nhà nước. -Nhận xét: Nhà nước thời Lê Sơ là nhà nước trung ương tập quyền chuyên chế và hoàn chỉnh.

Tiết 42 Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ ( 1428-1527 ):

Tiết 42 Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ ( 1428-1527 ) *Quân đội thời Lê Sơ được tổ chức như thế nào ? * Tại sao nói : Trong hoàn cảnh đó, chính sách ngụ binh ư nông là tối ưu ? ( Vì đất nước thường xuyên có giặc ngoại xâm, chính sách này đã kết hợp được sản xuất với quốc phòng ) I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, NGOẠI GIAO 1/ Tổ chức bộ máy chính quyền 2/ Tổ chức quân đội -Quân đội được tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông ” -Quân đội gồm 2 bộ phận: Quân triều đình và quân ở các địa phương.Vũ khí có đao, kiếm, giáo… -Quân đội được luyện tập võ nghệ và chiến trận.

Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi,một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày điều ngay lẽ gian. Nếu người nào dám đem một thước,một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di ”. :

Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi,một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày điều ngay lẽ gian. Nếu người nào dám đem một thước,một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di ”.

Tiết 42 Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ ( 1428-1527 ):

Tiết 42 Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ ( 1428-1527 ) *Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê Sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích trên ? I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, NGOẠI GIAO 1/ Tổ chức bộ máy chính quyền 2/ Tổ chức quân đội -Quân đội được tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông ” -Quân đội gồm 2 bộ phận: Quân triều đình và quân ở các địa phương.Vũ khí có đao, kiếm, giáo… -Quân đội được luyện tập võ nghệ và chiến trận. - Nhà Lê quyết tâm bảo vệ lãnh thổ, không để xâm lấn.

Tiết 42 Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ ( 1428-1527 ):

Tiết 42 Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ ( 1428-1527 ) *Vì sao thời Lê sơ, nhà nước rất quan tâm đến pháp luật ? ( Vì nhằm giữ vững trật tự, kỷ cương, ràng buộc nhân dân với triều đình phong kiến để triều đình quản lí chặt chẽ hơn.) I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, NGOẠI GIAO 1/ Tổ chức bộ máy chính quyền 2/ Tổ chức quân đội 3/ Luật pháp

Tiết 42 Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ ( 1428-1527 ):

Tiết 42 Bài 20:NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ ( 1428-1527 ) *Bộ luật mới của nhà Lê có tên gọi là gì ? Nêu nội dung cơ bản của bộ luật đó ? * Bộ luật Hồng Đức có điểm gì mới và tiến bộ hơn so với các bộ luật trước ? I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, NGOẠI GIAO 1/ Tổ chức bộ máy chính quyền 2/ Tổ chức quân đội 3/ Luật pháp - Nhà Lê ban hành bộ Quốc triều hình luật ( Luật Hồng Đức ) - Nội dung: ( SGK )

Bài tập: 1/ Trình bày những đóng góp của Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và pháp luật ? :

Bài tập: 1/ Trình bày những đóng góp của Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và pháp luật ?

2/ Khi đánh giá bộ luật Hồng Đức, có nhiều ý kiến khác nhau. Em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời đúng nhất ? :

2/ Khi đánh giá bộ luật Hồng Đức, có nhiều ý kiến khác nhau. Em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời đúng nhất ? Bộ luật bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị Bộ luật bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao động Bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao động nhất là phụ nữ Vừa bảo vệ quyền lợi của giai cấp phong kiến vừa thỏa mãn yêu cầu của nhân dân. Bài tập: X

PowerPoint Presentation:

Trả lời các câu hỏi sgk. DẶN DOØ Học bài, xem trước mục II. Làm bài tập lịch sử. Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội. Vì sao nói: Thời Lê Sơ, quốc gia Đại Việt cường thịnh nhất Đông Nam Á.

PowerPoint Presentation:

TẠM BIỆT QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM !

authorStream Live Help