BAB 1 PENGENALAN KEPADA EKONOMI

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

by Cikgu MOHD FAIZAL BIN HARON

Comments

Presentation Transcript

BAB 1 PENGENALAN KEPADA EKONOMI:

BAB 1 PENGENALAN KEPADA EKONOMI

Slide 2:

1 Udara sangat diperlukan dalam kehidupan tetapi tidak mempunyai kos lepas kerana udara merupakan A barang awam B barang normal C barang keperluan D barang percuma JAWAPAN

Slide 3:

Antara berikut, yang manakah menerangkan ciri-ciri barang ekonomi? A Kos lepas sifar B penawarannya terhad C Disediakan oleh kerajaan D Digunakan oleh semua orang JAWAPAN

Slide 4:

Antara berikut, yang manakah menerangkan ciri-ciri barang ekonomi? A Kos lepas sifar B penawarannya terhad C Disediakan oleh kerajaan D Digunakan oleh semua orang JAWAPAN

Slide 5:

3. Berikut adalah ciri satu jenis barang. penawaran terhad mempunyai kos lepas Boleh digunakan oleh semua orang Apakah contoh barang itu? A Air terjun B Air mineral C Lampu jalan D Lampu meja JAWAPAN

Slide 6:

4. Apakah yang menyebabkan wujudnya masalah kekurangan dalam ekonomi? A Kehendak manusia yang tidak terhad tetapi sumber yang terhad B Kehendak manusia yang terhad dan sumber ekonomi juga terhad C Sumber ekonomi yang tidak terhad tetapi kehendak manusia yang terhad D Sumber ekonomi yang tidak terhad dan kehendak manusia yang tidak terhad JAWAPAN

Slide 7:

Apakah objektif utama penggunaan pengeluaran oleh firma faktor ? A Memaksimumkan kepuasan B Memenuhi kehendak manusia C Memaksimumkan keuntungan D Mencapai agihan yang saksama JAWAPAN

Slide 8:

6. Antara berikut, yang manakah bukan masalah asas ekonomi? A Memilih cara pengeluaran yang menjimatkan B Menentukan barang yang menjadi pilihan pengguna C Memastikan barang yang hendak dihasilkan D Menentukan kualiti barang yang hendak dikeluarkan JAWAPAN

Slide 9:

7. Berikut adalah maklumat mengenai firma.Setiap firma mempunyai matlamat dalam mengeluarkan barang. Maklumat itu ialah A Memaksimum kan kebajikan B Memaksimumkan kepuasan C Memaksimumkan kos lepas D Memaksimumkan keuntungan JAWAPAN

Slide 10:

8. Harga digunakan sebagai petunjuk dalam menyelesaikan masalah asas ekonomi. Antara berikut sistem ekonomimanakah yang melaksanakan amalan tersebut? A Sistem ekonomi sara diri B Sistem ekonomi kapitalis C Sistem ekonomi Perancangan pusat D Sistem ekonomi Campuran JAWAPAN

Slide 11:

Berikut adalah pernyataan mengenai ciri-ciri suatu sistem ekonomi. Semua kekayaan adalah milik Allah dan manusia hanyalah sebagai pemegang Amanah.Oleh itu, manusia haruslah menggunakansumber secekapnya tanpa mewujudkan pembaziran. Pernyataan di atas mungkin merujuk kepada A sistem ekonomi Islam B sistem ekonomi campuran C sistem ekonomikapitalis D sistem ekonomi perancangan pusat JAWAPAN

Slide 12:

10. Berikut adalah pernyataan bagi suatu sistem ekonomi Kerajaan telah mengadakan kawalan harga ke atas barang-barang keperluan asas Bagi mengelakkan pengguna dibebani dengan kenaikan harga berikutan Peningkatan dalam permintaan menjelang musim perayaan. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah jenis sistem ekonomi yang diamalkan oleh Kerajaan di atas? A sistem ekonomi Islam B sistem ekonomi kapitalis C sistem ekonomi campuran D sistem ekonomi perancangan pusat JAWAPAN

Slide 13:

11 Kerajaan mempunyai sebidang tanah yang boleh digunakan untu membina Kompleks sukan dan pada masa yang sama tanah itu juga boleh digunakan Untuk membina lapangan terbang. Antara berikut, apaka h masalah ekonomi yang mungkin dihadapi oleh kerajaan Dalam keadaan di atas? I Kos II Pilihan III Kekurangan sumber ekonomi IV Keperluan yang tidak terhad A I dan II B II dan III C II dan IV D III dan IV JAWAPAN

Slide 14:

Mengapakah masih wujud masalah kekurangan walaupun kerajaan melaksanakan pelbagai dasar ekonomi dari semasa ke semasa? A Berlakunya bencana alam B Wujudnya ketidakseimbangan pembangunan bandar dan desa C Terdapat jurang perbezaan antara golongan kaya dan golongan miskin D Terdapat ketidakseimbangan antara kehendak masyarakat dengan sumber Ekonomi. JAWAPAN

Slide 15:

Sumber ekonomi mempunyai pelbagai kegunaan untuk mengeluarkan pelbagai Jenis barangan .Apabila sesuatu barangan tertentu banyak dikeluarkan, barangan Lain terpaksa dikurangkan. Antara berikut masalah asas ekonomi yang manakah berhubung dengan pernyataan di atas? A Jenis barangan yang hendak dikeluarkan B Kuantiti barangan yang hendak dikeluarkan C Cara barangan hendak dikeluarkan D Untuk siapa barangan tersebut dikeluarkan JAWAPAN

Slide 16:

14 Sebuah firma dalam sistem ekonomi kapitalis ingin mengeluarkan sejenis barang yang menguntungkan. Apakah panduan yang boleh membantu firma itu membuat keputusan? A Corak perbelanjaan pengguna B Keputusan pengeluar C Kehendak kerajaan D Kualiti barang JAWAPAN

Slide 17:

15. ’Encik Ali dikenali sebagai seorang jutawan di daerahnya. Namun demikian, Beliau juga berhadapan dengan masalah kekurangan’ Berdasarkan ilmu ekonomi, apakah yang anda dapat rumuskan daripada Pernyataan di atas? A Masalah kekurangan berlaku kerana tidak bijak berbelanja B Masalah kekurangan berlaku akibat manusia terlalu memilih C Masalah kekurangan berlakau akibat kemahuan yang pelbagai diikuti dengan sumber ekonomi yang terhad D Masalah kekurangan wujud disebabkan manusia mementingkan tingkat Kesejahteraan yang tinggi. JA W APAN

Slide 18:

Antara berikut manakah kelemahan sistem ekonomi terancang? I Masyarakat kurang berusaha kerana tiada persaingan II Menghalang kebebasan rakyat memiliki sumber III Agihan pendapatan tidak seimbang IV Kebajikan rakyat terabai A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV #24. Slide 24 JAWAPAN

Slide 19:

17. Sistem ekonomi kapitalis menyelesaikan masalah bagaimana barangan hendak d ikeluarkan melalui A kaedah pengeluaran yang ditentukan oleh kerajaaan B kaedah persaingan antara firma dan juga kerajaan C kaedah meningkatkan penawaran dan permintaan D kaedah pengeluaran paling cekap dan meminimumkan kos JAWAP A N

Slide 20:

18. Bagaimanakah kerajaan campur tangan bagi menyelesaikan masalah apakah yang hendak dikeluarkan dalam sistem ekonomi campuran? A Mengawal tingkat harga barang B Mengeluarkan barang awam C Menggalakkan penggunaan teknologi moden D Menghadkan pengeluaran lesn perniagaan JAW A PAN

Slide 21:

19 Antara berikut, yang manakah adalah kelebihan sistem ekonomi kapitalis? I bebas membuat pilihan II daya usahaa individu tinggi III persaingan yang adil IV keutamaan untuk kebajikan rakyat A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV JAWAPAN

Slide 22:

20. Berpunca daaripada faktorfaktor pengeluaran yang terhad berbanding dengan Keinginan manusia yang terhad, maka wujudlah masalah ekonomi. Antara Berikut yang manakah bukan masalah ekonomi? A Kekurangan wang dan pendapatan B Meninggalkan barang yang kurang baik C Menentukan sistem ekonomi yang perlu dilaksanakan D Menentukan pilihan untuk memaksimumkan kepuasan JAWAPAN

Slide 23:

SOALAN TAMAT

Slide 24:

A

Slide 25:

B

Slide 26:

C

Slide 27:

D

authorStream Live Help