Gross National Income at Gross Domestic Product

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

AP Slideshow

Comments

Presentation Transcript

Gross National Income at Gross Domestic Product:

Gross National Income at Gross Domestic Product A.P. Slideshow

Gross National Income (GNI):

Ang Gross National Income (GNI) na dating tinatawag na ding Gross National Product ay tumutukoy sa kabuuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa . Kalimitang sinusukat ang GNI sa bawat quarter o sa loob ng isang taon . Ang GNI ay sinusukat gamit ang salapi ng isang bansa . Para sa paghahambing , ginagamit na pamantayan ang dolyar ng US. Gross National Income (GNI)

Gross Domestic Product (GDP):

Ang Gross Domestic Product (GDP) ay tumutukoy sa kabuuang produksiyon ng produkto at kagalingang ekonomiko ng isang bansa . Sinasalamin nito ang kabuuang halaga sa merkado ng mga produkto at serbisyong nalikha ng ekonomiya sa isang partikular na panahon . Kung mas malaki ang growth rate ( laki ng itinaas ng GDP), mas lumalakas ang ekonomiya ; kung mas malakas ang ekonomiya , mas marami ang mamumuhunan sa bansa at mas darami ang trabaho . Gross Domestic Product (GDP)

Pagkakaiba ng GNI at GDP:

GNI: Sinusukat ang kabuuang pampamilihang halaga ng lahat ng nabuong produkto at serbisyo sa ginawa sa loob ng itinakdang panahon . GDP: Sumusukat sa kabuuang pampamilihang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng isang takdang panahon sa loob ng isang bansa . Pagkakaiba ng GNI at GDP

Mga Paraan ng Pagsukat sa GNI:

1. Batay sa Paggasta (Expenditure Approach) Ang pambansang ekonomiya ay binubuo ng apat na sektor : sambahayan , bahay-kalakal , pamahalaan , at panlabas na sektor . Ang pinagkakagastusan ng bawat sektor ay ang sumusunod : Gastusing personal (C) – napapaloob dito ang mga gastos ng mga mamamayan tulad ng pagkain , damit , paglilibang , serbisyo ng manggugupit ng buhok , atbp . Lahat ng gastusin ng mga mamamayan ay kasama rito . Mga Paraan ng Pagsukat sa GNI

Slide 6:

b. Gastusin ng mga namumuhunan (I) – kabilang ang mga gastos ng mga bahay-kalakal tulad ng mga gamit sa opisina , hilaw na materyales para sa produksiyon , sahod ng manggagawa atbp . c . Gastusin ng pamahalaan (G) – kasama rito ang mga gastusin ng pamahalaan sa pagsasagawa ng mga proyektong panlipunan at iba pang gastusin nito . d . Gastusin ng panlabas na sektor (X – M) – makukuha ito kung ibabawas ang iniluluwa o export sa inaangkat o import.

Slide 7:

e . Statistical discrepancyb (SD) – ang anumang kakulangan o kalabisan sa pagkuwenta na hindi malaman kung saan ibibilang . Ito ay nagaganap sapagkat may mga transaksiyong hindi sapat ang mapagkukunan ng datos o impormasyon . f . Net Factor Income from Abroad (NFIFA) – tinatawag ding Net Primary Income; Makukuha ito kapag ibinawas ang gastos ng mga mamamayang nasa ibang bansa sa gastos ng mga dayuhang nasa loob ng bansa .

Slide 8:

2. Batay sa Pinagmulang Industriya (Industrial Origin/Value Added Approach) Sa paraang batay sa pinagmulan industriya , masusukat ang Gross Domestic Product ng bansa kung pagsasamahin ang kabuuang halaga ng produksiyon ng mga pangunahing industriya ng bansa . Kinapapalooban ito ng sektor ng agrikultura , industriya , at serbisyo . Sa kabilang banda , kung isasama ang Net Factor Income from Abroad o Net Primary Income sa kompyutasyon , masusukat din nito ang Gross National Income (GNI) ng bansa .

Slide 9:

3. Batay sa Kita (Income Approach) a . Sahod ng mga manggagawa – sahod na ibinabayad sa sambahayan mula sa mga bahay-kalakal at pamahalaan . b . Net Operating Surplus – tinubo ng mga korporasyong pribado at pag-aari at pinatatakbo ng pampamahalaan at iba pang mga negosyo . c . Depresasyon – pagbaba ng halaga ng yamang pisikal bunga ng pagkaluma bunga ng tuloy tuloy na paggamit paglipas ng panahon .

Slide 10:

d . Di- tuwirang buwis – Subsidya 1. Di- tuwirang buwis – kabilang dito ang sales tax, custom duties, lisensiya at iba pang di-tuwirang buwis . 2. Subsidya – salaping binabalikat at binabayaran ng pamahalaan nang hindi tumatanggap ng kapalit na produkto o serbisyo . Isang halimbawa nito ang pag-ako ng pamahalaan sa ilang bahagi ng bayarin ng mga sumasakay sa Light Rail Transit.

authorStream Live Help