Strijdende Staten filosofie

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

door Paul van Els HOVO 2009 STRIJDENDE STATEN & BEKVECHTENDE DENKERS

PowerPoint Presentation:

Overzicht HISTORISCHE ACHTERGROND MEESTER KONG MEESTER MO MEESTER ZHUANG MEESTER HAN FEI

PowerPoint Presentation:

Historische achtergrond

PowerPoint Presentation:

Samenleving hemel voorouderszielen koning (opperheerser) leenheren (verwanten, erfelijke opvolging) volk Zhou-dynastie Verval vanaf 9e eeuw v.C. relatie koning-leenheren en leenheren-onderling zwakker rivaliteit leenheren-onderling sterker

PowerPoint Presentation:

Strijd! Lentes- en Herfsten Strijdende Staten nominale erkenning Zhou koning → leenheren claimen zelf titel ‘koning’ oorlog heeft ceremonieel karakter → bittere machtstrijd oorlog met strijdwagens: adel en 1.000 tot 30.000 boeren → opkomst infanterie: 100.000+ dienstplichtige soldaten paarden voor strijdwagens → opkomst cavalerie eenvoudige wapens (bijl, pijl en boog, speer) → krachtige wapens in grote oplage (hellebaard, kruisboog)

PowerPoint Presentation:

Strijdende Staten 中國 zhongguo centrale staten

PowerPoint Presentation:

Wanorde! 天 tian ‘ hemel’ 地 di ‘ aarde’ 人 ren ‘ mens’ 王 wang ‘koning’ Ontstaan van de Chinese filosofie sociale ontwrichting leidt tot reflectie op die situatie h amvraag: hoe kon orde worden hersteld? Confucius 治 亂

PowerPoint Presentation:

孔丘 Kong Qiu (552-479 v.C.) 孔子 Meester Kong 孔夫子 Grootmeester Kong afkomstig uit Lu officiële functies niet geliefd (heersers, adel) werd privé-onderwijzer Kong zi 子曰:「有教無類。」 De meester zei: “In lesgeven maken we geen onderscheid tussen klassen” (15:38)

PowerPoint Presentation:

niets geschreven (verschil Westerse filosofie) Socrates (vragen) / Confucius (antwoorden) mondelinge antwoorden op vragen van discipelen Werkwijze van Confucius Mondelinge traditie Analecten? 論語 ‘u itspraken en gesprekken’ van Confucius en discipelen in de loop der eeuwen opgeschreven ( geheugensteuntjes ) nog veel later pas samengevoegd tot een boek (ca 150-140 vC)

PowerPoint Presentation:

Analecten 季文子三思而後行。子聞之,曰:「再,斯可矣。」 Ji Wenzi dacht drie keer na voordat hij iets uitvoerde. Toen de meester dit hoorde zei hij “Twee keer is voldoende.” (5.20) 子釣而不綱,弋不射宿。 Wanneer de meester ging vissen gebruikte hij geen net. Wanneer de meester ging jagen schoot hij niet op zittende vogels. (7:26) 子曰:「過而不改,是謂過矣!」 De meester zei: “Een fout maken en die niet verbeteren, dat is pas een fout!” (15:29) 子曰:「唯女子與小人為難養也!近之則不係,遠之則怨。」 De meester zei: “Meiden en onnozelen zijn moeilijk op te voeden. Als je ze te dicht nadert, zijn ze niet meer onderdanig. Als je ze op afstand houdt, zijn ze boos.”

PowerPoint Presentation:

Wereldbeeld van Confucius hier en nu geen vernieuwer, maar verkondiger van oude Zhou tradities geloofde in Gouden Eeuw (begin Zhou): Koning Wen [wijsheid] Koning Wu [daadkracht] Hertog van Zhou [onbaatzuchtigheid] stelde restauratie van de Zhou voor Hoe?

PowerPoint Presentation:

Leren opvoeding en opleiding van wie moet je leren? docenten (inhoud & voorbeeld) wat moet je leren? wijsheid van de oudheid 子曰:「學而不思則罔,思而不學則殆。」 De meester zei: “Van anderen leren zonder zelf te denken is vergeefse moeite; zelf denken zonder van anderen te leren is gevaarlijk” (2.15) 學

PowerPoint Presentation:

Omgangsvormen “rite”, “ritueel”, “juiste gedrag”, “juiste omgansvormen” voorbeelden: kleding manier om huis te betreden rouwperiode omgangsvormen van begin Zhou-dynastie 禮

PowerPoint Presentation:

Betrokkenheid betrokkenheid, humaniteit, medemenselijkheid denken aan medemens jezelf zo gedragen dat je anderen tot voorbeeld kunt zijn (m.n. heersers) 子曰:「 己所不欲,勿施於人 。」 De meester zei: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” (12.2) 仁

PowerPoint Presentation:

Plaatsbesef plichtsbesef, plaatsbesef, rechtschapenheid je plaats in de wereld kennen en ernaar handelen: 義 vorst / onderdaan vader / zoon man / vrouw broer / broertje vriend / vriend

PowerPoint Presentation:

Gentleman vroeger: adellijk persoon confucius: iedereen heeft de potentie een gentleman te worden niet: bekendheid nastreven wel: moreel goed zijn en dat overdragen op anderen 君子 子曰:「人不知而不慍,不亦君子乎?」 De meester zei: “Niet teleurgesteld zijn wanneer andere mensen je niet kennen, is dat niet de instelling van een gentleman?” (1.1)

PowerPoint Presentation:

Meester Mo Mozi 墨子 (ca. 479-381 v.C.) weinig bekend over persoon uit school van Confucius zelf veel volgelingen Confucianisme & Mohisme

PowerPoint Presentation:

Zorg voor elkeen 聖人以治天下為事者也,不可不察亂之所自起 。 當察亂何自起?起不相愛。 De wijze is degene die het ordenen van het rijk als zijn taak beschouwt. Hij mag niet nalaten te onderzoeken waaruit wanorde opkomt. Waaruit komt wanorde op? Wanneer we dit onderzoeken, blijkt dat het opkomt uit de afwezigheid van zorg voor elkeen. 兼愛

PowerPoint Presentation:

Zorg voor elkeen Confucius: eigen vorst, vader, man, broer, oudere vriend erkennen eerst voor je naasten zorgen, dan voor anderen 故竊異室以利其室,賊愛其身不愛人, 故賊人以利其身,此何也?皆起不相愛。 Doordat boeven zorg dragen voor hun eigen familie en niet voor andermans familie, bevoordelen zij hun eigen familie door andermans familie te bestelen. Doordat rovers zorg dragen voor zichzelf en niet voor anderen, bevoordelen zij zichzelf door anderen te beroven. Hoe komt dit? Dit komt door een gebrek aan zorg voor elkeen. Mozi: andere = eigen (vorst, vader, man, broer) zorg dragen voor andere als voor eigene → geen wanorde

PowerPoint Presentation:

Meester Zhuang Zhuangzi 莊子 ( circa 370-290 v.Chr. ) afkomstig uit Song 宋 Song: Shang-nazaten, handelscentrum werkzaam in laktuin

PowerPoint Presentation:

Vrijheid Toen Zhuangzi op een keer aan het vissen was in de rivier de Pu, werd hij opgezocht door twee ambtenaren met de koninklijke boodschap: "Ik wil u met het bestuur van mijn rijk belasten." Zhuangzi bleef vissen en zonder zijn hoofd te keren zei hij: "Ik heb gehoord dat er in Chu een heilige schildpad is die al drieduizend jaar dood is. De koning houdt hem in de tempel van zijn voorvaderen, gerold in doeken en opgesloten in een schrijn. Wat zou deze schildpad het liefst willen: dood zijn en zijn beenderen geëerd zien? Of zou hij liever leven en zijn staart door de modder slepen?" "Hij zou liever leven en zijn staart door de modder slepen," zeiden de ambtenaren. Zhuangzi zei: "Ga weg! Ik zal mijn staart door de modder slepen!"

PowerPoint Presentation:

Relativiteit Timmerman Shi kwam op weg naar Chi langs een beroemde oude eikenboom. Zijn leerling bleef bewonderend staan kijken, maar Shi liep gewoon door. De leerling haalde hem in en vroeg waarom hij de boom geen blik waardig keurde. Shi zei: “Het is een waardeloze boom, boten die ervan zijn gemaakt zullen zinken, meubels zullen kromtrekken. Daarom is hij ook zo oud geworden.” Thuis verscheen de boom in zijn droom en zei: “Wat verbeeld jij je wel, waardeloze man, dat ik waardeloos ben. Kijk naar de zogenaamd nuttige bomen: hun vruchten worden geplukt, hun takken worden afgerukt. Mijn nutteloosheid is voor mij van het hoogste nut.”

PowerPoint Presentation:

Spontaniteit Ding de kok was een os aan het slachten voor de vorst Wenhui. Bij iedere aanraking van zijn hand, bij iedere beweging van zijn schouder of van zijn voet, bij iedere stoot van zijn knie — zoef! zoef! Hij liet het mes rondzoeven en alles was in perfect ritme, alsof hij de dans van het moerbeibos uitvoerde of het ritme van de muziek aanhield. “Ah, dat is geweldig!” zei vorst Wenhui. “Hoe kan vaardigheid een dergelijke hoogte bereiken!” Ding de kok legde zijn mes neer en antwoordde: “Ik besteed aandacht aan de weg, vaardigheid heb ik achter me gelaten. Toen ik begon ossen te slachten, kon ik alleen ossen zien. Na drie jaar zag ik niet langer de hele os. En nu heb ik contact door de geest in mij. Waarneming is tot stilstand gekomen en de geest beweegt waar hij wil…”

PowerPoint Presentation:

Meester Han Fei Han Fei 韓非 (ca 280-233 v.Chr.) hoge komaf niet welsprekend (stotterde) wel welschrijvend kritiek op machtige mensen gevangen gezet zelfmoord aangebode n

PowerPoint Presentation:

Wetten, Beloningen, Staffen alle menselijke handelen wordt bepaald door eigenbelang mensen streven naar datgene wat hen voordeel kan brengen mensen vermijden datgene wat hun voortbestaan belemmerd De verlichte vorst beheerst zijn onderdanen met behulp van twee handvaten. Deze twee handvaten zijn straffen en beloningen. Wat bedoel ik met straffen en beloningen? Verminkingen en terechtstellingen zijn straffen; eerbewijzen en gunsten zijn beloningen. De onderdanen vrezen straffen en hopen te profiteren van beloningen. straffen en beloningen worden toegekend m.b.v. wetten wetten: openbaar, duidelijk, streng, rechtvaardig

PowerPoint Presentation:

我的演講 到此結束 謝謝各位 einde van de lezing, bedankt voor uw aandacht