Latest Indian News, Live News in Gujarati - Vishwagujarat

Views:
 
     
 

Presentation Description

Vishwagujarat Is An Online News Portal In Gujarati Language. Find News In Gujarati. Read Technology News, Sports Updates, Current Affairs, Education Samachar, Politics News, Business News, Bollywood Updates And National & International Gujarati News.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

આ ર઩ ી એ પન ી ય ોજ ન ા : ઩ શ િ મ ર ે ઱ વ ે ન ા ા સ ટ ે શ ન ોમ ા ા ‘ હ ે લ ઩ ઩ ૉ ઇ ન ટ ’ www.vishwagujarat.com/gu Latest Gujarati News - ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન ન ા ઩ ર ય વ ય ભ ા ા થ ન ા ય ી ભ ર શર ા ઓ ન ી લ ૂ ા ટપા ટ ત થ ા વ લ વ લ ધ પ કા ય ન ા ગ ુ ન ા ઓ ન ે ય ોકલ ા ભ ા ટ ે વ લ ળ ે ઴ ત: ભ ર શર ા દ ા ય ા સ ટ ે ળ ન ઩ ય ન ા પ ર ૅટપૉ ભ મ ભ ા ા ઘ ર ડમ ા ઱ ન ી વ લ ઩ ય ી ત ર દ ળ ા ભ ા ા ઊ બ ા ય શી ન ે ભ દ દ ભ ા ટ ે શા થ ઊ ચ ો કય ળ ે ત મ ા ય ે વ ા ભ ે ઩ ક ે વ ી વ ી ટી લ ી ન ી ચ કા વ ણ ી ભ ા ટ ે ફ ે ઠ ે ર ા ઩ ોર ી વ ન ા જ લ ા ન પ લ ા વ ી ન ી ન જ ક ઩ શોચ ી ન ે વ ભ સ મ ા ઉ ક ે ર લ ા ન ો પ મ ા વ કય ળ ે . ઩ વ િ ભ ય ે ર લ ે ન ા આ ય ઩ ી એ પન ા ડી આ ઇ જ કભ ચ ી પ વ વ ક ોર ય ટી કવ ભ ળ ન ય ડી. ફ ી. કા વ ય ન ા ભ ગ જ ન ી ઩ ે દ ા ળ આ મ ોજ ન ા છ ે . જ ોક ે આ ય ઩ ી એ પભ ા ા વ ત ત સ ટા પન ી ખ ે ચ વ ા ભ ે ભ ર શર ા પ લ ા વ ી ઓ ન ી સ ુ ય ક ા ન ો મ ુ દ ો વ લ કટ શોલ ા થ ી મ ોજ ન ા ન ે અ ભ ર ભ ા ા મ ૂ કલ ા ન ુ ા વ લ ચ ા ય ુ ુ છ ે . ઩ વ િ ભ ય ે ર લ ે ન ા મ ુ ા ફ ઇ ર ડવ લ ઝ ન ન ા વ ફ ફ મ ન સ ટ ે ળ ન વ ર શત સ ુ ય ત ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન સ ુ ધ ી શ ે લ ઩ ઩ ૉ ઇ ન ટ ળ ર કય લ ા ન ી મ ોજ ન ા ઘ ડી કા ઢ ી છ ે . ટા મ ર વ પ઱ ય શી ઩ છ ી અ ભ ે આ ગ ા ભ ી લ ઴ મ ન ા જ ન ય ુ આ ય ી ભ ા ા વ ફ ફ મ ન ન ા ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન વ ર શત સ ુ ય ત ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન ન ો વ ભ ા લ ે ળ કમ ો છ ે એ વ ુ ા આ ય ઩ ી એ પન ા ટોચ ન ા અ વ ધ કા ય ી એ જ ણ ા વ ય ુ ા શત ુ ા . ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન ન ા ઩ ર ય વ ય અ ન ે ર ોકર ટ ે ન ભ ા ા ભ ર શર ા પ લ ા વ ી ઓ ન ી વ ા ભ ે ગ ુ ન ા ઓ લ ધ ત ા જ ત ા શોલ ા થ ી પ લ ા વ ી ઓ ન ે લ ધ ુ સ ુ ય ક ા ઩ ૂ ય ી ઩ ા ડલ ા ન ા બ ા ગ ર ઩ ે ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન ન ા ઩ ર ય વ ય ભ ા ા ‘ શ ે લ ઩- ઩ ૉ ઇ ન ટ ’ ઊ બ ા કય લ ા ન ી ય ે ર લ ે પ ોે ે ટ ે ક ળ ન પોવ મ આ ય ઩ ી એ પ એ મ ોજ ન ા ઘ ડી કા ઢ ી છ ે Latest Gujarati News - Vishwagujarat ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન ન ા પ ર ૅટપૉ ભ મ ભ ા ા શા ર ન ી વ ા ખ મ ા કય ત ા ડફ ર વ ા ખ મ ા ભ ા ા વ ી વ ી ટી લ ી ક ે ભ ે ય ા ર ગ ા લ લ ા ભ ા ા આ લ ળ ે એ વ ુ ા ત ે ભ ણ ે લ ધ ુ ભ ા ા જ ણ ા વ ય ુ ા શત ુ ા . આ મ ોજ ન ા ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન ન ા ઩ ર ય વ ય ત થ ા ર ોકર ટ ે ન ભ ા ા થ મ ે ર ા ગ ુ ન ા ઓ ન ે અ ટકા લ લ ા ભ ા ટ ે આ ગ લ ી ઩ શ ે ર છ ે . આ મ ોજ ન ા ભ ા ટ ે ળ ર આ ત ભ ા ા આ મ ર ે ન ડ પ ર ૅટપૉ ભ મ ત થ ા મ ુ ખ મ પ ર ૅટપૉ ભ મ ન ી ઩ વ ા દ ગ ી કય લ ા ભ ા ા આ લ ી છ ે જ મ ા ય ે વ ી વ ી ટી લ ી ક ે ભ ે ય ા ન ે અ ઩ ગ ે ડ કય લ ા ભ ા ટ ે સ ટ ે ળ ન ઩ ય ન ા ક ર ોઝ વ ર કિ ટ ટ ે લ ર વ લ ઝ ન વ ી વ ી ટી લ ી ન ે અ ઩ ગ ે ડ કય લ ા ન ી મ ોજ ન ા છ ે .

slide 2:

શા ર ન ા વ ી વ ી ટી લ ી ક ે ભ ે ય ા ન ી ત ુ ર ન ા ભ ા ા આ ઇ ઩ ી પ ોટોકોર ફ ે ઝ ય ા ખ લ ા ભ ા ા આ લ ળ ે . ઉ લ ર ે ખ ન ી મ છ ે ક ે મ ુ ા ફ ઇ ર ડવ લ ઝ ન ભ ા ા શા ર ભ ા ા વ લ વ લ ધ ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન ભ ા ા ક ુ ર ભ ઱ ી ન ે ૪ ૬ ૮ થ ી લ ધ ુ વ ી વ ી ટી લ ી ક ે ભ ે ય ા ફ ે વ ા ડા મ ા છ ે જ મ ા ય ે દ શા ણ ુ થ ી સ ુ ય ત વ ે ક ળ ન ભ ા ા ૧ ૧ ૦ છ ે . આ ભ છ ત ા ા વ ે ક ળ ન ન ા અ ન મ ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન ન ા પ ર ૅટપૉ ભ મ ભ ા ા લ ધ ુ વ ી વ ી ટી લ ી ફ ે વ ા ડલ ા ન ી મ ોજ ન ા છ ે ત થ ા ટ ૅ ન ડય ફ શા ય ઩ ા ડલ ા ભ ા ા આ વ મ ા છ ે . પ ે બ ુ આ ય ી ભ ર શન ા સ ુ ધ ી ભ ા ા લ ધ ુ વ ી વ ી ટી લ ી ફ ે વ ા ડલ ા ભ ા ા આ લ ળ ે . ર ે ઱ વ ે પ ધ ા ન ન ા હસ ત ે જ ન ય ુ આ રી મ ા ા ઉ દ ા ટન એ ભ- ઇ ન ન ડક ે ટય ભ ા ા ઇ ભ ય જ ન વ ી ભ ા ા જ મ ા ય ે ક ા ટોર ર ભ વ મ સ ત શોલ ા થ ી પ લ ા વ ી દ ા ય ા ભ ે વ ે જ ભ ા ય પત ત ા કી દ ે ભ દ દ ઩ ૂ ય ી ઩ ા ડલ ા ન ી મ ોજ ન ા છ ે . આ ફ ા ન ે મ ોજ ન ા ન ી ળ ર આ ત જ ન ય ુ આ ય ી ન ા ભ ધ મ અ થ લ ા એ ન ડભ ા ા ળ ર કય ી ળ કા મ છ ે . આ મ ોજ ન ા ન ે ઩ ણ ર ી ર ી ઝ ા ડી ક ે ન ર ી મ ય ે ર લ ે પ ધ ા ન સ ુ ય ે ળ પ ભ ુ ન ા શસ ત ે કય લ ા ભ ા ા આ લ ળ ે એ વ ુ ા આ ય ઩ ી એ પન ા લ ર ય ષ ઠ અ વ ધ કા ય ી એ જ ણ ા વ ય ુ ા શત ુ ા . પ લ ા વ ી ઓ ન ે ઝ ડ઩ ી સ ુ ય ક ા ઩ ૂ ય ી ઩ ા ડલ ા ન ા બ ા ગ ર ઩ શ ે લ ઩ ઩ ૉ ઇ ન ટન ી મ ોજ ન ા છ ે . શ ે લ ઩ ઩ ૉ ઇ ન ટન ી મ ોજ ન ા વ ા થ ે એ ભ- ઇ ન ન ડક ે ટય ભ ા ય પત ભ ર શર ા ઓ ન ી ત ા કી દ ે સ ુ ય ક ા ઩ ૂ ય ી ઩ ા ડલ ા ન ી મ ોજ ન ા છ ે . Latest Gujarati News - Vishwagujarat દ સ સ ટ ે શ ન મ ા ા થ શ ે શ ુ ભ ા ર ા ભ મ ુ ા ફ ઇ વ ફ ફ મ ન ન ા ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન વ ા થ ે ગ ુ જ ય ા ત ભ ા ા સ ુ ય ત ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન ન ો વ ભ ા લ ે ળ શ ે લ ઩ ઩ ૉ ઇ ન ટ ભ ા ટ ે કમ ો છ ે . મ ુ ા ફ ઇ વ ફ ફ મ ન ન ા ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન ભ ા ા ચ ચ મ ગ ે ટ મ ુ ા ફ ઇ વ ે ન ટર ફ ા ા ર ા અ ન ે ફ ા ા ર ા ટવ ભ િ ન વ અ ધ ે ય ી ફ ોય ી લ ર ી લ વ ઇ વ લ ય ા ય અ ન ે સ ુ ય ત ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન ન ો વ ભ ા લ ે ળ થ ા મ છ ે . આ ફ ધ ા સ ટ ે ળ ન ભ ા ા પ મ ોગ વ પ઱ ય હ ા ઩ છ ી લ ધ ુ ય ે ર લ ે સ ટ ે ળ ન ભ ા ા પ ર િમ ા શા થ ધ ય લ ા ભ ા ા આ લ ળ ે . જ ોક ે શા થ ઊ ચ ો કય ી ન ે ભ દ દ ભ ા ગ લ ા ન ી પ ર િમ ા ન ો કોઇ દ ુ ર ુ ઩ મ ોગ કય ી ળ ક ે છ ે ઩ ય ા ત ુ મ ોજ ન ા ખ ોટી ન થ ી એ વ ુ ા પ લ ા વ ી વ ા ગ ઠન ન ા સ ૂ ત ોએ જ ણ ા વ ય ુ ા શત ુ ા . Source : http://www.vishwagujarat.com/gu/west-railway-stations-help-point