THO CON AN GI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Đờ̀ tài:: Thỏ con ăn gỡ? Người thực hiợ̀n : Nguyễn Thi Nhung Trường mõ̀m non Liờn Cơ LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI

Đàm thoại : 

Đàm thoại Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?

Slide 6: 

Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

Slide 8: 

Gà trống mời thỏ con ăn gì? Thỏ con có ăn không?

Slide 10: 

Ai mời thỏ ăn cá? Thỏ trả lời như thế nào?

Slide 12: 

Các con có biết thỏ ăn gì không? Ai đã mang thức ăn đến cho thỏ?