Hoàng hạc lâu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Hoàng H?c Lâu

Slide 2: 

Tích nhân di th?a hoàng h?c kh? Th? d?a không du hoàng h?c lâu Hoàng h?c nh?t kh? b?t ph?c ph?n B?ch vân thiên t?i không du duTình xuyên l?ch l?ch Hán Duong th? Phuong th?o thê thê Anh Vu châuNh?t m? huong quan hà x? th? Yên ba giang thu?ng s? nhân s?u

Slide 5: 

Xua Tiên c?i h?c lên tr?i ,L?u tho b? l?i bên d?i bo vo.H?c dâu v? n?a mà ch? ,Ngàn nam mây tr?ng l?ng l? trôi ngang.Hán Duong m?t d?i n?ng vàng ,C? huong Anh Vu ngút ngàn xanh lo.Tr?i chi?u ,d?t khách ng?n ngo ,Ð?u sông, khói sóng v?t v? v? dâu. Ph?m kh?c Trí/ 2010

Slide 8: 

H?c ch? Tiên v? noi cõi xaTh?m cu l?u hoang d?ng th?n th?H?c di, di mãi không v? n?aMây tr?ng ngàn nam v?n l?ng l?Hán Duong b?n nu?c cây in bóngAnh Vu c? thom mùi huong xuaQuê nhà bi?n bi?t tìm dâu n?a Khói sóng Tru?ng Giang, l? u?t nhoà

Slide 11: 

L?u h?c vàng nay dã v?ng r?i!            Xua tiên c?i h?c vút lên tr?i            Ðâu còn v? n?a mà trông ngóng            Mây tr?ng ngàn nam l?ng l? trôi            Hán Duong soi bóng bên dòng nu?c            Anh Vu xanh xanh huong ngát roi            X? ngu?i chi?u xu?ng bu?n ngo ng?n            Quê m? tìm dâu, khói sóng v?i Song Quang

authorStream Live Help