Tinh khuc chieu mua

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chi?u mua ngày nào . . . sánh bu?c bên nhau Tin yêu d?t dào . . . m?ng u?c mai sau Tình Khúc Chi?u Mua PPS: M? H?nh

Slide 2: 

Cho ân tình d?u mãi mãi dài lâu Cho duyên tình d?u d?ng khóc thuong dau!

Slide 3: 

Tình ch?t . . . không d?i ch?! Tình xa . . . ai nào ng?! Tình dã . . . phai nh?t màu . . . còn dâu?

Slide 4: 

Tình trót . . . trao v? ngu?i Thì d?u . . . l? làng r?i Ngu?i h?i . . . xin tr?n d?i . . . l? loi!

Slide 5: 

Chi?u mua ngày nào . . . sánh bu?c bên nhau Tin yêu d?t dào . . . m?ng u?c mai sau

Slide 6: 

Cho ân tình d?u . . . mãi mãi dài lâu Cho duyên tình d?u d?ng khóc thuong dau!

Slide 7: 

Chi?u nay m?t mình . . . chi?c bóng don côi Mua roi gi?t bu?n . . . giá bu?t tim tôi

Slide 8: 

Mua roi l?nh lùng . . . xóa d?u chân xua Tin yêu bây gi? . . . tr? l?i ngu?i xua

Slide 9: 

Tình l? . . . nên tình bu?n Tình xa . . . nên tình s?u! Tình yêu . . . phai nh?t màu . . . tình dau

Slide 10: 

L?i cu?i . . . cho cu?c tình Dù dã . . . bao mu?n phi?n Lòng v?n . . . yêu tr?n d?i ... ngu?i yêu oi!

Slide 11: 

Chi?u mua ngày nào . . . sánh bu?c bên nhau Tin yêu d?t dào . . . m?ng u?c mai sau

Slide 12: 

Cho ân tình d?u . . . mãi mãi dài lâu Cho duyên tình d?u d?ng khóc thuong dau!

Slide 13: 

Chi?u nay m?t mình . . . chi?c bóng don côi Mua roi gi?t bu?n . . . giá bu?t tim tôi

Slide 14: 

Mua roi l?nh lùng . . . xóa d?u chân xua Tin yêu bây gi? . . . tr? l?i ngu?i xua

Slide 15: 

Ti?ng hát: B?ng Ki?u, Luong Tùng Quang, Tr?n Thái Hòa, Minh Tuy?t, Ng?c Liên, Trâm Anh Nguy?n Ánh 9 Tình Khúc Chi?u Mua

Slide 16: 

Chi?u mua ngày nào . . . sánh bu?c bên nhau Tin yêu d?t dào . . . m?ng u?c mai sau

Slide 17: 

Cho ân tình d?u . . . mãi mãi dài lâu Cho duyên tình d?u d?ng khóc thuong dau! Chi?u nay m?t mình . . . chi?c bóng don côi

Slide 18: 

Mua roi gi?t bu?n . . . giá bu?t tim tôi Mua roi l?nh lùng . . . xóa d?u chân xua Tin yêu bây gi? . . . tr? l?i ngu?i xua

Slide 19: 

Chi?u nay m?t mình . . . chi?c bóng don côi Mua roi gi?t bu?n . . . giá bu?t tim tôi

Slide 20: 

Mua roi l?nh lùng . . . xóa d?u chân xua Tin yêu bây gi? . . . tr? l?i ngu?i xua

Slide 21: 

Tin yêu bây gi? . . . tr? l?i ngu?i xua

Slide 22: 

Tho Tr?nh Tây Ninh Ngày tho ?u tan theo b?t bèo muôn noi Ngu?i yêu d?u vui bu?n có dôi nhung nay Tàn mong u?c xuôi ngu?c trót d?i chua xong Nhìn phía tru?c bong bóng v? màn mua mênh mông Mua roi ng?p tr?i mà sao l? s?u không voi? Bao gi? s? g?p l?i ngu?i oi? Su?t d?i d?u ch?ng g?p tình v?n mãi không phai phôi Nhung mua oi! d?ng roi d? cho ta quên du?c ngu?i U?c gì gi?t thôi roi…

Slide 23: 

PPS: M? H?nh