Loteria promocyjna i Loteria audiotekstowa

Views:
 
     
 

Presentation Description

Zwiększ rozpoznawalność swojej marki! Skorzystaj z oferty loterii promocyjnych i audiotekstowych! Więcej pod adresem https://www.motivationdirect.pl/

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Motivation Direct Loteria promocyjna i loteria audiotekstowa

slide 2:

Menu Loteria promocyjna i loteria audiowizualna 1. Wstęp Czego dotyczy prezentacja 2. Loterie promocyjne Jak to działa 3. Loterie audioteksowe Na czym to polega 4. Planowanie Jak dobrze zaplanować 5. Organizacja Jak to zrobić 6. Kontakt Dane teleadresowe https://www.motivationdirect.pl/oferta/loterie-i-konkursy/loteria/ Loteria promocyjna i loteria audiotekstowa Motivation Direct

slide 3:

Wstęp

slide 4:

Loteria promocyjna i loteria audiowizualna Dochody Zadowolenie Świadomość klientów Wstęp Czego dotyczy prezentacja Loteria to jedna ze skuteczniejszych form wspierania sprzedaży. Jako mechanizm do tworzenia zmasowanych akcji promocyjnych pozwala na dotarcie do szerokiej grupy odbiorców. Umożliwia również aktywizację i budowę świadomości marki a także lojalności wśród klientów. Dla klientów jest to doskonała rozrywka oraz szansa na atrakcyjne nagrody przy stosunkowo niewielkiej formie aktywności. Dla firmy jest to doskonała promocja dzięki której pozyska nowych klientów https://www.motivationdirect.pl/oferta/loterie-i-konkursy/loteria/ Loteria promocyjna i loteria audiotekstowa Motivation Direct

slide 5:

Loterie promocyjne

slide 6:

Loterie promocyjne Jak to działa Czym jest loteria promocyjna Loteria promocyjna okr eś l ona jest przez regulamin jest to r ó wni e ż gra w k t ór ej nabywa się towar us łu g ę lub inny do w ód ud z i ału. Dz i ęki temu osoba ma mo żliw ość nieodp ła tnego u dzi ału w loterii a sam organizator zapewnia nagrody pieni ę ż ne lub rzeczowe. W loterii promocyjnej mogą br ać ud zi ał osobynie pos i ada jące 18 lat. https://www.motivationdirect.pl/oferta/loterie-i-konkursy/loteria/ Loteria promocyjna i loteria audiotekstowa Motivation Direct

slide 7:

Loterie audioteksowe

slide 8:

Loterie audioteksowe Na czym to polega Czym jest loteria audioteksowa Jest to gra losowa w k t ór ej mo żna u c z es tni c z y ć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest połącz en i e telefoniczne oc z y wi ści e odp ł a tne natomiast w drugim wariancie w y s yła się kr ót ki e SMS-y. Organizator oferuje wygrane p i enię żne lub rzeczowe. https://www.motivationdirect.pl/oferta/loterie-i-konkursy/loteria/ Loteria promocyjna i loteria audiotekstowa Motivation Direct

slide 9:

Organizacja

slide 10:

https://www.motivationdirect.pl/oferta/loterie-i-konkursy/loteria/ Loteria promocyjna i loteria audiotekstowa Motivation Direct Planowanie Jak dobrze zaplanować Dz i ęk i tym elementom istnieje mo żliw ość ustalenia zasad ud zi ału w loterii/konkursie oraz form komunikacji z uczestnikami. Co naj w ażniejs z e trzeba us t ali ć c z eś ć formalno- pr a wną c ałej akcjiw tymregulamin. Prawidłowe planowanie

slide 11:

Organizacja Jak to zrobić https://www.motivationdirect.pl/oferta/loterie-i-konkursy/loteria/ Loteria promocyjna i loteria audiotekstowa Motivation Direct

slide 12:

Kontakt

slide 13:

https://www.motivationdirect.pl/oferta/loterie-i-konkursy/loteria/ Loteria promocyjna i loteria audiotekstowa Motivation Direct Adres Telefon tel.: +48 22 201 24 56 fax: +48 22 201 24 86 Email / Strona infomotivationdirect.pl https://www.motivationdirect.pl/ Kontakt Dane teleadresowe

authorStream Live Help