DALAT_DU_KY

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ðà l?t du ký Phó d?c M?n

Slide 2: 

Dalat là m?t thành ph? ? Cao nguyên Lang Biang ( Lâm Viên), cách m?t nu?c bi?n 1500m. khí h?u Dalat mát m?, nhi?t d? trung bình 17-18 d? C, m?t nam có 2 mùa: mùa mua t? tháng 5-11, và di nhiên mùa khô t? tháng 11-5 ! Dalat có it sông ngòi, nhung l?i có nhi?u h? và thác r?t d?p: H? Xuân Huong, Than Th?, Su?i Vàng, Mê Linh..V?n Ki?p. H? Xuân Huong ? gi?a thành ph?, v?i chu vi kho?ng 5km (left click d? xem ti?p cho nhanh , ho?c c? d? nó tàn tàn… ch?y ) H? XUÂN HUONG H? THAN TH? SU?I VÀNG H? MÊ LINH

Slide 3: 

Ch? có 2 con sông là Ða Nhim va Ða Dung khoi ngu?n t? núi Lang Biang. V? thác thì t? g?n d?n xa ta có thác Cam Ly, Datanla, Prenn, Gougah, Pongour... Nh?ng h? ? Dalat thu?ng có hình tròn, b?u d?c... Núi LangBiang Thác CAM LY Thác DATANLA Thác PRENN Thác Gougah Thác Pongour

Slide 4: 

Dalat cách Saigon g?n 300km theo du?ng b?. Dalat có phi tru?ng Lien Khang nên có th? d?n Dalat theo du?ng b? hay du?ng hàng không. Ði du?ng b? t? Saigon lên có m?t hai ch? mà tôi còn nh?: d?u tiên là Ð?nh quán v?i m?y hòn dá ch?ng lên trông ng? nghinh. Khi xe dò lên dèo Blao ( B?o L?c) thì có 2 chi ti?t : 2 bên du?ng s? th?y co man nào là chu?i, và d?n dây thì cái nóng b?c c?a Saigon bi?n m?t và ta th?y không khí ch?t d?u mát h?n l?i. Sau nh?ng vùng d?y chu?i thì r?ng thông ( lo?i thông 3 lá) b?t d?u xu?t hi?n.

Slide 5: 

Nam 1986 l?n d?u tiên tôi tr? v? Dalat sau 26 nam xa cách, cái xe ch? chúng tôi b? hu n?m ? Blao t? 1gi? trua d?n 5-6 gi? chi?u m?i di ti?p. Tôi ng?i sau lung tài x?, nghe bác tài nói v?i lo xe là cái th?ng b? hu ph?i xài th?ng s? . Lúc xe dò ì ?ch leo dèo là tôi run l?p c?p trong b?ng!. 9gi? t?i xe xu?ng d?c ngang qua khách s?n Palace, nhìn bên trái cái KS to dùng tr?ng mu?t và sáng r?c, còn bên ph?i thì b? H? XH v?i nhà Th?y t? cung sáng dèn , lúc dó tôi m?i th? phào h?t lo! ÐÈO B?O L?C Khách s?n PALACE H? XUÂN HUONG và nhà TH?Y T?

Slide 6: 

BS Alexandre Yersin khám phá ra Dalat nam 1890 khi ông di theo du?ng b? t? Nha Trang v? Saigon thay vì di tàu th?y. 3 nam sau ông làm l?i cu?c thám hi?m và khám phá ra Cao nguyên Lang Biang.  Vùng Dalat là noi cu ng? c?a b? l?c ngu?i Lat,  có con su?i nh? và ngu?i ta g?i con su?i này là Da Lat ( Da = Dak ti?ng d?a phuong có nghia là nu?c ) nhu v?y Dalat là su?i nu?c c?a ngu?i Lat ( là su?i Cam Ly hay thác Cam ly). V? phía ngu?i Pháp, nh?ng ngu?i dã khám phá ra Dalat thì có x? d?ng d?n ch?ng b?ng ti?ng La-tinh  de gi?i nghia tên Dalat: " Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem" = Elle donne aux uns la Joie, aux autres la Sante - Cho ngu?i này ngu?n vui, cho ngu?i khác s?c kh?e. Alexandre Yersin L?CH S? PHÁT TRI?N DALAT

Slide 7: 

Toàn quy?n Pháp th?i dó là Paul Doumer, nam 1900 dã di tham Dalat và dã ch?n Dalat làm noi ngh? mát cho công ch?c Phap t?i VN. Trong vòng 10 nam Phap cho xây d?ng tuy?n du?ng xe l?a t? Phan rang lên, r?i tuy?n du?ng b? t? Phan Thiet lên. Nam 1916 t?nh Lang Biang du?c thành l?p, và Dalat tr? thành T?nh l?. T? 1916 có th? di t? Saigon lên Dalat qua Phan rang ho?c Phan Thiet ( khoang 350km) Nam 1922 Khách s?n Lang Biang Palace ( sau la KS Palace) du?c khai truong. T? nam 1919 d?n nam 1934 m?y chi?c d?p du?c l?n lu?t xây d?ng d? ch?n ngang nhánh sông Cam Ly t?o nên Grand Lac – H? Xuân Huong Dalat b?t d?u du?c phát tri?n thành m?t thành ph? kho?ng t? nam 1923. Nam 1932 du?ng b? t? Saigon lên Dalat qua dèo Blao du?c hoàn t?t. Paul Doumer Khách s?n Lang Biang Palace

Slide 8: 

Tru?ng Petit Lycee Yersin ( noi tôi dã h?c 5 nam ti?u h?c) du?c hoàn t?t  nam 1927. Sau dó tru?ng Grand Lycee Yersin ho?t d?ng t? nam1935. Tru?ng Couvent des Oiseaux riêng cho n? sinh du?c các bà so qu?n lý cung ra d?i cùng nam. Couvent des Oiseaux

Slide 9: 

Nhà th? l?n Dalat ( nhà th? Con Gà) du?c xây c?t t? 1931 - 1942. Khu ch? ? ?p Ánh Sáng du?c d?i lên ch? khu Hòa Bình hi?n nay nam 1929, d?ng lên b?ng g? l?p tôn, sau dó vài nam du?c tái thi?t l?i b?ng g?ch d?p hon sau khi bi cháy r?i. Ðó là s? phát tri?n ban d?u c?a Thành ph? Dalat. Ý tu?ng c?a anh TMTrung phát tri?n k? ngh? tr?ng hoa ? Dalat là ý hay d?y. Chúng ta cùng dóng góp vào nhé….

Slide 10: 

Dalat nh?ng nam 195…..Thành ph? ngàn thông v?i m?t v? hoang so hùng vi. Xu?ng ch? nh?ng cu dân c?a Dalat trong nh?ng b? qu?n áo ?m, x?m màu , khí h?u Dalat lúc nào cung mát l?nh nên trên ngu?i có khoác thêm áo ?m nhu áo len, áo “ vét”. DALAT NGÀY XUA

Slide 11: 

Ngoài ra ngu?i b?n d?a , ban d?u thu?ng du?c gán m?t cái tên không m?y van minh: M?i! V? sau t? th?i T?ng th?ng Ngô Ðình Di?m du?c khuy?n cáo là nên g?i là “ d?ng bào Thu?ng”. Nh?ng ngu?i b?n d?a này thu?ng “gùi” ra ch? nh?ng v?t ph?m c?a núi r?ng d? bán ho?c d?i chác v?i ngu?i kinh. Dùng d?ng t? “gùi” vì trang b? c?a ngu?i Thu?ng là m?t cái gi? dan b?ng mây tròn và cao có quai deo ? lung. T?t c? v?t ph?m dem ra ch? d?u d?ng trong gùi – danh t? dùng luôn làm d?ng t? – Gùi deo ? lung, còn chà g?c thì khoác ? vai. Chà g?c là d?ng c? kiêm vu khí di r?ng c?a ngu?i Thu?ng, g?m có m?t cán dài b?ng g? có hình cái ba toong , ? ch? cán cong là m?t lu?i thép d?y và s?c g?n th?ng lên nhu m?t lu?i rìu , dùng d? ch?t cây, cành…. Ðàn ông thì ? tr?n, du?i qu?n kh?, di chân d?t, dàn bà cung ? tr?n, du?i là m?t cái váy dài den gi?a c?ng chân, có khi h? còn d?u theo con nh? ? lung. Còn n?u không na theo con nh? thì h? cung deo gùi d? d?ng v?t ph?m. Có khi thay vì con nh? trên lung, h? d?t theo nh?ng d?a tr? l?n hon, tr?n nhu nh?ng ch?y loang quang…

Slide 12: 

Ch? Dalat ngày xua là khu Hòa Bình bây gi? là ch? chính. ? m?t kho?ng d?t tr?ng ? tu?t phía sau ch?, bên tay ph?i là noi t?p trung nh?ng hàng rong. Nh?ng ngu?i Thu?ng thu?ng t?p trung ? dây, bày nh?ng v?t ph?m dem ra ? l? du?ng. H? d?ng, ng?i và chào hàng… Nh?ng ngày cu?i tu?n , có khi có nh?ng dám ki?u “ Son dông mãi võ d?n bày nh?ng lo?i nhu thu?c tr? sâu rang, thu?c x? lãi….dánh tr?ng …hò hét…bi?u di?n nh?ng màn xi?c don gi?n d? lôi kéo ngu?i d?n xem. Ðu?c m?t lúc th?y dã dông ngu?i bu l?i thì h? ngung di?n , dem hàng di m?t vòng d? m?i ngu?i xem mua ?ng h?.

Slide 13: 

Trên dây là ?nh ch?p ch? Dalat. Ngu?i ch?p là ba tôi v?i cái máy ?nh Kodak ki?u c? màu den to b?ng cu?n sách c? nh?, khi b?t n?p thì ?ng kính thòi ra , n?i v?i máy b?ng m?t b? ph?n b?ng gi?y c?ng cung màu den x?p theo ki?u dàn ?c-coóc-dê-ông. Tôi còn luu tr? du?c m?t s? ?nh c?a ông c? ch?p th?i dó. Các b?n có th? th?y c?nh h?p ch?, th?y nh?ng xe hoi th?i dó, ch? y?u là Traction Citroen và Peugeot 103 hay 203 gì dó. Ngoài ra các b?n còn th?y r?t nhi?u nón lá, dó là d?c trung c?a ph? n?, còn dàn ông thì là nón c?i , nhung không ph?i nón c?i màu tr?ng c?a các “ông ch?” ngu?i Pháp.

Slide 14: 

Bên trái ?nh là dãy ph? bên hông ch?. Ngu?i Tàu chi?m linh nh?ng can nhà có v? trí “chi?n lu?c” ? ngay góc ph? ( bây gi? g?i là nhà 2 m?t du?ng”. Có 2 ti?m t?p hóa l?n d?i di?n nhau là ti?m Winh Ch?n và ti?m Vinh Hoa. Ðó là kh?i d?u c?a dãy nhà ph? ? d?c theo hông trái c?a ch? Dalat.

Slide 15: 

Bên hông ph?i ( không th?y trong ?nh) là m?t dãy ph? ki?u Tây. Dãy ph? này du?c d?ng trên cái n?n cao hon , có nh?ng b?c thang d? di lên. Vì th? d?t hoi d?c nên cái n?n dó ph?i thay d?i tùy theo d? d?c. Dãy nhà này phía m?t ti?n nhìn ra hông ch? là m?t hành lang di b?. M?t ti?n du?c phân thành nhi?u lo?i c?a hàng, v?i c?a ki?ng sang tr?ng, g?m các c?a hàng t?p ph?m, hàng luu ni?m, ti?m may, ti?m h?t tóc u?n tóc v.v…

Slide 16: 

Nha Ð?a Du Dalat dã xây d?ng m?t s? nhà ? chung quanh s? làm d? cho các nhân viên chuy?n t? co s? c?a Nha t? Gia Ð?nh lên Dalat vào cu?i th?p niên 40.

Slide 17: 

NGÔI NHÀ TRÊN Ð?I…. Chi?u ngang nhà kho?ng 6m. Hai gian d?u nhà dài có d?n 8m,còn 2 gian ? gi?a nh? hon, ch? dài d? 6m. Gia dình tôi ? ngay d?u nhà mà các b?n th?y trên ?nh.

Slide 18: 

M?i can nhà nhu th? d? cho 4 gia dình ?. Nhà hoàn toàn làm b?ng g? , t? sàn nhà, tu?ng và tr?n. Mái l?p ngói d?. Ð?c bi?t là toàn b? can nhà du?c d?t trên nh?ng tr? dá vuông v?c cao kh?i m?t d?t t?i thi?u cung b?y, tám t?c ( 70-80cm). tôi còn nh? có nh?ng lúc ngh?ch ng?m lom khom chui vào g?m nhà d? tr?n. Và nhu th? hai c?a lên xu?ng ? m?t tru?c và sau nhà d?u có m?y b?c thang g?. Có l? dây là nguyên t?c xây d?ng nhà ? vùng r?ng r?m d? tránh r?n r?t vào nhà. C?a ra vào và c?a s? d?u làm b?ng khung kính, ban ngày l?y ánh sáng t? nhiên, ban dêm thì có nh?ng bóng dèn tròn v?i ánh sáng vàng ?m áp. L? di nhiên ph?i có rèm c?a cho nó kín dáo, tuy nhiên v?i cách c?u trúc nhu th? thí c?a s? cung ph?i cao trên d?u ngu?i l?n: an toàn không s? ai nhin lén! Mãi v? sau , cu?i nh?ng nam 50 m?i thay b?ng bóng néon sáng tr?ng. Tôi còn nh? nh?ng bu?i t?i d?u tiên sinh ho?t du?i ánh dèn néon c? ph?i nheo nheo m?t vì nó sáng hon bóng dèn tròn nhi?u!

Slide 19: 

Ð? d?c trong nhà d?u du?c d?t làm b?ng g? dánh vec-ni bóng loáng, t? bàn an, t? sách, gh?, giu?ng; và giu?ng thì duong nhiên kèm theo màn (mùng) d?m chan d?u du?c nh?i bông cho ?m. Qu?t máy thì không c?n, tr? ? trong công s?. Khi mà ba tôi cho làm cái thang g? và tr? m?t l? ? trên tr?n nhà, chui lên trên, l?t ván lên trên khung tr?n d? làm m?t cái gác xép cho anh tôi va các b?n h?c lên trên dó h?c bài làm bài thì có s?m m?t cái qu?t máy d? bàn nho nh? H? th?ng nu?c ? phía ngoài. Vì v?y v? sau , b?n gia dình chung nhau d?ng lên m?t dãy nhà ngang nho nh? ? phía sau làm nhà b?p và nhà t?m. Vì ? trên d?i thông nên nhiên li?u chính là c?i và d? d?n l?a là g? thông ch? nh? g?i là “ ngo ‘ hay “ c?i ngo” v?i mùi nh?a thông thom hang h?c. Gi?t giu thì c? tu?n m?i gi?t m?t l?n, dóng c?t và chang giây thép phoi ? sân sau.

Slide 20: 

Th? còn v? sinh thì sao? Xin thua: vi?c “ tháo nu?c trong lòng” thì …t? nhiên ra ngoài vu?n sau nhà. R?t là don gi?n và mát m?. Còn vi?c tháo…..các ch?t bã c?a tiêu hóa, cung g?n gi?ng v?y. Cu?i vu?n sau, cách nhà muoi, mu?i lam thu?c, dào m?t cái h? sâu , b?c m?t t?m ván ngang h?, dóng 4 c?c g? vuông v?c, trên l?p tôn che mua n?ng, chung quanh quây l?i b?ng ván g?. M?t cánh c?a nh? c?t b?ng dây k?m. V?a d? kín dáo, l?i v?a mát m?! Th?i dó “kiss me” chua có thì xài gi?y…báo! Khi nào h? dã lung lung thì d? m?t l?p d?t và tro lên, x?t m?t lo?i nu?c trang tr?ng d?c d?c có mùi hang h?c thom thom, mà tôi nh? ba tôi g?i là “ crezol” hay ti?ng gì dó tuong t?. Th? là …nhu m?i! V?i tu th? ng?i ch?m h?m trên t?m ván d? làm ph?n s? dã làm phát sinh ra m?t t? d? g?i: dó là “ di th? bom”! Ghê chua? Có cái chuy?n v? sinh thu?ng th?c này thôi mà cung t?n h?t kh?i ch? d? t?. M?t th?t!

Slide 21: 

Vì du?c ? can d?u nhà nên t?m nhìn hu?ng du?c v? 3 phía: Phía tru?c phóng t?m m?t qua m?t quãng tr?ng nhìn th?ng v?n là m?y dãy nhà g? tuong t?. D?t sang trái là dãy nhà bi?t l?p hon c?a bên Công chánh. Ngay tru?c khu v?c này la con du?ng nh?a di ngang Nha Ð?a Du va k?t thúc ? c?a tru?ng Grand Lycee Yersin. Ð?ng tru?c nhà có th? nhìn th?y m?t toà nhà g?ch d? s? màu vàng nh?t, nhi?u t?ng c?a Nha Ð?a Du.

Slide 22: 

T? d?u nhà nhìn th?ng sang c?ng tru?ng Grand Lycee. T? dây có th? nhìn th?y các anh ch? h?c sinh di b? ho?c di xe d?p, xe hoi d?n tru?ng. Còn d?n gi? tan h?c thì r?t dông h?c sinh túa ra v?. Bên ph?i c?ng tru?ng là ngôi nhà nh? c?a gác c?ng. Noi dây có m?t dàn hoa gi?y màu tím cao và luôn luôn um tùm nh?ng chùm hoa tím dong dua theo gió. T? khi vào h?c l?p 11e tru?ng Petit Lycee, trua nào tôi cung ôm c?p l?i b? bang qua kho?ng d?t tr?ng d?u nhà di vào trong sân tru?ng d? dón xe “ca” ( m?t ki?u xe bus dua ru?c h?c sinh ) dua di h?c. Ð?n chi?u xe l?i dua tr? v?, lúc này l?i b? v? qu? th?t có hoi o?i, và tr?i chi?u Dalat l?nh cung kha khá!

Slide 23: 

Có nh?ng ngày b? ?m, ngh? h?c, n?m nhà trùm chan. Ð?n gi? di h?c, tôi ng?i b?t d?y, vén t?m màn c?a nhìn sang c?ng tru?ng d? th?y cái xe ca hai màu trên tr?ng du?i d? . Xe t? trong tru?ng di th?ng ra r?i qu?o trái, dua các b?n tôi di h?c. Khi xe dã khu?t sau nh?ng hàng thông tôi m?i …k?nh ra giu?ng kéo chan trùm kín mít. Chi?u d?n tôi l?i canh d? nhìn cái xe th? lu b?n tôi v?. Nhìn m?t dám lâu nhâu nh? xíu tít ? xa, không nh?n ra d?a nào. Sao t?i nó su?ng th?, tung tang ngoài kia, tha h? ngh?ch ng?m, l?i du?c an d? th?c ngon ng?t , trong khi mình n?m b?p trên giu?ng, ch? u?ng s?a v?i húp cháo !

Slide 24: 

Sau nam 1954, khu v?c tôi ?, m?t ngày d?p tr?i b?ng m?t h?n v? yên ?ng thu?ng ngày. Nhi?u ngu?i, nhi?u xe - nh?ng chi?c xe ?i d?t, xe t?i ào ào d?n d?y chung quanh. R?ng thông phía d?u kia dãy nhà l?n lu?t b? ?i tr?c g?c, d? xu?ng d?t ào ào. Khu d?t du?c san b?ng ph?ng. Sau dó su?t ngày là ti?ng í ?i, ti?ng cua g? xoèn xo?t, ti?ng búa chan chát, ti?ng d?c d?o…. R?i nh?ng dãy nhà g? m?i màu vàng, mái tôn-xi mang du?c d?ng lên kéo dài v? phía khu Nhà thuong Sohier. Kho?ng tr?i phía d?u nhà còn tr?ng du?c m?t th?i gian. Ðâu d?n nam sau l?i thêm m?t d?t “tàn phá” n?a. M?y dãy nhà g? m?i m?c lên, l?i m?t s? ngu?i l? ho?c t? dâu d?n xâm chi?m “ vuong qu?c ngàn thông “ c?a dám tr? b?n gia dình ? dây. T? d?y mu?n nhìn sang c?ng tru?ng Grand Lycee ph?i bu?c ra gi?a m?nh vu?n d?u nhà thì m?i th?y. Khi có thêm cu dân, nghe m?y ngu?i l?n nói “ khu di cu”….”d?ng bào di cu” ….cung ch? hi?u gì. L?n lên m?i bi?t dó là nh?ng ngu?i di cu t? B?c vào Nam sau Hi?p d?nh Geneve.

Slide 25: 

Con du?ng nh?a tru?c Nha Ð?a Du h?i dó tên Th?ng Nh?t ( bây gi? là du?ng Yersin). T? dó di vào khu nhà tôi là m?t quãng xa, có du?ng nh? r? vào. Tru?c m?t nhà m?t kho?ng sân tr?ng, r?i là m?t hai dãy nhà g? cung nhân viên ?. M?y nam sau “ khu di cu” l?i xây d?ng ti?p hai khu nhà g?ch li?n nhau phía tru?c khu nhà này. Ðó là ki?n trúc m?t t?ng l?u, tu?ng quét vôi vàng, c?a g? son nâu và mái ngói d? au. Khu này sát m?t du?ng nhìn sang Nha Ð?a Du.

Slide 26: 

Ð?ng trong vu?n rau sau nhà nhìn th?ng xu?ng b? h?. Su?n d?i thoai tho?i ph? c? xanh mu?t, nh?p nhô nh?ng c?m cây r?ng hoa d?i. ? nh?ng ch? th?p nh?t thu?ng có bãi c? tranh có khi cao c? thu?c. Ðám nh? chúng tôi khi xu?ng choi b? h? hay ch?n vùng c? tranh cao nh?t, ch?y vào chính gi?a thi nhau lan tròn dè r?p xu?ng m?t kho?ng tr?ng d? d? t?o “can c? d?a” cho các “chi?n binh nhí” ngh? ngoi sau khi dã phi ng?a hò hét, b?n súng mi?ng p?ng p?ng hay múa cành cây thay ki?m…N?m ng?a gi?a dám c? tranh, nhìn lên b?u tr?i xanh ng?t mà “tám” chuy?n, r?i cu?i ròn rã. M?t lúc dã khoe kho? là chuy?n sang trò v?t l?n, dánh võ… M?t tr?i g?n d?ng bóng, r?i b? ch? ?n n?p, ph?i qu?n áo kéo nhau v?. T?m r?a chu?n b? an trua r?i còn di h?c. M?t ngày tu?i tho qua di êm ái, nh? nhàng …

Slide 27: 

TRU?NG THÁNH M?U GA Nam 1954 tôi lên sáu. Ba tôi cho di m?u giáo. Tru?ng h?c d?u tiên c?a th?ng bé thu?c H?i Thánh-M?u Maria Giáo-D?c Bình-Dân Vi?t-Nam. Ngày d?u di h?c du?c m? d?t di, bang qua nh?ng dãy nhà tru?c m?t d?n du?ng Yersin ( t? bây gi? tôi s? dùng tên du?ng m?i theo b?n d? hi?n nay). L?i qua m?t r?o d?t trung r?i trèo lên du?ng Nguy?n Trãi, con du?ng d?c cong cong d?n lên nhà Ga Dalat, Tru?ng tôi h?c ? bên cánh ph?i c?a nhà Ga, phòng h?c khá r?ng v?i hai dãy bang gh?. don gi?n và khá sáng s?a.

Slide 28: 

Ga xe l?a ÐÀ L?T

Slide 29: 

Giông gi?ng nhu hi?n nay, dám nh? t?i tôi dã du?c ba m? cho h?c dánh v?n và vi?t ch? tru?c ? nhà. Ngày d?u th?y giáo cho t?p chép bài Chào C?: Ngày ngày chào lá qu?c k? Nh? ngu?i chi?n si ch?t vì non sông Nh? xua bao v? anh hùng Ph?t c? d?c l?p thành công hoàn toàn./. N?n nót chép xong 4 câu, th?y di ngang d?ng l?i nhìn. Tôi khoe là con thu?c bài nay r?i. Th?y xoa d?u khen gi?i , th?ng bé su?ng tê ngu?i! Hình minh h?a thôi, không có hình M?n trong dó dâu…

Slide 30: 

Ð?a th? Dalat nh?p nhô vùng cao vùng th?p, du?ng xá thì lên d?c xu?ng d?c . Khu Nha Ð?a Du, tru?ng Yersin ? vùng cao, khu nhà Ga cung trên vùng cao, chung quanh là vùng trung. Vùng trung l?n là H? Xuân Huong, nh?ng vùng trung nh? chung quanh có các khu dân cu, vu?n rau , chan nuôi gà v?t, l?i có c? gà tây và ng?ng n?a. Trong gi? ra choi, dám con gái nh?y dây, lò cò, tr?n tìm ? sân….còn dám con trai thì choi du?i b?t, choi trò cao b?i b?n nhau v?i m?i da d?. Có lúc hai ba d?a mon men ra sát b? d?t nhìn xu?ng du?i “thung lung”. Th?p thoáng qua vòm xanh lác dác nh?ng can nhà nh?, nh?ng lu?ng rau, muong nu?c. Có c? nh?ng dàn gà v?t, r?i ti?ng chó s?a… Ti?ng tr?ng thùng thùng báo gi? vào h?c, lu tr? ng?ng cu?c choi s?p hàng vào l?p. Ng?i trong l?p l?i mong ti?ng tr?ng d? ùa ra v?. Tôi còn nh? m?t hôm còn nán l?i v?i th?ng b?n ng?i c?nh tên Nho, không nh? d? làm gì. Th?y giáo dã t?t dèn ra ngoài chu?n b? khoá c?a. Nghe ti?ng lách cách nhìn ra th?y mình s?p s?a b? nh?t t?i tôi g?i í ?i ch?y ùa ra. Th?y cung h?t h?n xém n?a nh?t hai th?ng nh? ? tr?ng!

Slide 31: 

M?T K? NI?M NH?…. B?n gia dình t?i tôi d?u có con nh?. Nhà ông bà Lâm k? bên có th?ng Cu?ng, nhà ông bà Hoành m?t dám lâu nhâu, l?n nh?t là con Hiên, r?i th?ng Hoà, con Hu?, th?ng Hinh th?ng Phuong. Ð?u kia là nhà ông bà Bích có hai d?a th?ng Hi?p v?i con Lan. T?t c? sàn sàn tu?i nhau nên di m?u giáo cung ba b?n d?a. M?t hôm d?n tru?ng, tôi v?a leo lên d?ng ? b? du?ng chu?n b? sang bên kia. M?t chi?c xe d?p dang d? d?c xu?ng phía xa. Nhìn hai bên tôi ù té ch?y sang du?ng, con Hiên v?a lên d?n cung ch?y ào theo. Xe d?p tr? t?i va vào nó lan k?nh ra. Con nh? khóc toáng lên, bên kia du?ng tôi cung xanh m?t! Cung may là ch? xây sát nh?. Chi?u v? nghe bên nhà nó ti?ng ông Hoành oang oang ch?i nó, r?i dánh nó và ti?ng nó khóc bù lu bù loa, r?i ti?ng m? nó quát lác….L?i m?t phen th?p th?m s? liên lu?! T?T NGHI?P…. M?U GIÁO H?t nam h?c, nhà tru?ng t? ch?c liên hoan. Th?y và dám con trai ch?t cây v? d?ng gi?a l?p, lu con gái ph? treo dèn k?t hoa, r?i phát bánh k?o, ca hát vui v? c? m?t bu?i chi?u. Nam h?c dó có 2 tháng tôi du?c thu?ng B?ng Danh D?. Ch? ký th?y Sinh, Hi?u tru?ng nét m?c còn rõ, nhung con d?u nhà tru?ng thì dã phai m?. Hon 40 nam r?i còn gì ! ( còn ti?p)