Tình_Nghĩa_Vợ_Chồng__NN_thực_hiện

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tình Nghia V? Ch?ng Truy?n Nguyên Nhung

Slide 2: 

Ch?ng hi?u co duyên nào mà  Tu?ng Vi l?i có d?p ph? trách m?c Tâm Tình cho m?t t?p chí, th? là t? d?y bao nhiêu thu t? nhu bu?m lu?n g?i v? tòa so?n. Có nh?ng lá thu vi?t tay v?i nh?ng dòng ch? ng? nghiêng bi?u tu?ng s?  gãy d? c?a tâm h?n ngu?i vi?t, có thu vi?t qua email r?t ti?n l?i , nhanh chóng và th?c d?ng theo bu?c ti?n  c?a tin h?c. Thì ra chuy?n d?i xem v?y mà da d?ng, m?i m?t con ngu?i là tri?n miên nh?ng r?i r?m cu?c d?i ? nhi?u cách khác nhau. Tình Nghia V? Ch?ng * NGUYÊN NHUNG

Slide 3: 

Nói chung, Tu?ng Vi d?u  r?t vui và dôi khi b?i r?i vì nh?ng câu h?i c?a b?n d?c, nhung cu?i cùng thì cô cung c? g?ng tr? l?i theo cách riêng c?a mình, chua h? b? ai phàn nàn là " g? hoài mà g? ch? xong, càng g? càng r?i to lòng...thòng...thêm”. M?i dây, Tu?ng Vi nh?n du?c lá thu c?a m?t d?c gi? tu?i tác ch?c cung d?n lúc mùa Thu c?a cu?c d?i, d?c th?y hay hay nên Tu?ng Vi bèn ghi l?i nhu m?t câu chuy?n ng?n , g?i d?n b?n d?c xa g?n cùng thu?ng th?c. Lá thu vi?t nhu sau: " Cô Tu?ng Vi quý m?n, Tru?c h?t, xin g?i l?i tham d?n cô b?n thân m?n c?a chúng tôi.

Slide 4: 

Khi d?c m?c Tâm Tình c?a cô, thu?ng v? ch?ng tôi hay dùa v?i nhau, tui thì cho là cô Tu?ng Vi vui tính, nói chuy?n tâm tình lòng vòng d? r?i tr? l?i hu? v?n, cu?i cùng thì m?i r?c r?i d?u b? qua m?t bên, v? ch?ng có gi?n nhau , ghen h?n nhau, m?i khúc m?c nào r?c r?i d?n dâu cung du?c cô khuyên gi?i nên  cu?i cùng cung vu?t b?ng làm lành, d?u b?ng còn ?m ?c chút chút. V? tui thì khác, b? nói sao hình nhu cô có c?m tình v?i phe dàn ông, hay có khi cô là "d?c r?a" không ch?ng, nên vì th? d?c qua nhi?u chuy?n g? r?i to lòng, cu?i cùng thì d?u khuyên gi?i các bà hãy tha th?, thông c?m, xính xái cho gia dình vui v?, h?nh phúc, dù phe dàn ông có làm cho gia dình dau kh?, ho?c tính n?t gàn gàn d? d? thì thôi cung vì cái Nghia v? ch?ng mà hòa nhau cho com lành canh ng?t.

Slide 5: 

Cám on cô nhi?u l?m, hi?n thân cho s? gi? c?a hòa bình dáng do?t gi?i Nobel Hòa Bình th? gi?i n?a dó. Ph?i chi mà nh?ng nhà lãnh d?o dang ch? huy các cu?c chi?n tranh, m?i cô c? v?n du?c yên ?n cho nhân lo?i d? ch?t chóc, h?n thù ch?c qu? d?t này vui lên nhi?u l?m dây. Tui thì không dám cho là bà xã tui dúng, vì nói v?y t?i nghi?p cô, nhung tui cung có chút th?c m?c này mong là cô em g? giùm xem có gì l?n x?n không?

Slide 7: 

T? tru?c d?n gi?, khi còn tr? cho d?n nay d?u dã b?c, tui v?n thu?ng hay nghe ngu?i ta nói là h?i tr? v? ch?ng s?ng v?i nhau vì tình, d?n già s?ng v?i nhau vì nghia. Tình yêu tu?i tr? m?t th?i xôn xao nhu ong v?n bu?m lu?n, t? t? "stop" l?i d? nhu?ng cho th? tình già d?m th?m hon. Di nhiên qua m?t th?i gian dài s?ng chung, bao nhiêu cái x?u d?p nó bày ra không d?u di?m du?c, nhung n?u không nh? cái nghia v? ch?ng, con dùm cháu d? mà g?n bó v?i nhau, ch? vì b?n ph?n và trách nhi?m mà h?ng có tình thì chán ch?t.

Slide 8: 

Nhung tui th?y n?u nói nhu v?y cung có v? hu? v?n , vì nghe nhu có gì cay d?ng khi  mà ép b?ng s?ng v?i nhau vì nghia, r?i coi dó là s? ràng bu?c d? di cho h?t do?n du?ng tr?n. Tui th?y nó làm sao dó, d?i v?i ai thì tui h?ng bi?t, nhung riêng tui n?u nhu nghe bà xã tui nói ra câu dó, ch?c tui bu?n ch?t di du?c. Hay là ch? Nghia ? dây v?n ph?i có ch? Tình di d?ng tru?c, b?i vì không có tình thì con ngu?i s? d?ng dung lãnh d?m v?i nhau, cu?c s?ng tr? nên chán ng?t, vui gì mà s?ng, mà ch?u d?ng nhau d?n h?t d?i du?c.

Slide 9: 

Cô Tu?ng Vi nghi sao? L?n này thì cô ráng tr? l?i làm sao cho bà xã tui vui lòng nghe, vì b? b?o v?i tui r?ng, n?u nhu tui n?u com ông an mà ông không c?m du?c cái tình c?a tui trong dó, thì thà ông ra ti?m an tô ph? cho nó ?m lòng( nghia den và nghia bóng) n?a nghe cô Tu?ng Vi. Ý b? nói ? dây "Ph?" có nghia là m?t ngu?i nào dó ch? không ph?i ph? cô Tu?ng Vi à, tui cung s? m?y bà l?m, h? nói dz?y mà hông ph?i dz?y, mà mình nói ra thì h? cung suy ra thành hai , ba nghia d? mà gi?n h?n, cay cú hoài dó cô oi!

Slide 11: 

Dù sao dây ch? là chuy?n vui lu?n bàn v? hai ch? Tình, Nghia, nhung ng?m nghi k? thì bà xã tui cung có cái lý c?a b?, nghia là dù d?n nay tóc b?c da m?i, b? v?n mu?n tui yêu b? b?ng cái tình lãng m?n c?a tu?i tr?, ch? không ch?u ch? vì cái nghia không dâu. V?y mình ph?i làm sao d? duy trì du?c cái tình cho d?n lúc d?u g?i lung lay h? cô Tu?ng Vi quý m?n?" Sau d?y là lá thu Tu?ng Vi tr? l?i ông H, d?a trên m?t chuy?n hay qu?c t? : Ông H thân kính Ð?c xong lá thu c?a ông, Tu?ng Vi xu?t m? hôi h?t, vì d? tài này xem ng?n g?n v?y mà r?c r?i l?m dây.

Slide 12: 

Tr? l?i không dúng e có t?i v?i c? nhân dã luu truy?n trong dân gian " l?i hay ý d?p" mà mình l?i xiên x?o ý tu?ng c?a ngu?i xua. Vì  th? Tu?ng Vi dã l?c l?i trong d?u xem có câu chuy?n nào hay hay, thay cho Tu?ng Vi d? thành m?t câu tr? l?i d?n ông H. hay d?c gi?  b?n phuong. Sau dây là thu tr? l?i c?a Tu?ng Vi: " Ông H. kính m?n, Ð?c lá thu c?a ông, Tu?ng Vi c?m th?y vui nhi?u l?m. Th? nh?t  t? h?i nào d?n gi?, Tu?ng Vi r?t mu?n nghe du?c ý nghi trung th?c c?a d?c gi? d?i v?i Tu?ng Vi trong m?c g? r?i to..lòng...thòng này.

Slide 13: 

Nhu dã thua v?i quý d?c gi? t? tru?c, tâm tình c?a Tu?ng Vi d?n v?i quý v? không nh?t thi?t ph?i dúng ho?c sai, nó ch? là l?i tâm tình th? th? d? chúng ta cùng bàn cãi, tâm s? v? m?t chuy?n gì dó x?y d?n cho m?t ai dó, t?c nhiên xã h?i có thiên hình v?n tr?ng, m?i m?t gia dình l?i là m?t c?nh khác nhau, nhung xét chung thì nó v?n tuong d?ng ? m?t di?m nào dó, d? t? mình tìm m?t câu tr? l?i g?n dúng nh?t v?i hoàn c?nh c?a mình thôi.

Slide 15: 

Th?c ra, bi?t bao nhiêu d?c gi? th?m l?ng ôm mang tâm s? trong lòng mà không bi?t ng? cùng ai, cho nên vì l? dó mà các t?p chí hay t? báo d?u hay có ngu?i ph? trách m?y m?c  tâm tình vui vui mà l?i r?t g?n gui này. Có ngu?i còn cho r?ng t? báo nào có m?c gi?i dáp to lòng thu?ng là báo Lá C?i, thu?c lo?i  bình dân dành cho d?i chúng, nh?ng t?p chí giá tr? thu?ng chê cho là c?i luong. Nhung thua v?i d?c gi? xa g?n, cái vui cái bu?n c?a d?i ngu?i thu?ng d?n cho t?t c? m?i ngu?i, ch?ng ch?a gì ai, Tu?ng Vi th?y không thi?u nh?ng ông nh?ng bà thành công, thành danh, thành tài trên cu?c d?i này v?n dau kh? nhu thu?ng, gia d?o v?n l?ng c?ng nhu ai, v?y có ph?i  dã là ngu?i thì m?y ai tránh kh?i h?, n?, ái , ? , ai, l?c , d?c ph?i không ông H. thân m?n?

Slide 16: 

Bây gi? tr? l?i lá thu vui vui c?a ông. Tru?c h?t ông cho Tu?ng Vi du?c gi?i thích cái t? "g? r?i" ? dây. G? là g? cho xuôn x?, cho h?t r?i, cho gia d?o yên vui, cho tình yêu tuoi d?p, thì trách chi Tu?ng Vi dang c? làm cái s? m?ng c?a mình d? làm cho nó h?t r?i, cho câu chuyên bu?n c?a m?i ngu?i có du?c m?t gi?i pháp ôn hòa nh?t, dù r?ng dôi khi nói nhu bà xã c?a ông H, Tu?ng Vi  th?y mình cung tào lao thi?t, g? mãi chua xong mà còn b? ngu?i ta trách r?ng sao l?i có v? bênh bên này, bè phái  v?i bên kia.

Slide 17: 

Tuy nhiên, Tu?ng Vi không gi?n h?n gì ông dâu nha, mà qua câu chuy?n ông h?i, Tu?ng Vi th?y r?ng t? ngàn xua, ông cha mình cung dùng cách gi?i quy?t ôn hòa hon là gây chi?n tranh thù h?n,  câu " chín b? làm mu?i" cung n?m trong tinh th?n thông c?m hay tha th?, r?i qua nhi?u câu ca dao, t?c ng?,  tinh th?n hi?u hòa c?a dân t?c dã di vào van hóa và tâm h?n ngu?i Vi?t. Ch?ng h?n m?t v?n d? r?ng l?n nhu qu?c gia, dân t?c thì dã có câu: " B?u oi! Thuong l?y bí cùng Tuy r?ng khác gi?ng nhung chung m?t giàn" Tình gia t?c, anh em thì có: " Anh em nhu th? tay chân, Rách lành dùm b?c, d? d?n l?y nhau."

Slide 18: 

Cho tình nghia v? ch?ng, gi?i quy?t chuy?n gia dình thì ý nh? d? thuong hon: " Ch?ng gi?n  thì v? làm lành Mi?ng cu?i h?n h? r?ng anh gi?n gì..." Xét nhu th? thì Tu?ng Vi dã áp d?ng chính sách " d?c nhân tâm" c?a c? nhân r?i, thích hòa bình mà không thích chi?n tranh, vì chi?n tranh ch? mang d?n s? d? v?, tàn phá, ch?t chóc, chia ly mà thôi. Ð?i v?i ph?m vi gia dình , xã h?i thu h?p trong m?c Tâm Tình, Tu?ng Vi cung ao u?c sao m?i l?i tâm tình c?a quý v? v?i  Tu?ng Vi, sau dó d?u mang d?n cho gia dình quý v? m?t gi?i pháp t?t d?p, hàn g?n nh?ng d? v?, hi?u l?m n?u có, và khi th? gi?i này tràn ng?p tình yêu là chúng ta s? có du?c h?nh phúc.

Slide 20: 

Bây gi? tr? l?i câu ông v?a h?i, có l? vì gói ghém trong m?t câu quá ng?n g?n, d? không nói h?t ý du?c t?i sao có m?t cái v? g?m hai câu " tình yêu và tình nghia". Di nhiên hai ch? tình yêu d? thuong và lãng m?n hon nhi?u, nó nh?c mình nh? d?n nh?ng k? ni?m d?u d?i th?t khó quên, nhung hai ch? tình nghia thì nghe ra l?i d?m dà, th?m thi?t hon n?a, n?u không th? sao bà nhà dã n?a dùa n?a th?t mà khuyên ông di an ph? cho ?m b?ng, thay vì ? nhà an b?a com nóng do bà n?u mà l?i thi?u tình trong dó.

Slide 21: 

Tu?ng Vi nh? mình có d?c du?c m?t câu chuy?n r?t ý nghia nhung không nh? tác gi?  là ai, hình nhu dây là m?t câu chuy?n hay qu?c t? ông ?. Trong câu chuy?n k? m?t ngu?i dàn ông có ch?c v?, có h?c th?c, th?i hàn vi ông l?p gia dình v?i m?t ngu?i ph? n? gia c?nh t?m thu?ng, nhung bà r?t cham lo cho ch?ng t?ng mi?ng an gi?c ng?. Thu? ban d?u ?y ch?c h?n ngu?i dàn bà khiêm nhu?ng kia cung dem l?i cho ch?ng ni?m vui an bình c?a m?t d?i s?ng bình l?ng. Nhung sau dó, vì là m?t ngu?i dàn ông thu?ng xuyên ph?i di ra ngoài xã h?i, giao ti?p v?i nhi?u t?ng l?p khác, cho nên b?ng dung có m?t ngày ông này c?m th?y chán v?, chán ngu?i dàn bà mà d?i v?i ông sao nó t?m thu?ng, nh?t nh?o quá,  lúc nào cung ch? quanh qu?n trong nhà, trong b?p, cham lo h?u h? cho ông và nh?ng d?a con c?a h?.

Slide 22: 

. Ông th?t x?u h? khi có d?p  ph?i di cùng v? d?n dám dông, vì bà ta ngoài tài n?u an, chu toàn b?n ph?n trong nhà l?i ch?ng bi?t nói nang cho duyên dáng, hay t? ra gi?i giang ho?t bát nhu nh?ng ngu?i ph? n? mà ông ta có d?p g?p g?. Cu?i cùng thì ngu?i dàn ông quy?t d?nh b? v? d? l?y m?t ngu?i dàn bà khác, tr? d?p hon, h?c th?c hon và ông cho r?ng ch? cô này m?i mang d?n cho ông s? hòa h?p t? th? xác d?n tâm h?n. Ð?ng tru?c s? chia tay ph? phàng c?a ngu?i ch?ng, ngu?i dàn bà bé nh? kia dành ch?p nh?n c?nh kém c?i c?a mình, bà l?ng l? d? ch?ng ra di, ông ta th?nh tho?ng t?i lui tham con cái theo lu?t pháp quy d?nh.

Slide 23: 

Th?i gian trôi qua, sau vài nam chung s?ng v?i ngu?i v? m?i, ông ch?ng b?ng dung c?m th?y m?t m?i làm sao! Cái h?nh phúc mà ông dang hu?ng dây hình nhu không ph?i là di?u ông mong m?i, cái bóng s?c c?a ngu?i ph? n? này bên d?i ông ch?ng dem d?n cho ông ta s? mãn nguy?n, nh?ng b?a com du?c ngu?i này n?u, hay nh?ng món "order" ? ti?m,  nh?ng b?a ti?c trong các nhà hàng sang tr?ng không tìm ra m?t món "canh rau bi?c" mà h?i ông ? nhà, v?n du?c ngu?i v? cu n?u cho ông an. Ông không bi?t bà v? cu dã n?u tô canh ?y nhu th? nào, b?ng nh?ng th?c ph?m nào d? k?t h?p du?c trong dó huong v? ng?t l?m t? nhiên lúc trua hè, dê mê v? n?ng du?m lúc tr?i Ðông, nó làm ông mát ru?t mát gan, nó th?m vào tì v? d?n n?i ông t? nhiên thèm du?c an l?i tô canh rau bi?c ?y.

Slide 25: 

T? d?y, ông c?m th?y nh?ng món cao luong mi v? ông an h?ng ngày ch?ng có gì h?p d?n, ngu?c l?i  nó càng làm cho co th? c?a ông n?ng n? hon, ông an mà không th?y ngon n?a. Ngu?i v? tr? r?t tinh ý, th?y v?y nên dò h?i thì du?c ông cho bi?t h?i còn ? v?i ngu?i v? cu, ông du?c an m?t món canh rau bi?c ngon nhu m?t bát sâm thu?ng h?o h?ng mà không tìm du?c b?t c? ? nhà hàng nào, sao b?ng dung bây gi? ông thèm quá. Cô ta vì tò mò, mà cung vì t? ái nên bèn tìm t?i bà v? cu c?a ông d? h?i v? cách n?u món canh này cho ông an. Bà v? cu r?t th?t thà ch? cho cô ta bí quy?t d? n?u món canh này, v?i bao nhiêu th? th?t thà, rau c? r?t c?u k?, ph?i h?m ra sao, ph?i ch?t l?c nhu th? nào d? cu?i cùng ch? còn l?i m?t th? nu?c dùng trong v?t mà ng?t l?m, không h? có bóng dáng c?a nh?ng gia v? ch? bi?n b?ng hóa h?c.

Slide 26: 

Công th?c này dòi h?i ngu?i n?i tr? ph?i m?t nhi?u thì gi? cho vi?c b?p núc, l?i k?t h?p v?i cái khéo léo c?a s? nêm n?m m?i du?c món canh nhu v?y. Khi ra v?, cô ta c? làm th? nhung ông ch?ng an v?n không th?y ngon, d?n n?i cô v? này dã chán n?n vì không d? kiên nh?n và thì gi? d? th?c hi?n du?c tô canh rau nhu nhu c?u c?a ngu?i ch?ng khó tính này. Cu?i cùng là cô dã b? ông ra di...

Slide 27: 

Ông H kính m?n, Chuy?n d?n dây mà k?t thúc thì ông H. có th? cho Tu?ng Vi m?t câu tr? l?i du?c không? Ch?c ch?n là ông H. s? cho ngu?i ch?ng tr? v? nhà v?i ngu?i v? cu, d? du?c an l?i tô "canh rau bi?c " mà ông ?y thích ph?i không? N?u nhu th? thì câu chuy?n s? có m?t k?t thúc r?t "happy ending" cho ông kia và d?c gi?, s? không có mùi c?i luong ki?u Tu?ng Vi, s? di dúng câu t?c ng? mà ông bà mình thu?ng nói" Lá r?ng v? c?i", có làm sao thì cái nghia v? ch?ng cung n?ng hon nh?ng th? tình lo to mo bên ngoài t? ?m.

Slide 28: 

Ông H. nghi  không sai dâu, ông ch?ng di tìm h?nh phúc tuy?t d?i kia dã tr? v?, và xin bà v? cho ông ?y du?c an tô canh rau ng?t d?m dà TÌNH  NGHIA  mà bao nhiêu nam ông ?y dã không du?c an. Khi mâm com d?n lên, bà v? hi?n lành kia dã chi?u ý ông ch?ng d? làm tô canh rau bi?c, nhung không hi?u sao ông ?y an mà không còn th?y ngon nhu ngày xua, có ph?i ông ta dã b? phí m?t th?i gian dài h?nh phúc d? ch?y theo m?t cái bóng h?nh phúc khác. Nhung v?n là m?t ngu?i dàn ông hay th?c m?c, ông ta li?n h?i bà v?: " Sao bây gi? canh không ngon nhu ngày xua, có ph?i vì tôi dã già mà không còn c?m th?y nó ngon nhu h?i còn tr??"

Slide 30: 

Bà v? c?a ông tr? l?i v?i dôi m?t bu?n rung rung , nhìn dam dam vào  m?t kho?ng v?ng, hình nhu không có bóng dáng ông ta ? trong dó: " Bây gi? ông an canh mà không th?y ngon, cung ch? vì cái TÌNH c?a tôi dã h?t." Thua ông H, thua quý d?c gi?, chúng ta ph?i làm sao d? cái tình còn mãi d?n lúc b?c d?u, ch? không th? thi?u cái TÌNH trong cái NGHIA, thì có khác nào an tô canh cung b?y nhiêu th?  mà l?i ch?ng th?y ngon. Tu?ng Vi hy v?ng r?ng dù không ph?i là nhà van, nhung v?i tu cách c?a m?t ngu?i gi? m?c tâm tình này, s? chuyên ch? du?c trong dó nh?ng tín hi?u t?t d?p d? g?i d?n m?i ngu?i, vì th? Tu?ng Vi không dám coi thu?ng cái vi?c tr? l?i tào lao c?a mình cho "hu? v?n" dâu ông H ?. Kính chào ông . Tu?ng Vi

Slide 31: 

Cu?c d?i " thiên hình v?n tr?ng" v?n qua di nhu  bóng câu ngoài c?a s?, nh?ng câu chuy?n tâm tình nho nh? thu?ng ngày có l? cung ch? d? mua vui cho d?c gi? m?t vài phút giây. Nhung dâu ai bi?t du?c Tu?ng Vi dã ph?i tìm hi?u, suy nghi, v?t óc ra d? mang d?n cho b?n d?c c?a mình m?t câu tr? l?i h?p lý, h?p tình và cung dòi h?i s? bao dung, lòng v? tha, bi?t yêu thuong d? chan cho d?y nh?ng khi?m khuy?t kh? dau, l?p di nh?ng h? sâu thi?u sót d? tha th? mà yêu thuong tr? l?i. NGUYÊN  NHUNG NGUYÊN NHUNG th?c hi?n

Slide 32: 

NGUYÊN NHUNG th?c hi?n