กรณีศึกษาการออกแบบโลโก้ของแบรนด์ดังในประเทศไทย

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบโลโก้ของแต่ละธุรกิจ ในแบรนด์ดังระดับประเทศ เพื่อให้เห็นถึงความเป็นมา เป็นไป วิตถุประสงค์ของแต่ละแบรนด์ที่มีความตั้งใจกำหนดทิศทางของการสร้างโลโก้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ "https://itgraphix.in.th/@LogoPortA" เป็นอีกหนึ่งแนวทางการวิเคราะห์งานออกแบบโลโก้ จากนักออกแบบมืออาชีพ LogoBigbang ที่มีประสบการณ์งานออกแบบโลโก้มาอย่างมากมาย

Comments

Presentation Transcript

บทที่ 2:

ตราสินค้า บทที่ 2

ความหมายของตราสินค้า:

ความหมายของตราสินค้า ตราสินค้า (BRAND) หมายถึง ชื่อ ข้อความ สัญลักษณ์ รูปแบบหรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขาย ที่แสดงถึงความแตกต่างจาก คู่แข่งขัน ตราสินค้า /ความหมายของตราสินค้า หนังสือหน้า 22 เลขหน้า 2/2

Slide3:

ตราสินค้า (BRAND) หมายถึง “ ชื่อ วลี ตราสินค้าว่า เครื่องหมาย สัญลักษณ์หรือการออกแบบหรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน เพื่อใช้ระบุว่าสินค้าหรือบริการเป็นผู้ขายหรือกลุ่มผู้ขายรายใดและเพื่อแสดงความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ” เลขหน้า 2/3 หนังสือหน้า 22 ตราสินค้า /ความหมายของตราสินค้า

องค์ประกอบของตราสินค้า:

องค์ประกอบของตราสินค้า ชื่อตรา (Brandname) ส่วนของตราที่เป็นชื่อหรือคำพูด หรือข้อความซึ่งออกเสียงได้ เครื่องหมายตราสินค้า (Brandmark) ส่วนหนึ่งของตราซึ่งสามารถจดจำได้แต่ออกเสียงไม่ได้ ได้แก่ สัญลักษณ์ รูปแบบที่ประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือรูปภาพ เลขหน้า 2/4 หนังสือหน้า 22 ตราสินค้า /องค์ประกอบของตราสินค้า

Slide5:

เครื่องหมายการค้า (Trademark) ตราหรือส่วนหนึ่งของตราที่ได้จดทะเบียน เพื่อป้องกันสิทธิตามกฎหมาย โลโก้ ( Logo) เป็นเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ของกิจการหรือองค์การหนึ่ง ๆ เช่น บัวหลวง โลโก้ของธนาคารกรุงเทพฯ เลขหน้า 2/5 หนังสือหน้า 23 ตราสินค้า /องค์ประกอบของตราสินค้า

Slide6:

ตราสินค้า (Brand) มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ Brandname และ Brandmark เมื่อนำตราสินค้าไป จดทะเบียน เรียกว่า เครื่องหมายการค้า (Trademark) การสร้างตราสินค้า (Branding) เมื่อกล่าวถึง ตราสินค้า (Brand) จะหมายถึงสิ่งที่ผู้ซื้อจดจำได้และทำการเลือก ณ จุดขาย เลขหน้า 2/6 หนังสือหน้า 21 ตราสินค้า /องค์ประกอบของตราสินค้า

Slide7:

เลขหน้า 2/7 หนังสือหน้า 23 ตราสินค้าสามารถสื่อความหมายได้ 6 ประการ ได้แก่ 1.    คุณสมบัติ (Attributes) 2.   คุณประโยชน์ (Benefits) 3. คุณค่า (Values) 4. วัฒนธรรม (Culture) 5. บุคลิกภาพ (Personality) 6. ผู้ใช้ (User) ตราสินค้า /องค์ประกอบของตราสินค้า

ตราสินค้าร่วมสมัย (Contemporary Brands):

เลขหน้า 2/8 หนังสือหน้า 24 ตราสินค้าร่วมสมัย (Contemporary Brands) การแบ่งส่วนตลาดตามประโยชน์ของสินค้านี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของกลุ่ม “ ตราสินค้าร่วมสมัย ” ตราสินค้าเหล่านี้ซึ่งมักจะมีมากกว่าตราสินค้าชั้นนำจึงถูกสร้างขึ้นมาจากหน้าที่การทำงานของสินค้า และประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกันของสินค้า ตราสินค้า /ตลาดร่วมสมัย

ตราสินค้าหลังยุคสมัยใหม่ (Postmodern Brands) :

เลขหน้า 2/9 หนังสือหน้า 25 ตราสินค้าหลังยุคสมัยใหม่ (Postmodern Brands) ลูกค้าในช่วงหลังยุคสมัยใหม่ต้องการค้นหาตราสินค้าที่ช่วยให้ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายหลาย ๆ อย่างได้พร้อม ๆ กัน และเป้าหมายที่กว้างกว่าเป้าหมายของลูกค้าตราสินค้าร่วมสมัย เป้าหมายที่หลากหลายนี้เป็นผลมาจากการที่ลูกค้าในช่วงยุคสมัยใหม่ ตราสินค้า /ตลาดสินค้าหลังยุคสมัยใหม่

การสร้างตราสินค้าหลังยุคสมัยใหม่ :

เลขหน้า 2/10 หนังสือหน้า 26 การสร้างตราสินค้าหลังยุคสมัยใหม่ การก่อตัวขึ้นมาของผู้ซื้อในช่วงหลังยุคสมัยใหม่เป็นโอกาสสำหรับนักการตลาดในการสร้างตราสินค้าที่สามารถตอบสนองเป้าหมายหลาย ๆ อย่างของผู้ซื้อได้ ตราสินค้าต่าง ๆ ได้มีวิวัฒนาการมาจากจุดเริ่มต้นคือ การตอบสนองต่อเป้าหมายเฉพาะอย่างตามหน้าที่ของสินค้า ไปจนถึงการเข้าไปมีบทบาทในการช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจัดการกับเป้าหมายหลาย ๆ อย่างของตนเองได้อย่างลงตัว ตราสินค้า /การสร้างตราสินค้าหลังยุคสมัยใหม่

การสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้า:

การสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้า การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าต้องตัดสินใจเพิ่ม เกี่ยวกับชื่อ โลโก้ สี ถ้อยคำเฉพาะ และสัญลักษณ์ของตราสินค้า ตราสินค้าเป็นมากกว่า ชื่อ โลโก้ สี ถ้อยคำเฉพาะ หรือสัญลักษณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือและยุทธวิธีทาง การตลาด เลขหน้า 2/11 หนังสือหน้า 26 ตราสินค้า /การสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้า

Slide12:

การรณรงค์เผยแพร่ตราสินค้าที่ดีที่สุด คือ ทำให้ชื่อตราสินค้าเป็นที่รู้จัก สร้างความรู้เกี่ยวกับตราสินค้าทำให้เกิดความชอบตราสินค้าของบริษัทมากกว่าตราสินค้าอื่นในที่สุด เลขหน้า 2/12 หนังสือหน้า 27 ตราสินค้า /การสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้า

ค่าตราสินค้า (Brand Equity):

เลขหน้า 2/13 หนังสือหน้า 27 ค่าตราสินค้า (Brand Equity) ค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับระดับการรู้จักชื่อตราสินค้า การรับรู้ถึงคุณภาพ การเข้าถึงจิตใจและอารมณ์อย่างลึกซึ้ง และเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่น เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และความสัมพันธ์กับช่องทางการตลาดด้วย ตราสินค้า /ค่าตราสินค้า

Slide14:

ค่าตราสินค้า (Brand Equity) เป็นผลมาจากการที่ลูกค้าแสดงความชอบผลิตภัณฑ์หนึ่งมากกว่าอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งทั้งที่สินค้าเหมือนกันทุกประการ เลขหน้า 2/14 หนังสือหน้า 28 ตราสินค้า /ค่าตราสินค้า

ตราสินค้ามีประโยชน์กับผู้ขายอย่างไร :

ตราสินค้ามีประโยชน์กับผู้ขายอย่างไร - ชื่อตราสินค้าทำให้ผู้ขายดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ สั่งซื้อและติดตามปัญหาง่ายขึ้น - ชื่อตราสินค้าและเครื่องหมายการค้าของผู้ขายได้รับความ คุ้มครองทางกฎหมายต่อคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ไม่ให้ใครลอกเลียนแบบได้ หนังสือหน้า 28 เลขหน้า 2/15 ตราสินค้า /ตราสินค้ามีประโยชน์กับผู้ขายอย่างไร

Slide16:

- การกำหนดตราสินค้าทำให้ผู้ขายมีโอกาสสร้างกลุ่มลูกค้า ที่มีความภักดีต่อตราสินค้า - การกำหนดตราสินค้าช่วยแบ่งส่วนตลาดให้กับผู้ขาย - ตราสินค้าที่แข็งแกร่งช่วยสร้างภาพพจน์ให้บริษัท หนังสือหน้า 28 เลขหน้า 2/16 ตราสินค้า /ตราสินค้ามีประโยชน์กับผู้ขายอย่างไร

เครื่องมือการสร้างตราสินค้า :

เครื่องมือการสร้างตราสินค้า -  การประชาสัมพันธ์และการแถลงข่าว -  ผู้อุปถัมภ์ -  สโมสรและชุมชนผู้บริโภค -  เยี่ยมชมโรงงาน - ง านแสดงสินค้า หนังสือหน้า 29 เลขหน้า 2/17 ตราสินค้า /เครื่องมือการสร้างตราสินค้า

Slide18:

-   การตลาดเหตุการณ์ -  สาธารณประโยชน์ - การตลาดอิงการกุศล - คุณค่าสูงคุ้มค่าเงิน - บุคลิกของผู้ก่อตั้งหรือบุคลิกของผู้มีชื่อเสียง - การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หนังสือหน้า 30 เลขหน้า 2/18 ตราสินค้า /เครื่องมือการสร้างตราสินค้า

การจัดการสินทรัพย์ตราสินค้า :

การจัดการสินทรัพย์ตราสินค้า สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการรับรู้ตราสินค้า คือ ประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้รับจากบุคลากรของบริษัท หนังสือหน้า 30 เลขหน้า 2/19 ตราสินค้า /การจัดการสินทรัพย์ตราสินค้า

Slide20:

บริษัทต้องฝึกอบรมและกระตุ้นผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนขายเพื่อให้บริการที่ดีต่อลูกค้า ตัวแทนขายที่ได้รับการฝึกอบรมไม่เพียงพอ สามารถทำลายความพยายามที่ดีที่สุดของบริษัทที่จะสร้างภาพพจน์ตราสินค้าให้แข็งแกร่งได้ หนังสือหน้า 31 เลขหน้า 2/20 ตราสินค้า /การจัดการสินทรัพย์ตราสินค้า

ป้ายฉลาก :

ป้ายฉลาก ป้ายฉลาก (Labeling) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือผู้ผลิต ที่ผู้ผลิตต้องการบอกกล่าวกับผู้บริโภค หนังสือหน้า 31 เลขหน้า 2/21 ตราสินค้า /ป้ายฉลาก

Slide22:

ป้ายฉลากมีหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. ระบุว่าเป็นสินค้าอะไร มีตราสินค้าอะไร 2. ระบุระดับคุณภาพของสินค้า 3. แสดงรายละเอียดของสินค้า 4. ส่งเสริมการตลาด เมื่อมีการปรับปรุงสินค้าใหม่ หนังสือหน้า 31 เลขหน้า 2/22 ตราสินค้า /ป้ายฉลาก

Slide23:

ป้ายฉลากทำหน้าที่ ดังนี้ 1. ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรหรือตราสินค้าอะไร 2. ป้ายฉลากทำหน้าที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้วยรูปภาพลวดลาย ที่ดึงดูดความสนใจ หนังสือหน้า 31 เลขหน้า 2/23 ตราสินค้า /ป้ายฉลาก