Физика и астрономия и биология и здравно образование 7. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Система от учебници и учебни помагала по физика и астрономия и биология и здравно образование 7. клас

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Създадена през 1990 г. Част от издателска група „Анубис-Булвест“ от 2005 г. Отличена с почетна награда „ Златна книга “ и „ Златен печат “ през 2010 г. Внедрява система за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2008 през 2013 г. История ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС 1

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС СИСТЕМА ОТ УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС 2

КАКТО ДОБРЕ ЗНАЕМ::

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС КАКТО ДОБРЕ ЗНАЕМ: УЧЕБНИКЪТ И ПОМАГАЛАТА СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УЧЕНИКА, НО ТЕ… ПОДПОМАГАТ И ДЕЙНОСТТА НА УЧИТЕЛЯ ОРИЕНТИРАТ РОДИТЕЛЯ В ОБУЧЕНИЕТО НА НЕГОВИЯ УЧЕНИК СЛУЖАТ ЗА НАДЕЖДЕН СПРАВОЧНИК 3

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Учебник Книга за учителя Учебна тетрадка Задачи и тестове за текущо оценяване Табла за фронтална работа Електронни продукти СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ 4

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Автори: М. Градинарова Е. Златкова Е. Илиева Г. Дянков 5 НОВО

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС НАШИТЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ Да поставим ученика в центъра на образователния процес. Да подпомогнем и максимално да улесним дейността на учителя. 6 СТРУКТУРА НА УЧЕБНИКА 11 глобални теми Уроци за нови знания Лабораторни уроци Обобщителни уроци Уроци за решаване на задачи Учебник, осигуряван от държавата

КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ Личен опит Интересно и занимателно поднесен учебен материал със съвременно звучене: Връзка на преподавания материал с последните технологични достижения – показваме връзката на знанията по физика с реалната действителност. Ученикът в центъра на образователния процес 7

КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ Ученикът в центъра на образователния процес Провокиране на интереса и развитие на абстрактно-логичното мислене рубрика „Знаете ли че?“ рубрики „Домашна лаборатория“, „Какво научих“ 8

КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ Ученикът в центъра на образователния процес :

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ Ученикът в центъра на образователния процес 9 Структура на урок за нови знания Провокиране на интереса и развитие на абстрактно-логичното мислене Уроци за нови знания

КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ Ученикът в центъра на образователния процес Провокиране на интереса и развитие на абстрактно-логичното мислене Лабораторни уроци със самостоятелно участие на ученика Структура на лабораторен урок 10

КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ Ученикът в центъра на образователния процес Провокиране на интереса и развитие на абстрактно-логичното мислене Систематизиране на материала в обобщителните уроци във вид на таблици и нагледност. Структура на обобщителен урок 11

КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ Ученикът в центъра на образователния процес Съответствие между начин на обучение и начин на изпитване Затвърждаване и систематизиране на знанията чрез задачи в учебника и работната тетрадка Структура на урок за решаване на задачи 12

КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ Подпомагане и улесняване дейността на учителя:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ Подпомагане и улесняване дейността на учителя Уроците за нови знания Започват с кратка мотивация; Знанията са представени проблемно; Разработени са рубриките: Какво научих?; Въпроси и задачи; Домашна лаборатория; Знаете ли че? Всяка една от представените 11 теми в учебника е оформена в различен цвят. Уроците за решаване на задачи Създават навици и умения за решаване на задачи; Създават навици за оформяне на решенията; Имат специфично графично оформление. Обобщителни уроци Обобщават знанията от разглежданите теми глобално; Систематизират знанията в табличен вид за яснота и нагледност. Лабораторни уроци Поставят ясно формулирани цели за изпълнение; Развиват умения за самостоятелна изследователска дейност. 13

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Примерни методически насоки Разработка на уроци за нови знания; Разработка на уроци за решаване на задачи; Разработка на лабораторни упражнения; Разработка на семинарни и обобщителни уроци . Тематични тестове Разработени са в два равностойни варианта; Тестове за входно и изходно ниво Ключ на верните отговори P 14

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Помагалото съдържа: Разнообразни задачи към всички уроци от учебника , които съдействат за затвърждаване и систематизиране на знанията Тестове върху обобщени теми , удобни за осъществяване на текущ контрол от учителя Годишен тест в два варианта, подходящ за изходно равнище ТЕТРАДКА И ТЕСТОВЕ 15 Учебни помагала, закупувани от учениците

КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ Ученикът в центъра на образователния процес Съответствие между начин на обучение и начин на изпитване Затвърждаване и състемати- зиране на знани-ята чрез задачи в учебника и работната тетрадка Структура на работната тетрадка 16

КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ Подпомагане и улесняване дейността на учителя:

КАК ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ Подпомагане и улесняване дейността на учителя Съответствие между начин на обучение и начин на изпитване Постепенно приучване на учениците към тестово изпитване ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Структура на тест от работната тетрадка 17

PowerPoint Presentation:

18 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС СБОРНИКЪТ СЪДЪРЖА: 120 задачи, разпределени в 10 теста върху обобщени теми, които обхващат учебното съдържание, включено в програмата по предмета. Всеки тест е представен в два варианта, което улеснява контролната дейност на учителя. 3 тренировъчни теста за външно оценяване, разработени по модела на изпита, определен от МОН. ПРЕДНАЗНАЧЕН Е ЗА: подготовка за външно оценяване след 7. клас самоподготовка и самоконтрол на учениците през цялата учебна година; осъществяване на контрол от учителите по физика и астрономия. НОВО Р азработен в съответствие с формàта за външно оценяване по к ултурно-образователната област „ Природни науки и екология “ в частта Физика и астрономия

PowerPoint Presentation:

19 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС В сборника са включени: Кратък справочник с важни величини и закономерности Очакваните резултати от обучението , представени в синтезиран вид по обобщени теми Тест за текуща подготовка Тест за външно оценяване

PowerPoint Presentation:

20 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС ТАБЛА ЗА ФРОНТАЛНА РАБОТА

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Автори: М. Шишиньова Д. Павлова И. Враджалиева Л. Банчева 21 НОВО

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС 22 СТРУКТУРА НА УЧЕБНИКА Три глобални теми Уроци за нови знания Лабораторни уроци Обобщителни уроци Цветни приложения Учебник, осигуряван от държавата

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС 23 УРОЦИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ ВКЛЮЧВАТ: Оптимално разпределено учебно съдържание Добре разграничени основни компоненти Дефиниции и изводи, поставени на цветна подложка Ключови понятия, откроени от основния текст Илюстрации, ефективно подкрепящи съдържанието Рубрики: Най-важното, Въпроси и задачи, Знаете ли че...

PowerPoint Presentation:

24 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС УРОЦИ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

PowerPoint Presentation:

25 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС УРОЦИ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

PowerPoint Presentation:

26 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС УРОЦИ ЗА ЛАБОРАТОРНА РАБОТА Цели Необходими материали Задачи с подробно записани инструкции за работа

PowerPoint Presentation:

27 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС УРОЦИ ЗА ОБОБЩЕНИЕ Представят в синтезиран вид най-важната информация от съответния раздел Съдържат разнообразни задачи за затвърдяване на изученото

PowerPoint Presentation:

28 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС ЦВЕТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Представят разнообразни видове растения и животни, групирани в систематични групи, както и такива, защитени от закона Предназначени са за усвояване на нови знания, за разпознаване на биологични видове и на защитени растения и животни

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС P 29 СЪДЪРЖА: ПРИМЕРЕН ТЕМАТИЧЕН ПЛАН И ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ТЕСТ ЗА ВХОДНО И ИЗХОДНО РАВНИЩЕ МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА УРОЦИ ПРИМЕРНИ СХЕМИ ЗА ЙЕРАРХИЧНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ОСНОВНИ БИОЛОГИЧНИ ПОНЯТИЯ

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Помагалото е предназначено за съвместна работа с учебника Съдържа две основни части • Учебна тетрадка • Тестове, разработени по обобщени теми Предлага разнообразни по вид и структура задачи, ориентирани към постигане на очакваните резултати, съгласно програмата Предоставя възможност на учениците чрез дейности да усвояват знания и да придобиват умения още в учебния час Включва тестове за входно и за изходно равнище 30 Учебни помагала, закупувани от учениците

PowerPoint Presentation:

31 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС

PowerPoint Presentation:

32 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС СБОРНИКЪТ СЪДЪРЖА: 120 задачи , разпределени в 10 теста върху обобщени теми , които обхващат учебното съдържание, включено в програмата по предмета. Всеки тест е представен в два варианта , което улеснява контролната дейност на учителя. 5 тренировъчни теста за външно оценяване, разработени по модела на изпита, определен от МОН. Рубрика Биологичен консултант ПРЕДНАЗНАЧЕН Е ЗА: подготовка за външно оценяване след 7. клас самоподготовка и самоконтрол на учениците през цялата учебна година; осъществяване на контрол от учителите по биология и здравно образование. НОВО Р азработен в съответствие с формàта за външно оценяване по к ултурно-образователната област „ Природни науки и екология “ в частта Биология и здравно образование

PowerPoint Presentation:

33 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС БИОЛОГИЧЕН КОНСУЛТАНТ Рубриката съдържа систематизирани и графично представени обобщени знания

PowerPoint Presentation:

34 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС СБОРНИКЪТ СЪДЪРЖА: 120 задачи , разпределени в 10 теста върху обобщени теми , които обхващат учебното съдържание, включено в програмата по предмета. Всеки тест е представен в два варианта , което улеснява контролната дейност на учителя. 5 тренировъчни теста за външно оценяване, разработени по модела на изпита, определен от МОН. Рубрика Химичен консултант ПРЕДНАЗНАЧЕН Е ЗА: подготовка за външно оценяване след 7. клас самоподготовка и самоконтрол на учениците през цялата учебна година; осъществяване на контрол от учителите по химия и опазване на околната среда. НОВО Р азработен в съответствие с формàта за външно оценяване по к ултурно-образователната област „ Природни науки и екология “ в частта Химия и опазване на околната среда

PowerPoint Presentation:

35 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС ХИМИЧЕН КОНСУЛТАНТ Рубриката съдържа систематизирани знания, графично представени по обобщени теми

PowerPoint Presentation:

36 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС ДИДАКТИЧНИ ТАБЛА ЗА ФРОНТАЛНА РАБОТА

PowerPoint Presentation:

37 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Възпроизвежда и допълва печатните издания на учебниците Визуализира определена информация чрез уголемяване на изображения, маркиране и подчертаване на текст Към определени теми са включени допълнителни мултимедийни материали: снимки, видеоклипове, презентации, интерактивни задачи, допълнителни текстове Предполага прилагането на диференциран подход към ученици с различно ниво на подготовка Папка „За учителя“ съдържа материали, предназначени за учителя, които може да се разпечатват и използват за учебни цели Електронно интерактивно помагало

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ НАШИТЕ УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА ЩЕ БЪДАТ СИГУРЕН ПОМОЩНИК В УСИЛИЯТА ВИ ДА СТЕ УСПЕШНИ И МАКСИМАЛНО УДОВЛЕТВОРЕНИ ОТ ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ! 1124 София ул. „Младен Павлов“ № 1, ет. 3 тел./факс: (02) 944 16 43, (02) 944 35 03 e-mail: [email protected] www.anubis.bg 38