Bai 35 Cau tao phan tu hop chat huu co

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

H­íng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi. Lµm bµi 2, 3, 5 SGK trang 112 vµ c¸c bµi tËp trong s¸ch bµi tËp. Xem tr­íc bµi Mªtan.

Slide2:

Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh Năm học: 2014 - 2015 GD thi ®ua d¹y tèt - häc tèt

authorStream Live Help